605 New Articles
Τραμπαδώρος

Κυριότερα Κοινωνικά Νέα

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου

Κοινωνια

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή  17 Ἰανουαρίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

 

     Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες,ἡ Ἁγία μας  Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος γεννήθηκε περί τό 251 μ.Χ. στήν πόλη Κομᾶ τῆς Ἄνω Αἰγύπτου, κοντά στή Μέμφιδα, ἀπό γονεῖς εὐλαβεῖς καί εὔπορους. Ἔζησε στά χρόνια τῶν Αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.) καί Μαξιμιανοῦ (285-305 μ.Χ.) μέχρι καί τήν ἐποχή τοῦ εὐσεβοῦς Αὐτοκράτορα Κωνστα-ντίνου καί τῶν παιδιῶν του. Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἦταν ὀλιγαρκής καί αὐτάρκης. Σέ νεαρή ἡλικία, περίπου 20 ἐτῶν, ἔχασε τούς γονεῖς του. Ἄκουσε στήν Ἐκκλησία τήν Εὐαγγελική περικοπή τοῦ πλουσίου νεανίσκου, στήν ὁποία ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Χριστός εἶπε στόν πλούσιο νέο : «πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον  και διάδος πτωχοῖς»( Λουκᾶ ΙΗ΄, 21).

    Τόση μεγάλη ἐντύπωση προξένησε ἡ Εὐαγγελική αὐτή προτροπή στήν ψυχή τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου, ὥστε ἀμέσως μοίρασε τά ὑπάρχοντά του στούς φτωχούς, ἀφοῦ φύλαξε τά ἀπολύτως ἀναγκαῖα γιά τήν συντήρηση τῆς μικρῆς του ἀδελφῆς, τήν ὁποία φρόντισε νά παραδώσει σέ νέες πού εἶχαν ἀφιερωθεῖ στή χριστιανική ἀρετή. Ὁ ἴδιος ἄρχισε νά ζεῖ ἀσκητικό βίο, ἐργαζόμενος ἀδιάκοπα καί ὑποβαλλόμενος σέ αὐστηρή νηστεία, γιά νά κατανικήσει τούς πειρασμούς τῆς σάρκας  καί ἀγρυπνῶντας ὁλόκληρη τή νύκτα.

   Ὁ οὐρανοπολίτης Ὅσιος καὶ ἐπίγειος ἄγγελος, ποὺ ἀξιώθηκε τοῦ ἐπίζηλου τίτλου τοῦ Μεγάλου γιὰ τὰ ὄντως μεγάλα θεϊκά του ἔργα, ἀξιώθηκε ἀπὸ τὴ θεία Πρόνοια καὶ γιὰ ὠφέλεια τῶν μεταγενε-στέρων, νὰ βιογραφηθεῖ ἀπὸ ἕνα ἄλλο Μεγάλο τῆς Ἐκκλησίας ἄνδρα, τὸν Μέγαν Ἀθανάσιο, Ἀρχιεπίσκοπον Ἀλεξανδρείας,τὸν ὁποῖο εἶχε γιὰ ἕνα διάστημα μαθητή. Τὸν θαυμάσιο τοῦτον Βίο τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου ὁ Μέγας Ἀθανάσιος τὸν ἀπέστειλε ἀρχικὰ σὲ μοναχοὺς τῆς Αἰγύπτου, γιὰ νὰ τὸν μελετοῦν καὶ νὰ τὸν ἔχουν ὡς πρότυπο ζωῆς.

    Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος ἐγκαταλείποντας τόν κόσμον πορεύεται εἰς ἔρημον τόπον ἀπηλλαγμένος ἀπὸ κοσμικὲς φροντίδες, ἐργαζόταν χειρωνακτικὰ γιὰ τὸν βιοπορισμό του, ἐλεῶντας ἀπὸ τὰ ἔσοδά του αὐτὰ καὶ τοὺς πτωχούς. Ἀκόμη, σὰν σοφὴ μέλισσα, ὅπου ἄκουγε ὅτι ὑπῆρχαν ἐνάρετοι ἀσκητές, ἔτρεχε μὲ πόθο κοντά τους καὶ συνέλεγε τὸ πνευματικὸ νέκταρ τῆς ἀρετῆς των. Ἀλλά, δὲν ἄργησε ὁ διάβολος νὰ φθονήσει τὸν ἐνάρετο βίο του, καὶ ἄρχισε νὰ τὸν ἐνοχλεῖ μὲ ποικίλους πειρασμοὺς καὶ λογισμούς, τόσο σαρκικούς, ὅσο καὶ ψυχικούς, ὑποβάλλοντάς του μικροψυχία, ὀλιγοπιστία, δειλία καὶ ἄλλα πάθη, μὲ τὸ σκοπὸ νὰ τὸν κάνει νὰ ἐγκαταλείψει τὴ ἰσάγγελη πολιτεία του. Ὁ Κύριος ἐπέτρεπε νὰ δοκιμάζεται ὁ ἀθλητής του, γιὰ νὰ δείξει τὴν πίστη καὶ ὑπομονή του, νὰ γίνει ἔμπειρος τοῦ πνευματικοῦ πολέμου καὶ νὰ μπορεῖ στὸ μέλλον νὰ βοηθήσει ὁ ἴδιος ἄλλους, ποὺ θὰ πειράζονταν ἀπὸ τὸν κοινὸ ἐχθρὸ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Μὲ τὴ Χάρη τοῦ Κυρίου ὁ Ὅσιος νίκησε τὶς πρῶτες ἐκεῖνες δαιμονικὲς προσβολές, μὲ νηστεία, ἀγρυπνία καὶ προσευχὴ καὶ ταπεινώνοντας συνεχῶς τὸν ἑαυτό του.

    Στήν ἔρημο εὑρισκόμενος ὁ Ὅσιος ἔλαβε τήν πληροφορία ἀπὸ τὸν Θεό νά δέχεται τούς ἐπισκέπτες του. Ὑπακούοντας στήν φωνή τοῦ Θεοῦ δὲν τούς ἔδιωχνε ὅσοι  προσέτρεχαν κοντά του νὰ τὸν συμβουλευθοῦν καὶ μιμηθοῦν. Ἵδρυσε στὴ συνέχεια μέ τούς μαθητές του δύο Μονὲς καί δίδασκε τοὺς ὑποτακτικοὺς του «τὴν τέχνην τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστήμην τῶν ἐπιστημῶν», τὴν πνευματικὴ ζωή. Χάρη στὸν ὅσιο, ἡ ἔρημος μετεβλήθη σὲ πόλη, ὅπου πολυάριθμες κοινότητες μοναχῶν δοξολογοῦσαν ἀκατάπαυστα τὸν Θεό.

   Κατέστη δὲ τόσο ὀνομαστός, ποὺ τὸν ἐπισκέπτονταν ὑψηλόβάθμοι ἀξιωματοῦχοι νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὶς συμβουλές του. Ἀφοῦ ἐπισκέφθηκε γιὰ τελευταία φορὰ τοὺς μοναχούς του, ἐπέστρεψε στὴ βαθύτερη ἔρημο μὲ δύο μαθητές του, ὅπου, στὶς 17 Ἰανουαρίου τοῦ 356, σὲ ἡλικία 105 ἐτῶν, παρέδωσε ἐν εἰρήνῃ τὸ πνεῦμα του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, ποὺ τόσο πολύ Τον ἀγάπησε.

   Νὰ παρακαλοῦμε πάντοτε τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους, νὰ μᾶς δίνει ὁ Θεὸς μετάνοια, πόθο καὶ φόβο, ἀγάπη σ᾿ Αὐτὸν, τὸν πλησίον μας καί τούς ἐχθρούς μας. Γιατὶ μόνο ἔτσι θὰ ἔλθει καὶ πάλιν πλούσιο τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ σὲ τοῦτο τὸν τόπο, καὶ θὰ εὐλογήσει ὁ Κύριος καὶ τὴν πρόσκαιρη αὐτὴ ζωή μας, καὶ θὰ μᾶς ἀξιώσει τῆς αἰώνιας ζωῆς, ὅπου χοροὶ ἁγίων καὶ ἀγγέλων ἀνυμνοῦν ἀκατάπαυστα τὴν Παναγία Τριάδα. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/agios-antonios-o-megas-askitis-tis-erimou/ 

