834 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ κοίμηση τῆς Προμήτορος Ἁγίας Ἄννης

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ κοίμηση τῆς Προμήτορος Ἁγίας Ἄννης

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Κυριακή 25 Ἰουλίου 2021

Στήλη Ἅλατος ...

Σήμερα Κυριακή,ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν κοίμηση τῆς Προμήτορος Ἁγίας Ἄννης καί τήν τιμᾶ διότι, ἀφ’ἑνός μέν μέ τήν ἄσκησή της καθάρισε τήν ψυχή της ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀφ’ἑτέρου δέ ἠξιώθη νά γεννήσει τήν Παναγία Μητέρα μας, ἡ ὁποία συνέβαλε στήν πραγματοποίηση τῆς Θείας Οἰκονομίας διά τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Δικαίως τιμᾶ καί γεραίρει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τούς Ἁγίους της, διότι εἶναι οἱ μεσίτες μας καί οἱ πρεσβευτές πρός τόν Θεόν.

Ἡ πίστη μας εἶναι ὅτι ἡ οὐράνια Ἐκκλησία δέχεται τίς ἐπικλήσεις μας καί μεσιτεύει στὸν Κύριο νά σταματήσει τὸ μαρτύριο τῶν ἀδελφῶν τους στὴ γῆ (Ἀποκ. στ' 9-11), πρᾶγμα πού εἰσακούεται τελικά ἀπό τόν Θεό (Ἀποκ. ζ' 9-11, η' 3-5, ια' 16-18).

Ὅταν λοιπόν ἐπικαλούμεθα τούς ἁγίους, οἱ ἐλπίδες μας δέν εἶναι μάταιες γιατί οἱ ἅγιοι εἶναι συνδεδεμένοι μαζί μας μέ τόν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία «οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α' Κόρ. ιγ' 8). Πιστεύουμε δηλαδή πώς εἴμαστε πράγματι «συμπολῖται τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. β' 19-20).

Οἱ Ἅγιοι εἶναι λουσμένοι στὴν ἄκτιστη θεία χάρη, μέσῳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σὰν μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἑνωμένο μὲ τὴν Θεότητα Μποροῦν νὰ ξεπεράσουν τοὺς ὅρους τῆς φύσης καὶ νὰ μετέχουν στὴ ζωὴ τῶν ἀδελφῶν τους ἐπὶ τῆς γῆς.

Ἂν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ποὺ ζοῦν στὴ γῆ μποροῦν νὰ ξεπερά-σουν μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ τοὺς ὅρους τῆς φύσης, τοῦτο μπορεῖ νὰ γίνει πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὰ μέλη τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε μερικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή.

Ὁ Ἀβραὰμ «εἶδε» τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου «καὶ ἐχάρη» (Ἰωάν. η' 56). Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἐγνώριζε τὴν πονηρὶα τοῦ Ἀνανία (Πράξ. ε' 3). Ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτει τὰ θαυμαστὰ πράγματα «διὰ τοῦ Πνεύματος» πρὸς τὸ συμφέρον μας. Ὅλα τὰ ἐνεργεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, χωρὶς νὰ δεσμεύεται ἀπὸ φυσικοὺς ὅρους, ποὺ ὁ Θεὸς ἔθεσε γιὰ ὁρισμένο σκοπὸ (Α' Κόρ. ιβ' 7-11). Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς βεβαιώνει γιὰ τήν κοινωνία ἀγάπης τῆς οὐράνιας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πληροφορεῖται τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς μας καὶ χαίρει γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ κάθε ἁμαρτωλοῦ (Λούκ. ιε' 7-10).

Ὁ Θεὸς θαυματοποιεῖ μέσῳ τῶν ἁγίων καὶ δικαίων (Α' Βασιλ. ιζ' 21-22. Πράξ. ε' 12-16). Ὄχι μόνο μέσῳ ζώντων πάνω στὴ γῆ, ἀλλὰ καί μέσῳ κεκοιμημένων ἁγίων. Ἔτσι ὁ Προφήτης Ἠσαΐας λαμβάνει ἐντολὴ νὰ διαβιβάσει «πρὸς τὸν Ἐζεκία τὸν ἡγούμενον τοῦ λαοῦ» πὼς θὰ σώσει τὴν πόλη ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους «διὰ Δαυῒδ τὸν δοῦλον μου», πού ἤδη εἶχε ἀπέλθει ἀπό αὐτή τή ζωή (Δ΄ Βασιλ. κ' 4-6).

