834 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ ἀπόδοση τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ ἀπόδοση τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 22 Αὐγούστου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

     

  Αὔριο, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες,ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἑορτάζει τήν ἀπόδοση τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί ἡ γραφίδα μας θά ἀσχοληθῆ μέ τό πρόσωπο τῆς Παναγίας καί τήν τιμή τήν ὁποία πρέπει νά ἀπονέμουμε σ' Αὐτήν.

Πρῶτον. Ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τόν ἄξονα τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, «ὄχι μόνο γιατί μέ τά προσωπικά της χαρίσματα, τίς ἀρετές, τήν ἀγγελική καθαρότητα καί τήν χερουβικήν ἁγιότητα, ἐφείλκυσε τόν Θεόν Λόγον νά σαρκωθῆ ἀπό τήν ἄχραντον ὑπόστασή της, ἀλλά καί μετά τήν Κοίμησή της, τόν κόσμον οὐ κατέλιπε» (Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου,Μαρία ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἔκδοση Μέλισσα, Θεσ/κη 1988, σελ.29).

     Εἶναι ἡ μεσίτρια. Εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία πρεσβεύει καί διά τοῦ Υἱοῦ της σώζει τόν κόσμο καί τήν κληρονομία της. Γι’αὐτό οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας  μέ ἱερά τροπάρια, ὕμνους καί Κανόνες ἐκχέουν στό σεπτό πρόσωπό της τήν εὐχαριστία τους καί τήν εὐγνωμοσύνη τους. Ὁ μακαριστός Μοναχός τῆς Ἁγιορείτικης Πολιτείας, ὁ Ἀθανάσιος ὁ Ἰβηρίτης, συμβούλευε τά ἑξῆς : «Οἱ Χαιρετισμοί καί τό Θεοτοκάριο … νά μήν λείψουν καμμία ἡμέρα τοῦ ἔτους. Καί οἱ ὕμνοι αὐτοί θά ἀπευθύνονται εἰς τήν ταμίαν ὅλων τῶν χαρίτων τοῦ Θεοῦ,στήν ἀειπάρθενον Μαρίαν».

Δεύτερον. Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης. Σάν γνήσιο παιδί τοῦ Ἱεροῦ Περιβολιοῦ της εὐλαβεῖτο πολύ τήν Παναγία, ὅπως καί ὅλοι οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες. Ἔλεγε ὅτι «ὁ Χριστιανός δέν μπορεῖ νά εἶναι Χριστιανός ἄν δέν σέβεται εἰλικρινά τήν Παναγία». Γι' αὐτό καί συνιστοῦσε σέ ὅσους τόν ἐπισκέπτονταν νά διαβάζουν τούς Χαιρετισμούς της στό Ἀπόδειπνο • χωρίς βεβαίως νά τούς τό ἐπιβάλλει, ἀλλά ἄφηνε τόν καθένα νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα, σύμφωνα πάντα μέ τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀγάπης πού τόν διέκρινε.

    Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ἑνός ὀρθοδόξου πιστοῦ εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ εὐλάβεια πρός τήν Παναγία, ἡ τιμή πρός τούς Ἁγίους καί ὁ σεβασμός πρός τήν ἐκκλησιαστική μας Παράδοση. Αὐτή ἡ ἀναφορά στό πρόσωπο τῆς Παναγίας, ὁ μακαρισμός καί ἡ τιμή πρός αὐτήν ξεκινάει ἀπό τόν προφητικό καί θεομητορικό λόγο «ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί».

     Ἡ Θεοτόκος δέν ἀνέβηκε εἰς τόν οὐρανό ὅπως ὁ Προφήτης Ἠλίας, οὔτε «ἀνηρπάγη» μέχρι τόν τρίτο οὐρανό ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Β΄ Κορ. 12,2). Ἀλλά ἔφτασε  ὡς τόν ἴδιο τό βασιλικό θρόνο τοῦ Υἱοῦ της, ὅπου Τόν βλέπει μέ τά μάτια της καί χαίρεται καί στέκει δίπλα Του, μέ πολλή καί ἀνείπωτη παρρησία. Εἶσαι γιά τούς ἀγγέλους καί ὅλες τίς ὑπερκόσμιες δυνάμεις ἄφατη εὐφροσύνη, γιά τούς πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος, γιά τούς δικαίους ἀνεκλάλητη εὐχαρίστηση, γιά τούς προφῆτες διαρκής ἀγαλλίαση. Τόν κόσμο εὐλογεῖ, τά σύμπαντα ἁγιάζει. Γιά τούς ἀποκαμωμένους εἶναι ἀνάσα, γιά τούς πενθοῦντες παρηγοριά, γιά τούς ἀρρώστους γιατρειά, γιά τούς θαλασσοδαρμένους λιμάνι, γιά τούς ἁμαρτωλούς συγχώρεση, γιά τούς θλιμμένους στήριγμα, γιά ὅσους σέ ἀναζητοῦν ἡ πρόθυμη βοήθεια.

Τώρα λοιπόν ἡ Θεοτόκος μέ τήν Μετάστασή της κλείνοντας   τά μάτια τοῦ σώματός της, ἀνοίγει σ’ἐμᾶς τά νοητά της μάτια σάν λαμπερά καί μεγάλα ἀστέρια. Αὐτά πού ποτέ δέν ἔδυσαν, γιατί ἀγρυπνοῦν ὥστε νά παρακαλοῦν τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Τώρα πού τά θεοκίνητα χείλη της σώπασαν καί δέν μιλοῦν πιά, ἀνοίγει διάπλατα τό στόμα της γιά νά πρεσβεύει γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Τώρα πού μάζεψε τίς γήϊνες ἀλλά θεοφόρες παλάμες της, τίς ἐμφανίζει ἀφθαρτοποιημένες καί ὑψωμένες πρός τόν Θεό, ἱκετεύοντας γιά ὅλη τήν οἰκουμένη. Ἔχοντας μεταστεῖ στά οὐράνια ἡ Θεοτόκος, δέν σταματᾶ νά προστατεύει τά ἐπίγεια. Παρόλο πού βγῆκε ἀπό τό σῶμα, πνευματικά εἶναι μαζί μας. Μπαίνοντας στούς οὐρανούς, ἐξοστρακίζει τούς δαίμονες καί μεσιτεύει στόν Υἱόν της.

        Ἄς ἱκετεύουμε, λοιπόν, συνεχῶς τήν Θεοτόκον, πού εἶναι ἡ χαρά, ἡ παρηγορία, τό καύχημα τῶν Χριστιανῶν, νά δεχθῆ τήν παράκλησή μας ὡς θυμίαμα εὐπρόσδεκτον. Νά μᾶς ἀξιώσει, καθώς ἐδώ εἰς τήν ἐπίγεια Ἐκκλησίαν εὐλαβῶς ἀσπαζόμεθα τήν ἁγίαν καί θαυματουργόν εἰκόνα της, ἔτσι καί ἐκεῖ εἰς τόν Παράδεισον νά ἰδοῦμεν αὐτό τό μακάριόν της πρόσωπον, τό ὁποῖον νά προσκυ-νοῦμεν σύν τῷ Πατρί καί τῷ Υιῷ καί τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, μέ τούς ἁγίους εἰς τούς αἰῶνες. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.pemptousia.gr/2020/08/i-apodosi-tis-eortis-tis-kimiseos-tis-theotokou/ 

 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.