834 New Articles

Κυριότερα Κοινωνικά Νέα

Στήλη Ἅλατος ... Σήμερα Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Κοινωνια

  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 19  Σεπτεμβρίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

              Σήμερα Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τούς ὕμνους της καί τά ἀναγνώσματα μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι τό στήριγμά μας. Δικαίως ὁ ὑμνογράφος μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι «Σταυρός ὑψοῦται σήμερον, καί κόσμος ἁγιάζεται» (ἐξαποστειλάριον ἑορτῆς).

       Γι’ αὐτό, στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅλα τά πρόσωπα καί ὅλα τά πράγματα, μέσῳ τοῦ Σταυροῦ, θυσιάζονται καί προσφέρονται. Οἱ  πιστοί κάνοντας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ ζητοῦν τή δύναμη νά φερθοῦν μέ καθαρότητα ἀπέναντι στόν κόσμο. Ἀκόμη διαδηλώνουν τή θέλησή τους, νά ὑψωθοῦν μέ τήν προσπάθειά τους, ὥστε νά ἐπιτευ-χθῆ ἡ συνάντηση μέ τήν δύναμη τοῦ σταυροῦ· νά δοξάσουν τόν Θεό μέ ὅλες τους τίς πράξεις καί τίς ὀδύνες μέσα στόν κόσμο, ἀκόμη καί μέ τό θάνατό τους· νά ζήσουν καί νά πεθάνουν γιά τό Θεό, νά ἐκδηλώσουν μέ κάθε τρόπο, ὅτι θυσιάζονται σ’ Ἐκεῖνον. Ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ Σταυροῦ ἁγιάζει τά πάντα· τό νερό, μέ τό ὁποῖο ραντίζει τούς πιστούς, τίς τροφές, τά σπίτια, τά περιβόλια καί τά χωράφια μέ τούς καρπούς τους, τά δῶρα πού προσφέρονται στό Θεό. Ὁ Σταυρός ὅλα τά ἁγιάζει, τά καθαίρει στό βαθμό πού καθαρίζονται, τά θέτει, μέσα ἀπό ὅλα τά πράγματα, σέ ἐπικοινωνία μέ τό Θεό.   

     Τά πάντα προσφέρονται ὡς δῶρα στό Θεό. Ὅλες οἱ λατρευτικές ἀκολουθίες ἀρχίζουν καί τελειώνουν μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Μέ αὐτό τό σημεῖο οἱ πιστοί ἔρχονται νά συναντήσουν τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ὑποσχόμενοι νά προσφερθοῦν καθαρή θυσία στό Θεό, νά φερθοῦν μέ καθαρότητα σέ κάθε πράξη τους μέσα στόν κόσμο. Γι’ αὐτό, τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, συνοδεύεται πάντοτε ἀπό τήν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδας. Γιατί αὐτή ἐνεργεῖ τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί ἀπό αὐτή κατέρχεται ἡ θεία δύναμη, πού ἐνεργεῖ μέσα στόν κόσμο, γιά νά τόν ἐξαγιάσει καί νά τόν μεταμορφώσει.

   Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ καθαίρει ὄχι μόνο τούς πιστούς καί τή σχέση τους μέ τόν κόσμο, ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν κόσμο. Διά τοῦ Σταυροῦ ἀποδιώχνονται οἱ δαίμονες, πού προξενοῦν τό κακό καί ἐκτοξεύουν τούς πειρασμούς μέσα ἀπό τή φύση καί τά ἀνθρώπινα πρόσωπα.

     Οἱ πιστοί πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι κάνοντας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, σέ ὅλες τους τίς πράξεις καί ὅλους τούς δρόμους τῆς ζωῆς τους, σέ κάθε ἐπαφή τους μέ τήν φύση καί τούς ἀνθρώπους, ἔχουν συναντιλήπτορα τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὑπάρχει μία ἰδιαίτερη σχέση ἀνά-μεσα στό Σταυρό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιατί ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια καθαρμοῦ, ἐνῶ τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ ἐξαγιάζουσα θεία δύναμη.

     Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ καθαρτήρια δύναμη τοῦ σύμπαντος. Ὅταν κάνουμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ μέ πίστη καί θέληση, γιά μία ζωή κα-θαρή μέσα στόν κόσμο, ἔρχεται ἡ δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ καί ἁγιάζει τό ἀνθρώπινο σῶμα μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-ματος. Ἐμεῖς ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία καί ὑπομένουμε τό θάνατο. Ὁ Σταυρός μᾶς δίνει αὐτή τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ γιατί, ἔχοντάς τον στή μνήμη μας, θέλουμε νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμά Του καί νά φερόμαστε μέσα στόν κόσμο χωρίς ἐγωϊστικά πάθη, μέ πνεῦμα σωφροσύνης, εἰρήνης καί συμφωνίας μέ τούς ἄλλους.

   «Ὁ Σταυρός εἶναι ὅπλο ἐναντίον τοῦ διαβόλου», ψάλλει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Εἶναι ὅπλο ἐνάντια σέ ὅλους τούς πειρασμούς καί τίς μεθόδους τοῦ διαβόλου, ἐνάντια στά πάθη πού μᾶς ὁδηγοῦν σέ φιλονικίες, ἐνάντια στήν ἀπολυτότητα.

    Μόνο ὁ Σταυρός, μέ τό νά τιθασεύσει τά ἐγωϊστικά πάθη μας, καί μέ τό νά ἐξασθενίζει τήν ὑπερβολική προσκόλλησή μας στόν κόσμο, πού θεωρεῖται ὡς ἡ μόνη πραγματικότητα, μπορεῖ νά φέρει μία διαρκῆ εἰρήνη ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους καί στούς λαούς.

    Οἱ Ἅγιοι Πατέρες πρεσβεύουν, ὅτι ἡ θέα τοῦ Θεοῦ μέσα στόν κόσμο, ἐξαρτᾶται ἀπό τόν καθαρμό μας ἀπό τά πάθη. Αὐτή ἡ ἰδέα ἀναπτύχθηκε θεωρητικά, μέ ἰδιαίτερο τρόπο, ἀπό τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή. Λέγει: «Νόημα ἐστίν ἐμπαθές, λογισμός σύνθετος ἀπό πάθους καί νοήματος. Χωρίσωμεν τό πάθος ἀπό τοῦ νοήματος καί ἀπομένει ὁ λογισμός ψιλός. Χωρίζομεν δέ δι’ ἀγάπης πνευματικῆς καί ἐγκράτειας, ἐάν θέλωμεν». (Μαξίμου Όμολ. 400 Κεφάλαια περί Αγάπης III, 43, Ρ.G. 90, 1029). Αὐτό ὅμως, δέν σημαίνει καταστροφή τοῦ κόσμου, ἀλλά ἀνακάλυψη τῶν ἀληθινῶν του νοημάτων, πού δέν ἔχουν παραμορφωθεῖ ἀπό τά πάθη.

   Αὐτήν τήν μαρτυρία καλούμεθα νά δίδουμε στήν καθημερινή μας ζωή, νά σηκώνουμε ἐπάξια τόν σταυρόν στήν καθημερινότητά μας, γιά νά ἐπιτευχθῆ ἡ πνευματική μας ἐξύψωση καί ἕνωσή μας μέ τόν Θεόν. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.dogma.gr/ 

Στήλη Ἅλατος ... Tά προεόρτια τῆς ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Κοινωνια

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

         Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, προεόρτια  τῆς ἑορτῆς τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τόν προβάλλει ἐνώπιόν μας γιά νά παίρνουμε δύναμη καί ἐνίσχυση στήν καθημερινή μας ζωή.

