854 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Εὐφημίας

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Εὐφημίας

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 11  Ἰουλίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

 

  Σήμερα  Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησίας ἑορτάζει τήν μνήμη τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Εὐφημίας, πού μέ τό αἷμα της σφράγισε τήν πίστη της στόν Χριστό καί μέ τήν αὐταπάρνησή της καταντρόπιασε τούς ἰσχυ-ρούς εἰδωλολάτρες αὐτοκράτορες. Ἡ Ἁγία Εὐφημία καταγόταν ἀπό τή Χαλκηδόνα, ἔζησε ἐπί Αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ(284-305)  καί οἱ γονεῖς της μόρφωσαν τήν κόρη τους σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Εὐαγγελίου, γι’ αὐτό καί ἡ Ἁγία Εὐφημία ἀπό πολύ νωρίς διακρίθηκε γιά τόν ἅγιο ζῆλο της, τό σεμνό ἦθος καί τή φιλανθρωπία της. Ἀλλά ἡ σεμνή παρθένος διατηροῦσε ἀκηλίδωτη τήν ἁγνότητά της καί εἶχε ἀφοσιωμένη τήν καρδιά της στό Θεό, στήν περιποίηση τῶν ἀσθενῶν καί τῶν ἀπροστά-τευτων ὀρφανῶν.

     Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκ­κλη­σία μία νεα­ρή γυ­­ναῖκα, πού ἀγά­πησε τόν Χριστό, πού ἔζησε τή ζωή της μα­κριά ἀπό τίς ἐπιρροές τοῦ κό­σμου καί τῆς ἁμαρτίας καί δέν δίστασε νά ἀποδείξει τήν πίστη της στόν Χριστό θυσιάζον­τας καί τήν ἴδια της τή ζωή. Δέν δίστασε νά δώ­­σει τό αἷμά της γιά νά κατα­ποντίσει τήν ἀσέβεια καί τήν ἀθεΐα.

        Τιμᾶ ἰδιαιτέρως  τήν Ἁγία, ἡ ὁποία μέ τή ζωή καί τό μαρ­τύριό της δικαιώνει ὄν­τως τό ὄνομά της, κα­θώς εὐφήμως μνη­­­­­μο­νεύεται 17 αἰ­ῶ­­­­νες τώ­ρα ἀπό τήν Ἐκκλη­σία τοῦ Χρι­στοῦ, τήν ὁποία καί κοσμεῖ ὄχι μόνο ὡς παρθένος καί μάρτυς, ἀλλά καί ὡς ὑπερασπί­στρια τῆς ὀρ­θο­δόξου πίστεως, καθώς μέ θαυ­μαστό τρόπο ἐπι­κύρωσε διά τοῦ ἱεροῦ της λειψά­νου τόν Ὅρο τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συ­νόδου.

    Ὁ Κύριος ἐτίμησε τὴν καλλίνικον Παρθένον καὶ Μάρτυρα Εὐφημίαν μὲ τὴν δωρεὰν τῆς ἀφθαρσίας τοῦ πολυάθλου καὶ παρθενικοῦ της σώματος. Εἰς τὴν Χαλκηδόνα συνῆλθαν οἱ 630 θεοφόροι Πατέρες τὸ ἔτος 451 συγκροτήσαντες τὴν Ἁγίαν Τετάρτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἐπὶ τῶν εὐσεβεστάτων Βασιλέων Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας. Ἡ Σύνοδος αὐτὴ κατε-δίκασε τὸν αἱρετικὸν Εὐτυχῆ, ὁ ὁποῖος ἐκήρυττε τὴν πλάνην, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει μόνον μίαν φύσιν καὶ μίαν ἐνέργειαν, αὐτὴν τῆς Θεότητος. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐδογμάτισαν τὴν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει δύο τέλειες φύσεις, θελήσεις καὶ ἐνέργειες, τὴν θεία καὶ τὴν ἀνθρωπίνην, εἰς μίαν Ὑπόστασιν. Οἱ δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ  εἶναι ἡνωμένες ἀτρέπτως, ἀσυγ-χύτως, ἀναλλοιώτως καὶ ἀδιαιρέτως. Κατὰ τὴν ἀνωτέρω Σύνο-δον οἱ Ὀρθόδοξοι Πατέρες συνέταξαν Τόμον, ὁ ὁποῖος περιεῖχε τὴν πίστιν τὴν ἀληθῆ, τὴν ὁποίαν πάντοτε ἐπίστευε καὶ ἐκή-ρυττεν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης οἱ αἱρετικοὶ Μονοφυ-σῖται συνέταξαν ἴδιον τόμον, ποὺ περιεῖχε τίς πλάνες των. Τότε ὁμοφώνως ὀρθόδοξοι καὶ αἱρετικοὶ ἀπεφάσισαν νὰ τεθοῦν καὶ τὰ δυὸ κείμενα ἐπὶ τοῦ στήθους τῆς Ἁγίας Εὐφημίας καὶ ἀνοίξαντες τὴν λειψανοθήκην ἔπραξαν ἔτσι καὶ τήν ἐσφρά-γισαν πάλι. Ὅταν δὲ ἤνοιξαν τὴν θήκην, εὗρον τὸν μέν Τόμον τῶν Ὀρθοδόξων στίς χεῖρες αὐτῆς, τόν δέ τόμον τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν  στοὺς πόδες της. Ἔτσι ἡ Μεγαλομάρτυς Εὐφη-μία μὲ τὸ ἐξαίσιον αὐτὸ θαῦμα ἐπεκύρωσε καὶ ὑπέγραψε τὸν ὀρθόδοξον Τόμον καὶ διεσάλπισε τὸ Χριστολογικὸν δόγμα περὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ μας εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ ἀπέδειξε τὴν διδασκαλίαν τοῦ Εὐτυχοῦς καὶ ὅλων τῶν ὁπαδῶν τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ ὡς σατανικὴν πλάνην.

   Ὅλοι μας μέ προθυμία νά ἐπικαλεσθοῦμε τήν συμπάθεια καἰ τήν χάριν τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας, ὥστε νά ἐπιδράση καί στήν ψυχή μας τό πνεῦμα τῆς ὁμολογίας, τό ὁποῖο ἐπέδειξε ἡ τρυφερά αὐτή κόρη, πού δέν ὑπελόγισε τίποτε, ἀλλά προσέφερε τήν ψυχή της θυσία στόν Χριστό, γιά νά κρατήση τήν ὁμολογία της. Πίστευε ὅτι, ἐάν ὁμολογήση, θά ὁμολογηθῆ καί αὐτή, ὅπως καί ὁμολογήθη ἐνώπιον τοῦ Οὐρανίου Πατρός καί τῆς ἐχαρίσθη ἡ δόξα τῆς υἱοθεσίας.

    Ἔτσι καί ἐμεῖς μέ ζῆλο πραγματικό ἄς ἀκολουθήσουμε τήν δική της πορεία, γιά νά λάβουμε τήν ἀμοιβή τῆς υἱοθεσίας καί τῆς σωτηρίας μας ἀπό τόν Θεόν, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας καί τῶν Ἁγίων Του. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.saint.gr/

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.