679 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτη

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτη

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή  11 Ἀπριλίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

 

     Σήμερα  Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες,ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτη,Ἡγουμένου  τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ, τοῦ καί συγγραφέως τῆς Κλίμακος, τό ὁποῖον εἶναι ἕνα πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς καί μία πολύτιμη παρακαταθήκη, τήν Κλίμακα, μέ τήν ὁποία μᾶς διδάσκει δύο σπουδαῖα πράγματα.

Πρῶτον: Ἡ πρόοδος στήν πνευματική ζωή πρέπει νά γίνεται μετ’ ἐπιστήμης, ὄχι χωρίς πρόγραμμα, ὄχι πρόχειρα, ὄχι χωρίς συνέπεια, ἀλλά μέ προσοχή καί μέ προσπάθεια ν’ ἀγωνισθῆ κανείς νά ἀποτινάξει ἀπό ἐπάνω του τά πάθη καί νά οἰκειωθῆ τίς ἀρετές. Καί

 Δεύτερον: Σ’ αὐτόν τόν ἀγώνα δέν μπορεῖ κανείς νά φθάσει στήν τελειότητα ἀπό τήν μία στιγμή στήν ἄλλη,  ἀλλά πρέπει μέ βαθμίδες νά ἀνεβαίνει τίς ἀρετές, νά τίς ἐπιθυμεῖ καί νά προσεύχεται γι’ αὐτές ὡσότου φθάσει στήν ὑψίστη ἀρετή, πού εἶναι ἡ ἀγάπη.

    Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης μᾶς ἀναφέρει 30 σκαλοπάτια στήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν, τά ὁποῖα πρέπει ὁ ἀγωνιζόμενος  χριστιανός νά τά ἀνεβεῖ γνωρίζοντας συνάμα τό νόημα  τῆς πνευματικῆς ἄσκησης.

     Ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα ταὐτίζεται καί ἐκφράζεται μέ τήν ὀρθόδοξη ἄσκηση. Διότι ἡ ἄσκηση μέσα στή χάρη, πού μεταμορ-φώνει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο γιά νά ἀρχίσει συνομιλία μέ τόν  Θεό καί νά ἑνωθεῖ μαζί του,εἶναι ἡ πιό γνήσια καί αὐθεντική καί ἀδιάφθορη ζωή τῆς Ἐκκλησία, ἀλλά εἶναι καί πρόοδος πνευματική καί ἀγώνας γιά τήν ἀπόκτηση ὅλων τῶν θεανθρωπίνων ἀρετῶν.

      Ἡ πίστη, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα  τοῦ Θεοῦ καί ὀ Θεός εἶναι ὁ προστάτης τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελοῦν μοναδικό νόημα καί σκοπό τῆς ὀρθοδὀξου ἄσκησης. Τό νόημα τῆς ἄσκησης μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι φανερή προσπάθεια καί  ἐλεύθερος συνειδητός ἀγώνας γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἐν Χριστῷ τελειότητος. Ἡ τελειότης δέν εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο καί δέν μπορεῖ νά ἀναπτυχθῆ καί νά ἀποκτηθῆ μόνον ἀπό τίς προσπάθειες τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώ-που, ἀλλά εἶναι καί δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἄσκηση καθ’ἑαυτή ποτέ δέν ἀποβαίνει σκοπός, ἀλλά μόνο μέσο πρός ἀπόκτηση τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ.

    Ἡ χριστιανική ζωή εἶναι δυνατότητα νά βρεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἐλεύθερη ἄσκηση καί τήν χάρη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τόν ἑαυτόν του καί τόν προορισμόν του, νά γίνει δηλαδή εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ὅλος ὁ χριστιανισμός σάν ὀρθόδοξο δόγμα καί ἦθος εἶναι ἕνα στάδιο ἄσκησης. Τό δόγμα καί ἡ κλήση τοῦ ἀνθρώπου στήν ἄσκηση τῆς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἐκφράζεται κυρίως μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

     Ἡ ἄσκηση τῶν χριστιανῶν νοεῖται ὡς μία προσπάθεια  μεταμόρ-φωσης καί αὔξησης τοῦ ὅλου ἀνθρώπου, κατά τό μέτρο τῆς δωρεᾶς, πού ὁ Θεός χάρισε στούς ἀνθρώπους. Μέ τήν ἐλεύθερη ἄσκηση ἐπιστρέφουμε στήν πληρότητα τῆς Θεανθρωπίνης ζωῆς καί χάρης, στήν θεόνομη καί χαριτωμένη ζωή, στό πλήρωμα τῆς θείας ἀγάπης καί ἐλεημοσύνης, στήν εὐαγγελική κλίση μας, γεγονός πού ἀπαιτεῖ ἀπό μέρους μας αὐτογνωσία καί ἐπίγνωση, ἐλευθερία καί εὐθύνη.

    Ἡ ἄσκηση, μέ τήν ποικιλία τῶν μορφῶν καί τῶν κανόνων της, εἶναι συνυφασμένη μέ τήν ἴδια τή ζωή καί τίς ἱστορικές συνθῆκες τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν χωρίσουμε τή ζωή ἀπό τήν ἄσκηση, τότε ἡ ζωή ἐκπίπτει σ’ἕνα καθαρό βιολογικό ἤ ἐνστικτῶδες φαινόμενο. Ἄν χωρίσουμε τήν ἄσκηση ἀπό τήν ζωή,τότε ἡ ἄσκηση καταντᾶ ἕνας καθαρά ἀντικειμενικός ἤ τυραννικός κανόνας, ἕνας ἐξωτερικός ἤ νεκρός τύπος. Ἡ χριστιανική ἄσκηση δέν ἀρνεῖται τή ζωή ,ἀλλά τή μεταμορφώνει καί τήν ὁλοκληρώνει μέσα στήν χάρη τοῦ Θεοῦ.

   Ἡ ἄσκηση καί ὅλες οἱ ἀρετές πού περιλαμβάνονται στό βιβλίο ΚΛΙΜΑΞ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναῒτη, εἶναι τό βιβλίο τῶν τελείων, διότι περιέχει μέσα σοφία πνευματική, τήν ὁποία ἔλαβε ὁ Ἅγιος ἐκ τοῦ ἀγώνα του στήν πνευματική ζωή καί τῆς προσωπικῆς του πείρας. Τό βιβλίο αὐτό εἶναι ἕνα μεγάλο πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ στήν Ἐκκλησία, πού ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ μερίμνησε νά ὑπάρχουν τέτοια σπουδαῖα θεόπνευστα βοηθήματα, ὥστε δι’αὐτῶν νά παιδαγωγούμεθα καί νά ὁδηγούμεθα στή σωτηρία.

    Μέ  τήν εὐχή λοιπόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος νά ἐνισχυθοῦμε καί ἐμεῖς γιά νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα τῆς τελειότητος καί τοῦ ἁγιασμοῦ καί νά καταστοῦμε ἔτσι μέλη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: http://www.apostolosandreaslemesou.com/index.php/2016-04-26-10-12-23/263-2016-04-26-10-19-23 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.