   Διά τοῦ Σταυροῦ ὁ Χριστός ἁγίασε τό ἀνθρώπινο σῶμα , ἀπέ-κρουσε τούς πειρασμούς πού τοῦ ἔστελνε ὁ κόσμος, νά γευθεῖ δηλαδή τίς ἡδονές, ἱκανοποιώντας ὑπέρμετρα τίς ἀνάγκες του ἤ ἀποφεύγοντας τόν πόνο καί τό θάνατο. Ἄν, κατά τόν ἴδιο τρόπο, ἀπωθήσουμε τούς πειρασμούς τῆς ἁμαρτίας καί ὑπομείνουμε καρτερικά τίς ὀδύνες τοῦ θανάτου, ἡ ἁγιότητα μπορεῖ νά ἁπλωθεῖ ἀπό τό σῶμα Του σέ ὅλα τά σώματα καί σέ ὅλο τόν κόσμο.

     Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία δέν λέγει ὅτι διά τοῦ Σταυροῦ ὁ Χριστός ἐξῆλθε τῆς δημιουργίας, ἀλλά ὅτι τήν ἀποκατέστησε σέ παράδει-σο- παράδεισο ἀρετῆς γι’ αὐτούς πού, ἀπό ἀγάπη σ’ Ἐκεῖνον, ἀποδέχονται τό Σταυρό Του. Συνεπῶς ὁ Σταυρός εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, πού, ἄν τήν προσλάβουμε, μπορεῖ νά ὁδηγήσει τόν κόσμο στόν παράδεισο. Γι’ αὐτό τό σκοπό ὁ Χριστός μένει μαζί μας ἕως τῆς συντέλειας τῶν αἰώνων. Χωρίς ἀμφιβολία, ὁ πλήρης παράδεισος θά πραγματωθεῖ μόνο μετά τήν παγκόσμια ἀνάσταση.

    Ἡ δημιουργία μεταβλήθηκε σέ πεδίο μάχης ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, ἐξαιτίας τῆς ἀπληστίας καί τῶν ἐγωϊστικῶν παθῶν γενικά. Μπορεῖ ὅμως νά ἀποκατασταθεῖ στήν παραδεισιακή κατάσταση διά τοῦ Σταυροῦ. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία στή ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στίς 14 Σεπτεμβρίου, ψάλλει: «Ἐν Παραδείσῳ μέ τό πρίν,ξύλον ἐγύμνωσεν, οὗπερ τῇ γεύσει ὁ ἐχθρός εἰσφέρει νέκρωσιν· τοῦ Σταυροῦ δέ τό ξύλον, τῆς ζωῆς τό ἔνδυμα,ἀνθρώποις φέρον, ἐπάγη ἐπί τῆς γῆς,καί κόσμος ὅλος ἐπλήσθη πάσης χαρᾶς» (Κάθισμα ἑορτῆς). Δι’ αὐτοῦ ὁ Παράδει-σος ἀνοίχτηκε ξανά, γιατί ἡ «στρεφόμενη ρομφαία» (Γεν. 3,24), πού ἐμπόδιζε τήν εἴσοδο σ’ αὐτόν, ἐξαιτίας τῆς ἀνθρώπινης ἀπλη-στίας, δέν μποροῦσε πιά νά τόν κρατήσει κλειστό. Γιατί τώρα ὁ Χριστός εἰσῆλθε στόν Παράδεισο, ἀφοῦ τόν ἄνοιξε, φέρνοντας ὡς ἕνας ἄνθρωπος τό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου κατανίκησε τήν ἀπληστία καί προτίμησε τήν ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτού Του. Καί θά εἰσέλθουν στόν Παράδεισο ὅλοι ὅσοι θά πράξουν τό ἴδιο.

