834 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μετάσταση τῆς Παναγίας Μητέρας μας εἰς τούς Οὐρανούς

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μετάσταση τῆς Παναγίας Μητέρας μας εἰς τούς Οὐρανούς

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 15 Αὐγούστου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

     

        Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μετάσταση τῆς Παναγίας Μητέρας μας εἰς τούς Οὐρανούς.Τό γεγονός τῆς Μεταστάσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπως ἦταν φυσικό, δέν ἐνέπνευσε μόνο τούς μεγάλους ὑμνογράφους καί ἁγιογράφους, ἀλλά καί πολλούς Πατέρες τῆς Εκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀφιέρωσαν σ’αὐτό εἴτε εἰδικές ὁμιλίες εἴτε ἀναφορές. Ἄλλωστε δέν ἦταν δυνατό νά συμβεῖ διαφορετικά. Στό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Παναγίας «νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι»(ἐνάτη ὡδή τῶν Καταβα-σιῶν τῆς ἑορτῆς) σέ πολλές φάσεις τῆς ζωῆς της. Οὖσα Παρθένος γέννησε τόν Ἰησοῦ Χριστό, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἧτο Παρθένος πρίν, καί ἔμεινε Παρθένος  κατά καί μετά τή γέννησή Του. Εἶναι ἀειπάρθενος. Ὅταν ὡς ἄνθρωπος ἀπέθανε καί τότε νικήθηκαν «τῆς φύσεως οἱ ὅροι», ἀφοῦ «τάφος καί νέκρωσις» δέν τήν κράτησαν στή γῆ, διότι «ὡς ζωῆς Μητέρα, πρός τήν ζωήν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον», θά μᾶς ὑπενθυμίσει τό Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Ἡ φράση τοῦ Ἀπολυτικίου τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου «ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε», βεβαιώνεται διαρκῶς στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἐπαληθεύεται καθημερινά ἀπό τήν προσωπική ἐμπειρία μας. Δέν μᾶς ἐγκατέλειψε ἀναχωρῶντας μέ τόν θάνατο ἀπό τόν κόσμο. Εἶναι μαζί μας, μέ τά θαύματα πού ἐπιτελεῖ, μέ τή μεσολάβησή της στόν Υἱό καί Θεό της χάριν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ταπεινά καί μέ πίστη τίς πανίσχυρες πρεσβεῖες της. Ὡς ἔκφραση θερμῆς εὐγνωμοσύνης γιά τήν πολυποίκιλη βοήθειά της στόν καθένα μας προσωπικά, καί γενικώτερα στόν φιλόχριστο καί θεοτοκόφιλο λαό μας, παραθέτουμε λίγα πνευματικά ἄνθη ἀπό θαυμάσιες ὁμιλίες στήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ᾿Εκκλησίας.

     Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ἀναφωνεῖ: «Ὤ πώς ἡ πηγή τῆς ζωῆς πρός τήν ζωήν διά μέσου θανάτου μετάγεται;Τί τοίνυν τό περί σέ τοῦτο μυστήριον ὀνομάσωμεν· θάνατον; ἀλλά καί φυσικῶς ἡ πανίερος καί μακαρία σου ψυχή τοῦ πανολβίου καί ἀκηράτου σου χωρίζεται σώματος, ὅμως οὐκ ἐναπομένει τῷ θανάτῳ οὐδ᾿ ὑπό τῆς φθορᾶς διαλύεται. ῟Ης γάρ τικτούσης ἀλώβητος ἡ παρθενία μεμένηκε, ταύτης μεθισταμένης ἀδιάλυτον τό σῶμα πεφύλακται καί πρός κρείττονα καί θειοτέραν σκηνήν μετατίθεται». (ΡG 96, 713-716).

     Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης προσθέτει: «Σέ τάφος ἔχειν οὐ δύναται , ῞Αδης κρατεῖν οὐκ ἰσχύει σου…῎Απιθι τοίνυν(φύγε λοιπόν), ἄπιθι σύν εἰρήνῃ(φύγε εἰρηνικά). Μεταναστεύου τῶν ἐν τῇ κτίσει μονῶν· ἐξιλάσκου(ἐξιλέωνε) τόν Κύριον ὑπέρ τοῦ κοινοῦ πλάσματος». (ΡG 97, 1100).

      Ὁ Ἅγιος  Γερμανός  Κωνσταντινουπόλεως συμπληρώνει:  «῞Ον τρόπον καί ὁ σός Υἱός καί πάντων Θεός...», ὅπως δηλαδή ὁ Υἱός σου καί Θεός τῶν ἥλων γεύθηκε κατά τήν σάρκα του τόν ἴδιο θάνατο καί ὅπως δόξασε τόν δικό του ζωοποιό τάφο, ἔτσι δόξασε καί τό δικό σου μνῆμα, πού ἐδέχθη κατά τήν κοίμηση σου Σέ τήν Μητέρα τῆς ζωῆς. Καί οἱ δύο τάφοι δέχθηκαν μέν, χωρίς νά φαντάζονται, κάτι ξεχωριστό, τά σώματα καί τῶν δύο, ἀλλά δέν ἐνήργησαν καμιά διαφθορά σ᾿ αὐτά. Διότι δέν ἦταν δυνατόν σύ πού ἤσουν δοχεῖο πού χώρεσε τόν Θεό νά διαλυθεῖς στό χῶμα τῆς νεκρώσεως. Ἐπειδή Αὐτός πού ταπεινώθηκε καί κυοφορήθηκε μέσα σου ἦταν ἐξ ἀρχῆς Θεός καί ζωή προαιώνιος, ἔπρεπε καί σύ, ἡ Μητέρα τῆς Ζωῆς, νά γίνεις σύνοικος μέ τήν Ζωή, μέ τόν Υἱό σου, στά οὐράνια (ΡG 98, 345-8).

      Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τονίζει: «Μόνη αὕτη νῦν μετά τοῦ θεοδοξάστου σώματος σύν τῷ Υἱῶ τόν οὐράνιον ἔχει χῶρον, οὐ γάρ εἶχε κατέχειν εἰς τέλος γῆ καί τάφος καί θάνατος ζωαρχικόν σῶμα καί θεοδόχον». Μόνη ἡ Θεοτόκος τώρα, πρό τῆς Δευτέρας δηλαδή Παρουσίας, βρίσκεται μέ τό θεοδόξαστο σῶμα της μαζί μέ τόν Υἱό της στόν οὐράνιο Παράδεισο. Διότι δέν μποροῦσαν νά κρατοῦν παντοτεινά ἡ γῆ, ὁ τάφος καί ὁ θάνατος τό σῶμα ἐκεῖνο, πού ἔγινε δοχεῖο τοῦ Θεοῦ καί πηγή τῆς Ζωῆς (ΡG 151, 465).

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δεδοξασμένη εὑρίσκεται εἰς τόν Παράδει-σον καί μεσιτεύει ὑπέρ ἡμῶν. Αὐτήν λοιπόν νά παρακαλοῦμε συνεχῶς γιά νά μᾶς ἐπισκειάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, νά μᾶς φωτίζει καί νά μᾶς καθαρίζει τήν ὕπαρξή μας ἀπό κάθε μολυσμόν σαρκός καί πνεύματος, ὥστε νά καταστοῦμε μέτοχοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.imconstantias.org.cy/kimisi-yperagias-theotokou/ 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.