 Δέν εἶναι τά τίμια ὀστᾶ τῶν Ἁγίων καί τῶν Δικαίων τοῦ Θεοῦ πού ἀπό μόνα τους θαυματουργοῦν,ἀλλἀ ἡ θεϊκή χάρη πού τά περιβάλ-λει καί χαριτώνει ὁλόκληρο τὸν ἄνθρωπο.

Ἡ τιμή καί ὁ σεβασμός στούς ἁγίους ἐκδηλώνεται στήν Ὀρθό-δοξη Ἐκκλησία καί μέ τήν προσκύνηση.  Δέν πρόκειται γιά λατρευ-τική προσκύνηση, ἡ ὁποία ἀποδίδεται μόνον στόν Θεό καί ἀπαγο-ρεύεται ρητά ἀπό τήν ἁγία Γραφή (Ἔξοδ. κ' 4-5. Ματθ. δ' 10), ἀλλά εἶναι τιμητική προσκύνηση.

Τοὺς ἁγίους προσκυνοῦμε χωρὶς νὰ παραγνωρίζουμε τὴ φύση τους, δηλαδὴ δέν τοὺς ἐκλαμβάνουμε γιὰ θεούς καί παραδεχόμα-στε πὼς ἡ προσκύνηση δὲν εἶναι ἐκδήλωση λατρείας, ἀλλά εἶναι ἐκδήλωση τιμῆς καὶ ἀγάπης. Μ' αὐτὴ τὴν τιμητικὴ ἔννοια ὁ Δαυῒδ προσκυνεῖ τὸν Ἰωνάθαν (Α' Βασιλ. κ' 41-42) καὶ τὸν Σαοὺλ (Α' Βασιλ. κδ' 9), ὁ Νάθαν προσκυνεῖ τὸν Δαυῒδ (Γ Βασιλ. α' 23).

Στὴν Καινή Διαθήκη ἐπίσης ἔχουμε μαρτυρίες ὅπου ὁ δεσμοφύ-λακας προσκυνεῖ τὸν Παῦλο καὶ τὸν Σίλα (Πράξ. ιστ' 29), ἐνῷ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὑπόσχεται πὼς θὰ ἀναγκάσει τοὺς Ἰουδαίους νὰ προσκυ-νήσουν τὸν ἐπίσκοπο Φιλαδελφείας (Ἀποκ. γ' 9).

Γι’αὐτούς τούς λόγους τιμοῦμε εὐλαβικά τούς Ἁγίους, ὅπως σήμε-ρα τιμοῦμε τήν Προμήτορα Ἁγία Ἄννα, πού διά τῶν προσευχῶν της καί τῶν πνευματικῶν της ἀγώνων καθάρισε καί ἐξάγνισε τόν ἑαυ-τόν της καί ἔγινε δοχεῖον τῆς θείας Χάριτος. Ἀξιώθηκε νά φέρη στόν κόσμον τήν Ἀειπάρθενον Μαρίαν, τήν Μητέρα τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ.

Ἔτσι καί ἐμεῖς διά τῆς προσευχῆς,τῆς πνευματικῆς ἄσκησης καί τῆς συμμετοχῆς μας ἀξίως στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας θά κατορ-θώσουμε τήν κάθαρση καί τήν μεταμόρφωση μας. Ἔτσι ὅμως πραγματοποιοῦμε τόν σκοπόν τῆς ὑπάρξεώς μας, πού εἶναι ἡ θέωση, καί κερδίζουμε τήν αἰώνια καί μακαρία ζωή. ΑΜΗΝ.

 

Πηγή εικόνας: http://intheopatoron.blogspot.com/2014/07/blog-post_9742.html 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.