698 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Σύναξη τῶν 630 Θεοφόρων Πατέρων τῶν Συγκροτησάντων τήν Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενική Σύνοδον

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Σύναξη τῶν 630 Θεοφόρων Πατέρων τῶν Συγκροτησάντων τήν Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενική Σύνοδον

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 17  Ὀκτωβρίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

       Σήμερα  Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες,ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει καί τιμᾶ τή Σύναξη τῶν 630 Θεοφόρων Πατέρων τῶν Συγκροτησάντων τήν Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενική Σύνοδον, ὡς ἐπίσης καί τόν προφήτη Ὠσηέ. Ὡς μᾶς πληροφορεῖ τό βιβλίο του, ἦταν υἱός τοῦ Βεηρί καί καταγόταν ἀπό τό βόρειο βασίλειο. Ἔδρασε ἐπί τῶν ἡμερῶν Ὀζίου (787-736 π.Χ.), Ἰωάθαμ (756-741 π.Χ.), Ἄχαζ (741-725 π.Χ.) καί Ἐζεκίου (725-697 π.Χ.) Βασιλέων τοῦ Ἰούδα καί Ἱεροβοάμ Β΄  (787-747 π.Χ.) Βασιλέως Ἰσραήλ. Ἡ κηρυγματική του δράση τοποθετεῖται κατά τόν 8ο π.Χ. αἰῶνα, ἕπεται τοῦ Προφήτου Ἀμώς καί προηγεῖται τοῦ Προφήτου Ἠσαΐα.

    Ὁ Προφήτης Ὠσηέ, συγγραφέας τοῦ ὁμωνύμου προφητικοῦ βιβλίου, στά τρία πρῶτα κεφάλαια τοῦ βιβλίου του, πού ἀποτελεῖται συνολικά ἀπό 14 κεφάλαια, ἐκθέτει τό προσωπικό του δρᾶμα, δηλ. τό γάμο του μέ μία πόρνη, γάμος ὁ ὁποῖος ἔχει ἀλληγορική σημασία καί ἀποτελεῖ τό βασικώτερο τμῆμα τοῦ βιβλίου του.

    Κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, ὁ Προφήτης, λαμβάνει ὡς σύζυγο τή Γόμερ, θυγατέρα τοῦ Δεβηλαΐμ καί μαζί της ἀπέκτησε δύο υἱούς καί μία κόρη (Ὠσ. 1,2-9). Ὅμως ἐπειδή ἡ σύζυγος τοῦ Προφήτη ἦταν ἄπιστη, ὁ Ὠσηέ τήν ἔδιωξε, ἀφοῦ ἀποκάλυψε τά ἀνομήματά της (Ὠσ. 2,1-16) καί τήν ἀπεδέχθη ἐκ νέου, κατόπιν νέας ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ πρῶτα αὐτή εἶχε μετανοήσει εἰλικρινά (Ὠσ. 3,1-5).

     Ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ἀναφέρει πώς ἡ ὑπόδειξη τοῦ Θεοῦ πρός τόν Ὠσηέ νά λάβει ὡς σύζυγο μία πόρνη, ἀποτελεῖ σημεῖο πού ἀποδεικνύει τήν ἐκπόρνευση τοῦ Ἰσραήλ πρός Αὐτόν καί ὅτι ὁ Θεός ἀνέχεται προσωρινά τήν πορνεία τοῦ λαοῦ, μέχρι ὁ λαός νά μετα-νοήσει καί νά ἐπιστρέψει ξανά στή λατρεία τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ (P.G. 126,577).

     Κατά τόν Θεοδώρητο Κύρου, ὡς πορνεία, στή σχέση τοῦ λαοῦ μέ τό Θεό, χαρακτηρίζεται ἡ εἰδωλολατρία (P.G. 81,1561). Ὁ δέ Ἰσραήλ παρομοιάζεται μέ πόρνη γυναίκα σκληρά ὑβριζόμενη. Στήν προκειμένη ὅμως περίπτωση, ὡς ὑβριζόμενη γυναῖκα ἐννοεῖται ἡ ἴδια ἡ χώρα τοῦ Ἰσραήλ καί τοῦτο συμβαίνει ἐπειδή, κατά τήν ἑβραϊκή σκέψη, ὡς χώρα δέν ἐννοεῖται μόνο ἡ ἐδαφική ἐπικράτεια, τό ὑλικό μέγεθος, ἀλλά ἡ ζώσα δύναμη πού περιβάλλει τή γῆ καί τούς κατοίκους της. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας σχολιάζει πώς, ἡ γῆ τοῦ Ἰσραήλ πόρνευσε ἀθετώντας τή διαθήκη πού εἶχε συνάψει μέ τό Θεό, τήν τήρηση δηλ. τῶν ἐντολών Του (P.G. 71,36).

