652 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων μαρτύρων καί Ὁμολογητῶν Γουρία, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων μαρτύρων καί Ὁμολογητῶν Γουρία, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ἐπίσκοπος Ὠλένης

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Κυριακή 15 Nοεμβρίου 2020

Στήλη Ἅλατος ...

 

Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τῶν Ἁγίων μαρτύρων καί Ὁμολογητῶν Γουρία, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου. Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες κατήγοντο ἀπό τήν περιοχὴ τῆς ᾽Εδέσσης τῆς ᾽Οσροηνῆς , ὅταν Αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης ἦτο ὁ Διοκλητιανὸς καί ὁ ὁποῖος ἐξαπέλυσε τὸν μεγάλο διωγμό του τό 303 μ.Χ.. Οἱ Ἅγιοι κατηγορήθησαν ἀπό τόν Ἡγεμόνα τῆς Ἐδέσσης Ἀντωνῖνο, ὅτι βοηθοῦσαν φυλακισμένους χριστιανοὺς καὶ ἐνθάρρυ-ναν τοὺς πιστοὺς νὰ ἀντιστέκονται στὰ διατάγματα τοῦ Κράτους καὶ νὰ παραμένουν στέρεοι στὴν πίστη.Παρουσιάσθηκαν ἐνώπιον τοῦ Διοικητή, ὁ ὁποῖος προσπάθησε νὰ τοὺς κάνει νὰ ἀποστατήσουν. Οἱ ὁμολογητὲς ἀρνήθηκαν λέγοντας: «Δὲν θὰ προδώσουμε τὸν ἕνα Θεό, δὲν θὰ Τὸν ἀνταλλάξουμε μὲ μιὰ χειροποίητη εἰκόνα. Λατρεύ-ουμε Χριστὸ τὸν Θεὸ ποὺ ἀπὸ καλωσύνη μᾶς ἔσωσε ἀπὸ τὴν πλάνη· εἶναι τὸ φῶς μας, ὁ ἰατρός μας καὶ ἡ ζωή μας».

῾Ο Διοικητὴς τοὺς κατηγόρησε γιὰ στασιασμὸ κατὰ τῶν διαταγῶν τοῦ Αὐτοκράτορα καὶ τοὺς ὑποσχέθηκε νὰ τοὺς θανατώσει μέσα σὲ τρομερὰ μαρτύρια ἂν ἐπέμεναν. «Δὲν θὰ πεθάνουμε, ὅπως λές, ἀλλὰ θὰ ζήσουμε, σύμφωνα μὲ τὴν πίστη μας, ἂν κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ Δημιουργοῦ μας», ἀπάντησαν. «Τὰ βασανιστήριά σου, δὲν μᾶς φοβί-ζουν. Δὲν διαρκοῦν παρὰ μόνον γιὰ λίγο, καὶ περνοῦν δίχως νὰ ἀφή-νουν ἴχνη. ᾽Εμεῖς ὅμως τρέμουμε τὴν αἰώνια τιμωρία ποὺ προορίζεται γιὰ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἀποστάτες. ῾Ο Θεός μας θὰ μᾶς ἱκανώσει νὰ ὑπομείνουμε τὰ μαρτύρια ποὺ διαρκοῦν ὀλίγον καὶ ἔπειτα ἐξαφα-νίζονται, ὅταν τὸ πνεῦμα ἐγκαταλείψει τὸ σῶμα». ᾽Ακούγοντας αὐτὰ ὁ Διοικητὴς διέταξε νὰ τοὺς φυλακίσουν μαζί μὲ ἄλλους Χριστιανούς.

῞Οταν ἐμφανίσθηκαν πάλι ἐνώπιον τοῦ Ἡγεμόνα, ἐπέδειξαν τὴν ἴδια σθεναρὴ στάση καὶ εἶπαν: «Δηλώσαμε ὅτι εἴμαστε ἀμετάθετοι στὴν πίστη καὶ στὸν λόγο μας, κάμε ὅ,τι σὲ διέταξε ὁ Αὐτοκράτορας. ῎Εχεις ἐξουσία πάνω στὰ σώματά μας, ὄχι ὅμως καὶ στὶς ψυχές μας». Τοὺς κρέμασαν ἀνάποδα, ὅμως αὐτοὶ δὲν ἔπαυσαν νὰ προσεύχονται στὸν Θεὸ νὰ τοὺς χαρίζει τὴν καρτερία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστό-λων καὶ τῶν Μαρτύρων ποὺ ὑπέφεραν γιὰ τὴν ᾽Αλήθεια.