Η πανδημία φέρνει πρωτοφανείς κοινωνικές ανισότητες – Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κόσμος

Κοινωνια

Για χρόνια η ανισότητα αντιμετωπίστηκε ως μια περίπου φυσιολογική διάσταση της οικονομίας. Μέσα από μια μικρή αλλά καθοριστική σημασιολογική μετατόπιση η αναγκαία απουσία ομοιομορφίας και η αναπόφευκτη διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους μεταφράστηκε σε μια νομιμοποίηση της αυξανόμενης κοινωνικής ανισότητας. Ουσιαστικά, το «όλοι διαφορετικοί» μεταφράστηκε σε «όλοι άνισοι».

Μια ιστορία από το 1940 - Μαθήματα τηλεκπαίδευσης από το... παρελθόν! - Οταν μια δασκάλα του Πειραματικού Σχολείου παρέδιδε μαθήματα από ραδιοφώνου στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο

Κοινωνια

Ητηλεκπαίδευση φαντάζει στους περισσότερους από εμάς κάτι εξαιρετικά μοντέρνο και καινοτόμο. Κι όμως, τα πρώτα τηλεμαθήματα έγιναν το μακρινό... 1940! 

Πηγή, περισσότερα στα https://www.tanea.gr/2021/01/06/greece/education/mathimata-tilekpaideysis-apo-to-parelthon/ 

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή πρό τῶν Φώτων

Κοινωνια

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή  3 Ἰανουαρίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

    

     Σήμερα Κυριακή πρό τῶν Φώτων, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες,ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει ἐνώπιόν μας τήν μεγάλη αὐτή Δεσποτική ἑορτή, πού ὀνομάζεται καί Θεοφάνεια, γιατί ἀποκαλύπτονται καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος,ὁ πατήρ ἐξ οὐρανοῦ ἀποκαλύπτει τόν Υἱόν Του, ὁ Υἱός Βαπτιζόμενος καί τό Ἅγιον Πνεῦμα  κατέρχεται μέ τήν μορφή τῆς περιστερᾶς.

Ὅπως κατά καιρούς εἶχε ἀποστείλει στήν ἐποχή τῆς Π.Διαθήκης Δικαίους καί Προφῆτες, πού μέ σύμβολα καί ὁράματα καί προφητεῖες προανήγγειλαν στόν ἐκλεκτόν Του λαό τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία, τοῦ Λυτρωτῆ. Ἔτσι καί λίγο πρίν τήν ἔναρξη τῆς δημόσιας δράσης καί τοῦ κηρύγματός Του ἀπέστειλε «πρό προσώπου αὐτοῦ» τόν ἔνσαρκον ἄγγελό Του, τόν Ἰωάννην τόν Πρόδρομον, πού μέ τό κήρυγμα καί τό βάπτισμά του προετοίμασε τόν δρόμον γιά τό Εὐαγγέλιο τῆς τελειότητος, τήν ζωή τῆς χάριτος, πού ἐπρόκειτο σύντομα νά κηρύξει ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Μετά λοιπόν ἀπό μία ἰσάγγελη ζωή τριάντα ἐτῶν στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη, ὑπακούοντας σέ θεϊκή προσταγή ὁ Πρόδρομος ἔρχεται στά περίχωρα τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ, γιά νά κηρύξει βάπτισμα μετανοίας. Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο τονίζει τήν ἀσκητική πολοτεία τοῦ Προδρόμου, γιά τήν ὁποία ἔλαβε ἀπό τόν Θεόν τόση χάρη καί ἀξιώθηκε νά ὑπηρετήσει καί αὐτός τό λυτρωτικό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Τό ἔνδυμά του ἦταν καμωμένο ἀπό τρίχες καμήλου, γιά νά σκληραγωγεῖται τό σῶμα του, ἐνῶ στήν μέση ἦταν ζωσμένος μέ δερμάτινη ζώνη. 

      Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας  ἐξηγοῦν ὅτι τοῦτο ἦταν σύμβολο τῆς νέκρωσης τῶν παθῶν, τῆς λεγομένης ἀπάθειας, στήν ὁποία εἶχε φθάσει ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης. Γιατί στήν μέση, στά νεφρά, σύμφωνα μέ τήν βιβλική ἀντίληψη, ἑδράζεται τό ἐπιθυμητικό τῆς ψυχῆς. Ὁ Πρόδρομος εἶχε ζωσμένη τήν μέση του μέ δερμάτινη ζώνη, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό νεκρό ζῶο καί περισφίγγει, δηλαδή συστέλλει καί ὑποτάσσει τά πάθη, πού ἔχουν στήν μέση τήν ἕδρα τους(Ματθ. Γ΄,4). Ὁ Πρόδρομος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος παρθένος καί ἀσκητής τῆς ἐποχῆς τῆς Χάριτος, τῆς Καινῆς Διαθήκης, καί ἔγινε ὁ μέγιστος τῶν προφητῶν καί εὔλογα κατέστη ὁ προστάτης καί ἀρχηγός τοῦ τάγματος τῶν μοναχῶν.

Τί κήρυττε ὁ Τίμιος Πρόδρομος; Δύο μεγάλα πράγματα, τήν μετά-νοια καί τήν πίστη στήν ἐπικείμενη τότε ἔλευση τοῦ Λυτρωτοῦ Ἰησοῦ. Βλέποντας οἱ ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς ὅλης τῆς Ἰουδαίας καί τῶν Ἱεροσολύμων τήν ἰσάγγελη βιοτή του, ἔτρεχαν διψασμένοι γιά λόγο Θεοῦ σ’αυτόν. Ἀκούοντας τό πύρινο ἐκεῖνο καί οὐράνιο κήρυγ-μα τῆς μετανοίας,ἐξομολογοῦνταν δημόσια ὁ καθένας τίς ἁμαρτίες του καί βαπτίζονταν ἀπ’αὐτόν στόν Ἰορδάνη, ὡς σύμβολο τῆς ἄφεσης, τῆς συγχώρησής τους (Ματθ. Γ΄,6).

  Ἀλλ’ ἐπειδή ὁρισμένοι θεωροῦσαν πώς αὐτός ἦταν ὁ ἀναμενόμενος μεσσίας, ὁ ἱερός Βαπτιστής κήρυσσε ξεκάθαρα καί μέ  ταπείνω-ση: «Ἐγώ κάνω το ἔργο, πού μοῦ πρόσταξε ὁ Θεός, μά δέν εἶμαι τίποτα. Ἔρχεται σύντομα ὁ ἰσχυρότερός μου, ὁ σαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου δέν εἶμαι ἄξιος νά σκύψω καί νά λύσω τόν ἱμάντα τῶν ὑπόδημάτων του. Ἐγώ σᾶς βαπτίζω στό νερό συμβολικά. Αὐτός ὅμως θά σᾶς βαπτίσει στή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού θά δωρήσει»(Ματθ. Γ΄, 11).

  Ἡ μορφή , ἡ βιοτή καί τό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου ἔχουν πολλά νά  εἰποῦν καί σέ  ἐμᾶς σήμερα, ὄχι μόνο ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου,ἀλλά καί  γιά ὅλη μας τήν ζωή. Καλούμαστε νά μιμηθοῦμε  κατά δύναμη ὁ καθένας τήν ἐνάρετη πολιτεία του, τήν ἄσκησή του, τήν ἀγάπη  του στόν Θεό καί τήν ὑπακοή του  στό θέλημά Του.

  Ἡ ὑπόδειξη τοῦ Προδρόμου πρός τόν ἀληθινό Μεσσία, τόν Ἰησοῦν Χριστό, ἀποτελεῖ καί γιά μᾶς σήμερα ἕνα ἐπίκαιρο μήνυμα. Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ στόχου τῆς ζωῆς μας ἀπό τόν Χριστόν καί ὁ προσανατολισμός του σέ οἰκονομικές καί κοινωνικές ἐπιτυχίες μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει σέ τραγικές ἀπαγοητεύσεις καί ἀδιέξοδα, πού εἶναι σ’ὅλους μας ὁρατά. Ἡ ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, πού ἤδη ἔχουμε εἰσέλ-θει, ἄς ἀποτελέσει τήν ἀρχή  πού  θά βάλει ὁ καθένας μας στήν ζωή του, ἔτσι ὥστε νά στραφοῦμε πρός τόν Χριστόν, τόν ὁποῖον μᾶς ὑπέδειξε ὁ Πρόδρομος καί ἀποτελεῖ τόν Ἀληθινόν Σωτήρα μας.      

     Διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι δυνατή ἡ πραγματοποίηση τοῦ στόχου μας, πού εἶναι ἡ σωτηρία, ἡ θέωση  καί ἡ κληρονομία τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://poimin.gr/o-kalos-agonas-kyriaki-pro-ton-foton/ 

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ γέννηση

Κοινωνια

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή  27  Δεκεμβρίου  2020 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

    

     Σήμερα Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ γέννηση, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, εὑρισκόμεθα μέσα στήν πνευματική ἀτμόσφαιρα τῆς ἀγαλλιάσεως τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τό σωτήριο ἔργο πού ἦρθε νά ἐπιτελέσει ὁ Σαρκωθείς Κύριός μας, ὁ Ὁποῖος ἀναγέννησε τήν ἀνθρωπότητα, τήν θεράπευσε ἀπό τήν ἁμαρτία καί τό θάνατο, τή λύτρωσε ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τήν ἐξαγίασε μέ τήν χάρη τῆς Θεότητος.

Ἡ Ἐκκλησία  μᾶς ἀποκαλύπτει τήν ἀγαπητική μέριμνα τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἀνοχή καί τήν συγχώρεση μέχρι τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του. Ἡ ἀνθρωπότητα μέσα στό διάβα τοῦ χρόνου καί τῶν γενεῶν ἀκολουθεῖ μία πορεία τεθλασμένη. Στό πέρασμα τῶν αἰώνων οἱ δια-θέσεις καί οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀνθρώπων παραμένουν  ἴδιες. Ὁλό-κληρος ὁ κόσμος ἀκούει τό μήνυμα τῆς γεννήσεως τοῦ Θεανθρώ-που. Πολλοί εἶναι αὐτοί πού ἀναζητοῦν τόν Χριστόν. Ὁ καθένας ὅμως μέ διαφορετική διάθεση καί τρόπο. Ἄλλοτε προσεγγίζει τόν Θεό καί καλλιεργεῖ μία καλή σχέση μαζί Του,Τόν πιστεύει καί ζητεῖ κοντά Του τήν λύτρωση καί τήν σωτηρία του. Ἄλλοτε μέ προκα-τάληψη καί δυσπιστία ἀγωνίζεται νά διαστρέψει τά γεγονότα καί νά ἀπομακρύνει τόν Χριστόν ἀπό τήν ζωή του. Τόν ἀποστρέφεται καί μέ τήν ἀνυπακοή καί τήν ἁμαρτία σπάζει κάθε σύνδεσμο αὐτῆς τῆς σχέσεως. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶχε ὐποσχεθεῖ τή σωτηρία καί δέν γινόταν ὁ Θεὀς νά πάρει τήν ὑπόσχεσή Του πίσω.Ποτέ λοιπόν νά μή δηλητηριάζεται ἡ ζωή μας ἀπό τήν ἀπελπισία

    Πάντοτε, ὅσο καί ἄν φαινομενικά ἀργοπορεῖ, ἡ ἐλπίδα γίνεται πραγματκότητα. Καμία δυσκολία καί κανένας πειρασμός νά μήν κάμπτει τή σκέψη μας. Μέσ’ ἀπό τήν ὑπομονή καί τήν προσμονή τοῦ Θεοῦ πάντοτε δικαιωνόμαστε. Ὁ Θεός δέν ἀγαπάει μόνο τούς ἐνάρετους καί δέν ἀποστρέφεται τούς ἁμαρτωλούς.Ἀγαπάει ὅλους τούς ἀνθρώπους καί μπορεῖ νά ἀξιώσει τόν κάθε ἄνθρωπο νά γίνει ἐκτελεστής μιᾶς μεγάλης ἀποστολῆς καί κληρονόμος τῆς δικῆς Του Βασιλείας. Κανείς δέν βρίσκεται ἔξω ἀπό τό βλέμμα καί τήν προσοχή τοῦ Κυρίου. Ἐκεῖνος προστατεύει, περιμένει, προνοεῖ, συγχωρεῖ, δίνει εὐκαιρίες, θεραπεύει τίς ἀδυναμίες, διανοίγει τά ἀδιέξοδα, πρωταγωνιστεῖ μυστικά καί ἀθόρυβα στήν ἀνθρώπινη πραγμα-τικότητα. Ὅσο τεθλασμένη καί ἄν φαίνεται ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρίν ἀπό τόν Χριστό, τελικά καταλήγει στό δικό Του πρόσωπο. Αὐτό εἶναι νομοτέλεια.