     Σίγουρα ὑπάρχει ἕνας Παράδεισος, στόν ὁποῖο εἰσέρχονται οἱ ψυχές τῶν πιστῶν μετά θάνατο. Ἀλλά μπορεῖ νά ὑπάρχει ἕνας ἐν ἐξελίξει Παράδεισος καί ἐδώ στή γῆ, ἀποκατάσταση τοῦ ἀρχικοῦ Παραδείσου. Μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ διά τοῦ Σταυροῦ, πού ὑψώνεται στό μέσο τῆς γῆς καί πού οἱ ἄνθρωποι τόν ἀποδέχονται ὡς κανόνα τῆς ζωῆς τους. Ὁ μετά θάνατον Παράδεισος τῶν ψυχῶν τῶν πιστῶν, ὑπάρχει ἤδη χάρη στήν ἐπίγεια ζωή τους, πού ἀκολουθοῦν τό πνεῦμα τοῦ Σταυροῦ. Τελικά ὁ ἐν ἐξελίξει ἐπίγειος Παράδεισος, θά γίνει μετά τήν ἀνάσταση τῶν σωμάτων, ὁ τέλειος καί αἰώνιος Παράδεισος.

   Ἀποκτοῦμε ἤδη στή γή μία πρόγευση τοῦ ἐσχατολογικοῦ Παρα-δείσου. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία σ’ ἕνα ὕμνο της  ψάλλει: «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! τό ζωηφόρον φυτόν, ὁ Σταυρός ὁ πανάγιος, εἰς ὕψος αἰρόμενος ἐμφανίζεται σήμερον˙δοξολογοῦσι πάντα τά πέρατα˙ ἐκδειματοῦνται δαίμονες ἅπαντες˙ὤ οἷον δώρημα τοῖς βροτοῖς κεχάρισται!» (Αἴνοι Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ).

    Ἀπό ὅλους τούς ὕμνους τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, προκύπτει ὁ ρόλος τοῦ Σταυροῦ στήν ἁγιοποίηση καί τή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου.Ὅπως τό ἀνθρώπινο σῶμα τοῦ Κυρίου ἁγιάσθηκε διά τοῦ Σταυροῦ,ἔτσι ἁγιάζονται καί τά δικά μας σώματα καί οἱ σχέσεις μας μέ τόν κόσμο καί ὁ ἴδιος ὁ κόσμος. Λαμβάνουμε ἁγιασμό μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, μέσα στήν ὁποία ὁ Σταυρός διατηρεῖ τήν παρουσία Του, καί ἀποτελεῖ προέκταση τῆς συνετῆς, ὑπομονε-τικῆς, ἀναμάρτητης στάσης Του ἀπέναντι στόν κόσμο, καί γίνεται δοξολογία τοῦ Πατέρα, προσφορά σ’ Αὐτόν ὅλων τῶν σχέσεων μέ τόν κόσμο.

     Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος μᾶς ὑποδεικνύει τόν δρόμον τοῦ ἁγια-σμοῦ καί τῆς λυτρώσεως, γιά νά κερδίσουμε τό ἀρχαῖον κάλλος καί τόν Παράδεισον τῆς αἰωνίου ζωῆς καί μακαριότητος. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://vizantio.com

Εργασία – Μήπως να σκεφτούμε σοβαρά την εβδομάδα των τεσσάρων ημερών

Κοινωνια

Η πανδημία, η αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε και κάποια πειράματα που φαίνεται να στέφθηκαν με επιτυχία, δίνουν νέα δυναμική στην ιδέα της εβδομαδιαίας εργασίας των 32 ωρών.

Πηγή, περισσότερα στο https://www.in.gr/2021/08/30/world/ergasia-mipos-na-skeftoume-sovara-tin-evdomada-ton-tessaron-imeron/ 

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Κοινωνια

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 29 Αὐγούστου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

     

        Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ὁ Ἅγιος Πρόδρομος μέ τό ἔργο του ἄνοιξε τόν δρόμον τῆς ἐπιστροφῆς μας εἰς τόν Θεό. Μέ τό μαρτύριό του μᾶς δίνει ἕνα πρότυπο θυσίας καί προσφορᾶς, ἕνα πρότυπο πιστότητος καί ἁγιότητος.Μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι μέ τήν ἀφοσίωσή μας εἰς τόν Θεόν ἐπιτυγχάνουμε τήν κάθαρση καί τήν μεταμόρφωσή μας. Ἔτσι ἔχουμε τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί εἰσακούονται οἱ παρακλήσεις μας πρός Αὐτόν.