Οἱ Ἅγιοι ἀκούγοντας τὴν ποινή τοῦ θανάτου τους, τὸ πρόσωπό τους ἔλαμψε ἀπὸ χαρὰ καὶ εἶπαν: Εἴμαστε οἱ ἀθλιότεροι τῶν ἀνθρώ-πων. Δὲν ἀξίζουμε νὰ λογιζόμαστε μεταξὺ τῶν δικαίων καὶ νὰ συγ-κρινόμαστε μαζί τους. Μᾶς δίνει ὅμως παρηγοριὰ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας: «῾Ο ἀπολέσας τὴν ψυχήν (=τήν ζωήν) αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν (Ματθ. 10, 39). ῍Ας εἶναι δοξασμένος ὁ Θεός ποὺ μᾶς ἔκρινε ἄξιους νὰ ὑπομείνουμε ὅλα τὰ μαρτύρια στὸ ὄνομα τοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ. Προσέφεραν τὸν αὐχένα τους στὸν δήμιο καὶ ἀποκεφαλίσθηκαν ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον.

Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ «φίλοι Χριστοῦ», αὐτοί πού μέ τήν πίστη καί τήν ἐνεργό τους ἀγάπη, ἔγιναν δοχεῖα τοῦ Πνεύματος καί ὅμοιοι τῷ Θεῷ (Α´ Ἰω. 3, 2), καί ἀπέβησαν οἱ εὐχέτες καί προστάτες μας στόν οὐρα-νό, φέρνοντάς μας πλησιέστερα στόν ἕνα Μεσίτη μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τόν Χριστό (Α´ Τιμ. 2, 5). Δέν εἶναι λοιπόν τυχαῖο ὅτι προσφέροντας τήν ἀναίμακτο Θυσία πάνω στήν καθαγιασμένη μέ λείψανα μαρτύρων καί ἁγίων Ἁγία Τράπεζα, ζητοῦμε, καθώς λέγει ὁ Μ. Βασίλειος στήν Ἀναφορά τῆς Θείας Λειτουργίας του, νά ἑνωθοῦ-με «εἰς ἑνός Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν» καί « ἵνα εὕρωμεν ἔλεον καί χάριν μετά πάντων τῶν Ἁγίων Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν, Ἀποστόλων, Κηρύκων, Εὐαγγελιστῶν, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Διδασκάλων καί παντός πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου».

Ἀπό τίς πρῶτες ἤδη μέρες τῆς συστάσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἡ μετά θάνατον ἀπόδοση τιμῶν σ’ ἕνα μάρτυρα, ὁμολογητή ἤ ὅσιο ἀποτελοῦσε μιά αὐθόρμητη πράξη τῶν πιστῶν, στή συνείδησή τους περιβαλλόταν μέ τό φωτοστέφανο τῆς δόξης.

Εἶναι γνωστό ὅτι ὡς πρῶτοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας φέρονται οἱ Μάρτυρες, “οἱ μαθηταί καί μιμηταί τοῦ Κυρίου”, αὐτοί οἱ ὁποῖοι γιά τούς ἀγῶνες τους ὑπέρ τῆς πίστεως ἀπολάμβαναν ἰδιαίτερης τιμῆς καί σεβασμοῦ ἐκ μέρους τῶν πιστῶν, διότι θεωροῦσαν ὅτι ὁ μαρτυ-ρικός θάνατος ἀποτελοῦσε ὕψιστη τιμή γιά κάθε χριστιανό. Ἤδη, ἀπό τά μέσα τοῦ δευτέρου αἰῶνος βλέπουμε τήν συνήθεια τῶν χριστιανῶν νά συνέρχονται μαζί μέ τόν Ἐπίσκοπό τους, κατά τήν ἐπέτειο τοῦ θανάτου ἑνός μάρτυρος, γύρω ἀπό τόν τάφο του, καί νά τελοῦν τήν Θεία Εὐχαριστία “ἐν ἀγαλλιάσει καί χαρᾷ, εἴς τε τῶν προ-ηθληκότων μνήμην καί τῶν μελλόντων ἄσκησίν τε καί ἑτοιμασίαν”, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος Σμύρνης (P.G.,5, 1041).

Καλούμεθα νά γίνουμε καί ἐμεῖς «φίλοι Χριστοῦ», δοχεῖα τῆς θείας Χάριτος, γιά νά ἐνισχύη τό Πανάγιον Πνεῦμα τήν ζωή μας καί νά τήν γεμίση μέ οὐράνια χαρά καί ἀγαλλίαση, γιά νά καταστοῦμε οὐρανοπολίτες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.ΑΜΗΝ.

Προέλευση εικόνας: https://www.koinoniaorthodoxias.org/sinaxari/15-noemvriou-agioi-martyres-gourias-samonas-avivos/ 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.