 Ὅσο καί ἄν πλανηθεῖ κάποιος , στό τέλος ὅλοι θά καταλήξουμε στήν πραγματικότητα τοῦ Θεοῦ καί στή σχέση μαζί Του.Ἡ διαφορά εἶναι πώς ὅσοι Τόν ἀγαποῦν θά ἀπολαύσουν αὐτή τήν σχέση, ἐνῶ ὅσοι Τόν ἀντιπαθοῦν ἤ ἀδιαφοροῦν γιά Ἐκεῖνον θά ὑποφέρουν ἀπό τήν σχέση αὐτή. Στήν ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τή συγγένεια τήν ἔδινε ὁ δεσμός τοῦ αἵματος. Στήν ἐποχή τῆς χάριτος τῆς Καινῆς Διαθήκης τή συγγένεια τήν δίνει καί πάλι ὁ δεσμός τοῦ αἵματος τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ. Τό αἷμα τοῦ Θεϊκοῦ Νηπίου, πόύ ποτίζει τήν Ἐκκλησία, μᾶς κάνει συγγενεῖς μαζί Του. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά πίεῖ καί νά χορτάσει ἀπό τό αἷμα τοῦ Θεανθρώπου γίνεται συγγενής μαζί Του, γίνεται ἀδελφός καί υἱός, μητέρα πού Τόν κυοφορεῖ καί μέλος τῆς δικῆς Του οἰκογένειας, τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ  ἀγάπη τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀδιάπτωτη γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς.

 Ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἄς μᾶς δώσει μία εὐκαιρία νά ἀκούσουμε τό ἀγγελικο χαρμόσυνο μήνυμα: «Ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ». Ὁ Χριστός γεννήθηκε γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά μᾶς δώσει χαρά,νά μᾶς χαρίσει τήν εἰρήνη καί τήν εὐτυχία. Ἄς προσέξουμε νά μή συναντήση καί πάλι τίς καρδιές μας τήν παγωνιά καί τήν ἀδιαφορία. Νά μή συναντήσει τήν περιφρόνηση καί τήν ἄρνηση.Ἡ εὐκαιρία καί πάλι μᾶς δίνεται νά κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Μέσα ἀπό τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου νά γίνουμε συγγενεῖς Του ἀληθινοί, συγκλη-ρονόμοι τῆς Βασιλείας Του καί συνδοξαζόμενοι μέ τήν Ἁγία Τριάδα. Ἔτσι θά ζήσουμε πραγματικά καί αἰώνια Χριστούγεννα. ΑΜΗΝ.

Πηγή φωτογραφίας: https://www.ekklisiaonline.gr/arxontariki/kyriaki-meta-ta-christougenna-i-prodromiki-foni-tis-parousias-tou-enanthropisantos-yiou-ke-logou-tou-theou/ 

Δυτική Αττική : Ο κοροναϊός, το σκληρό lockdown και η φτώχεια που βιώνουν οι κάτοικοι

Κοινωνια

Η πανδημία και η διασπορά του κοροναϊού δεν είναι το μοναδικό άγχος που κατακλύζει τους κατοίκους των περιοχών της Δυτικής Αττικής, που τέθηκαν σε αυστηρό lockdown από τις 18 Δεκεμβρίου.

Πηγή, περισσότερα στο https://www.in.gr/2020/12/24/life/stories/dytiki-attiki-o-koronaios-skliro-lockdown-kai-ftoxeia-pou-vionoun-oi-katoikoi/