    Εἶναι βέβαιον ὅτι οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦν οἱ ἴδιοι, μεσιτεύουν γιά μᾶς καί μᾶς φωτίζουν, συμπροσεύχονται μαζί μας καί συναγωνιοῦν, συμπάσχουν καί συμμετέχουν στήν δική μας πάλη. Ἐμεῖς καλοῦμε τόν ἅγιο, τοῦ ζητᾶμε αὐτό πού θέλουμε καί ὁ ἅγιος ἀναλαμβάνει τό δικό μας ὑστέρημα νά τό ἀναπληρώση. Προσπαθεῖ καί ἐμᾶς νά ζωογονῆ καί τόν Θεόν νά συγκινῆ. Ὅπως ἐμπιστευόμεθα τόν γιατρό καί μᾶς διανοίγει τά σπλάγχνα, ἀλλά δέν πονάμε οὔτε καταλαβαίνουμε τίποτε, ἔτσι ἀκριβῶς καλοῦμε τόν ἅγιο καί ὅλα τά κάνει μόνος του.

     Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται ἐμφανῶς στούς ἁγίους, καί ἐκεῖνοι τόν ἀποκαλύπτουν καί σέ μᾶς. Μᾶς μεταφέρουν δηλαδή τά ἄδηλα καί τά κρύφια τῆς γνώσεώς Του, σύμφωνα μέ τήν θεία οἰκονομία καί πρόγνωσι. Οἱ ἅγιοι εἶναι δικοί μας. Ἀφοῦ προσκαλέσουμε τόσο ἁπλά τούς ἁγίους, εὑρισκόμενοι ἐνώπιον τῆς εἰκόνας των ἤ τῶν λειψάνων των, τότε οἱ ἅγιοι γίνονται ἡ ζωντανή συντροφιά μας. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἅγιος εἶναι γιά μᾶς μία εὐφροσύνη.

   Πόσες φορές ἐπιθυμοῦμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τό βάρος τῆς μοναξιᾶς; Πόσες φορές εἴμαστε στενοχωρημένοι καί θέλουμε νά μᾶς φύγη ἡ δυσκολία, ὁ πειρασμός, ἡ στενοχώρια, ἤ θέλουμε νά σπάσου-με τά ὀχυρά πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τούς ἄλλους; Πόσες φορές ἔχου-με κάποιο σύμπλεγμα μέσα μας ἀπό τήν ἁμαρτία μας, ἀπό τήν ἀναπηρία μας, ἀπό τήν μειονεξία μας, καί δέν ξέρουμε τί νά κάνουμε;       

      Στήν περίπτωση αὐτή καταφεύγουμε στήν βοήθεια τῶν Ἁγίων μας. Νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὁ ἅγιος δέν παρασύρεται καί μπορεῖ νά διαλύση τά νέφη μας καί νά γίνη γιά μᾶς μία πραγματική εὐφροσύνη. Ἡ εὐφροσύνη γίνεται στοιχεῖο συνακόλουθο, ἀδιαλεί-πτως ἑνωμένο μέ τόν δίκαιο. Ἐρχόμενος λοιπόν ὁ ἅγιος, ἔρχεται μαζί μέ τήν εὐφροσύνη του, μέ τό χαμόγελό του, μέ τά χαρα-κτηριστικά του, μέ τίς ἐμπειρίες του, μέ τήν ζωή του. Ὁ ἅγιος ὅμως δέν εἶναι μόνον ἡ συντροφιά μας, ἡ εὐφροσύνη μας, εἶναι καί ἡ συμμετοχή μας στόν χορό ὅλων τῶν ἁγίων.