      Ἡ ἀποστασία αὐτή ἀποτελεῖ τό κυριώτερο θέμα τῆς προφητείας τοῦ Ὠσηέ, τήν ὁποία ὁ Προφήτης καυτηριάζει προλέγοντας τήν τιμωρία τοῦ λαοῦ, καθώς καί τήν ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ Ἰσραήλ μετανοήσει. Ἡ τιμωρία καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν Ἰσραήλ, στό βιβλίο τοῦ Ὠσηέ συμβολίζονται  ἀλληγορικά μέ τή σύναψη συζυγικῆς σχέσης τοῦ Προφήτου μέ τή μοιχαλίδα, σχέση ἡ ὁποία ἄσκησε μεγάλη ἐπίδραση στό κήρυγμα τοῦ Προφήτη.

    Ὁ Προφήτης Ὠσηέ στό στίχο 11,1 («ἀπερρίφη βασιλεὺς ᾿Ισραήλ· ὅτι νήπιος ᾿Ισραήλ, καὶ ἐγὼ ἠγάπησα αὐτὸν καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετε-κάλεσα τὰ τέκνα αὐτοῦ») παρουσιάζει αὐτή τή σχέση ὡς μία σχέση μεταξύ πατέρα καί υἱοῦ. Ὁ Θεός Πατέρας κάλεσε τόν Ἰσραήλ(υἱόν Του) ὅταν ἐκεῖνος ἦταν ἀκόμα αἰχμάλωτος (ὡς νήπιο) στήν Αἴγυπτο καί τόν ὁδήγησε στήν ἔρημο. Ἐκεῖ ὁ λαός ἔζησε τήν ἐμπειρία τῆς  παρουσίας τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐμφανίστηκε στό ὄρος Σινᾶ (Ἔξ. 19) μέσα σέ θαυμαστά σημεῖα καί ὄντας ὁ λαός ἔντρομος ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, παρέδωσε τό νόμο στό Μωϋσῆ. Ἡ θεοφάνεια, ἡ σύναψη διαθήκης καί ἡ νομοδοσία ἀποτελοῦν τό σημαντικώτερο γεγονός αὐτῆς τῆς συνάφειας.

    Ὁ Προφήτης Ὠσηέ ἀνακαλεῖ μνῆμες ἀπό τήν ὁδοιπορία τοῦ λαοῦ στήν ἔρημο, διότι ἡ περίοδος αὐτή ἦταν ἡ χρυσή ἐποχή γιά τήν ἰσραηλιτική θρησκεία, ὅπου ὁ Θεός ἀποκαλυπτόταν συνεχῶς στό λαό του. Ἡ ἀποκάλυψη καί  ἡ σχέση αὐτή ἦτο τόσο στενή ὅπως ἡ σχέση πού συνάπτεται μεταξύ τῶν συζύγων στόν ἔγγαμο βίο. Ἡ παρέκκλιση τοῦ λαοῦ ἀπό τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν γιά τόν Προφήτη καθαρή μοιχεία. Ὅμως ὁ Θεός τῆς ἀγάπης δέν διαρρηγνύει ἀμέσως τούς δεσμούς μέ τό λαό Του ἀλλά ἀφήνει ἕνα περιθώριο γιά μετάνοια, ἐπιστροφή καί ἀποκατάσταση.

    Ἡ σχέση αὐτή μεταξύ Θεοῦ καί λαοῦ ἔχει ἰδιαίτερη σπουδαιότητα, διότι προάγει τόν μονοθεϊσμό ὡς τή μόνη ὁδό πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία. Ὁ Θεός στό βιβλίο τοῦ Προφήτη Ὠσηέ δέν εἶναι μόνο δίκαιος, πού κρίνει καί τιμωρεῖ τό λαό Του, ἀλλά καί πλήρης ἀγάπης, ὁ ὁποῖος τιμωρεῖ τό λαό Του, ἀλλά τόν καλεῖ ἐπίσης σέ μετάνοια καί τόν συγχωρεῖ. 

    Τό μήνυμα πού ἐξάγεται ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Προφήτου Ὠσηέ  εἶναι ὅτι Θεός εἶναι ἀγάπη καί περιμένει μέ ἀνοιχτές τίς ἀγκάλες τήν ἐπιστροφή κάθε παραστρατημένου ἀνθρώπου γιά νά τόν κάνει πάλι υἱόν Του καί μέλος τῆς Οὐρανίου Βασιλείας Του.  ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.tideon.org/ 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.