    Ἑπομένως, οἱ ἅγιοι εἶναι γιά μᾶς ἡ δυνατότητά μας, τό περιβάλλον μας μέσα στό ὁποῖο συγχορεύομε καί ἐμεῖς ἐνώπιον τοῦ  Οὐρανίου Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς παρέδωσε τά πάντα καί μᾶς ἔκανε θεούς κατά χάρη, διά τῆς προσλήψεως τοῦ φυράματός μας.Ὁ Χριστός «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ»(Ἀποκ. ΣΤ΄ 2), ἀλλά τήν νίκη τήν παρέδωσε στούς ἁγίους. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἅγιοι εἶναι ἡ νίκη τῶν δύο κόσμων πού φέρουμε μέσα μας.

   Α) Μέσα μας ἔχουμε τόν φρικτό κόσμο τῶν παθῶν μας, πού δέν μποροῦμε νά τόν δαμάσουμε. Δέν μποροῦμε νά βγάλουμε τά  πάθη ἀπό τήν καρδιά μας. Δέν μποροῦμε νά διώξουμε τούς λογισμούς μας, νά συγκρατήσουμε τά λόγια μας, διότι χωρίς τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ   «οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάννου ΙΕ΄, 5).                                                                                                                                                                                     

      Β) Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως εἶναι μέσα μας καί ὁ κόσμος τῶν θείων ἐπιθυμιῶν, ὁ κόσμος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τό ὄνειρό μας νά πᾶμε στόν οὐρανό. Στεκόμεθα ἐνώπιον τῶν ἁγίων μέ αὐτούς τούς δύο κόσμους. Οἱ ἅγιοι εἶναι «ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον». Συγκαλῶντας τούς ἁγίους μας, συμμετέχουμε στήν νίκη τους καί ἐπιβάλλουμε τήν νίκη αὐτή καί στόν κόσμο.   

   Αὐτόν τόν ἀγῶνα ἔκανε ὁ Ἅγιος Πρόδρομος καί Βαπτιστής Ἰωάννης μέ τό σωτήριον του κήρυγμα τῆς μετανοίας. Ἀφοῦ πρῶτα ἐνίκησε μέ τήν ἄσκηση, τήν νηστεία καί τίς προσευχές τόν παλαιόν του ἑαυτόν, ἐνέκρωσε τά πάθη του καί ἔγινε γιά μᾶς τό πρότυπον τῆς ἀληθινῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, ἔγινε ἡ πυρφόρος λαμπάδα  πού φωτίζει τήν σκοτεισμένη κοινωνία τῆς ἁμαρτίας  καί τῆς ἀποστασίας, σκορπίζει τά νέφη τῆς ἀπιστίας καί μᾶς ἀποκαλύπτει τόν Ἀληθινό Θεόν, λέγοντάς μας: «ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου»(Ἰωάννου Α΄, 29).   

    Ἑπομένως, ἔχοντας μαζί μας τούς ἁγίους μας, κατέχουμε τό μέλλον, εἰσερχόμεθα στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί γινόμεθα κληρονόμοι  αὐτῆς. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com/ 

Ιστορίες από τη ζωή του - Ανέστης Βλάχος – Πέθανε ο πιο διάσημος «κακός» της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου

Κοινωνια

Θλίψη στο χώρο του πολιτισμού σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ανέστη Βλάχου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ο Ανέστης Βλάχος είχε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πηγή, περισσότερα στα https://www.tanea.gr/2021/08/24/lifearts/anestis-vlaxos-o-pio-diasimos-kakos-tis-xrysis-epoxis-tou-ellinikou-kinimatografou/

Μπράιαν Τράβερς – Πέθανε ο θρυλικός σαξοφωνίστας των UB40

Κοινωνια

Άλλη μια θλιβερή είδηση έγινε γνωστή σήμερα, 23 Αυγούστου.

Ο σαξοφωνίστας και ιδρυτικό μέλος των UB40, Μπράιαν Τράβερς, πέθανε στα 62 του χρόνια.

Πηγή, περισσότερα στο https://www.in.gr/2021/08/23/life/fizz/mpraian-travers-pethane-o-thrylikos-saksofonistas-ton-ub40/