772 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Στάχυος, Ἀπελλοῦ,Ἀμπλίου,Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου καί Ἀριστοβούλου, ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων

Στήλη Ἅλατος ... Ή μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Στάχυος, Ἀπελλοῦ,Ἀμπλίου,Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου καί Ἀριστοβούλου, ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                                 Κυριακή 31  Ὀκτωβρίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    


Γι’ αὐτό τούς εἶπε, ὅτι ὤφειλον νά μή σταματοῦν καί νά μή χαιρετοῦν κανένα εἰς τόν δρόμον. Αυτό δέ, ἀποτελεῖ μάθημα γιά μερικούς πνευματικούς ἐργάτες, πού χάνουν ἄσκοπα ὧρες καί μέρες φλυαρώντας ἀντί νά διδάσκουν, καί σκανδαλίζοντας ἀντί νά οἰκοδομοῦν.

Ὁ Κύριος παρήγγειλε τούς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους, μήτε βαλάντιο νά ἔχουν μαζί τους, μήτε δισάκιο, οὔτε ὑποδήματα νά κρατᾶνε.        

Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἑορτάζει τήν μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Στάχυος, Ἀπελλοῦ,Ἀμπλίου,Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου καί Ἀριστοβούλου, ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων.Γιά τούς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους μᾶς πληροφορεῖ τό κατά Λουκᾶν Ευαγγέλιο στό δέκατο κεφάλαιο. Τούς ἐξέλεξε ὁ Χριστός ὕστερα ἀπό τούς Δώδεκα γιά νά βοηθοῦν τό ἔργο Του, πηγαίνοντας αὐτοί προηγουμένως σέ κάθε πόλη καί τόπο, ὅπου θά πήγαινε κατόπιν ὁ Ἴδιος. Στόν ἀγῶνα αὐτό, ἔπρεπε νά καταβάλουν ὅλη τους τή δραστηριότητα, χωρίς νά χάνουν οὔτε στιγμή.

  Τούς ἔδωσε ὁ Κύριος αὐτήν τήν ἐντολή γιά νά φανεῖ, ὅτι οἱ στρατιῶτες τοῦ Χριστού πρέπει νά ἔχουν αὐταπάρνηση καί νά ἐξοικειώνονται μέ  ὅλες τίς στερήσεις. Νά δεχθοῦν ὅτι ὁ Θεός μέ μηδαμινά μέσα κατορθώνει τά μεγαλύτερα καί δυσκολότερα ἔργα. Οἱ Ἑβδομήκοντα ἐξετέλεσαν τήν ἀποστολή τους μέ ὅλη τήν ἀκρίβεια καί τήν πειθαρχία, ὅταν ὁ Χριστός ἦταν στή γῆ. Ἀλλά καί μετά τήν ἀνάληψή Του καί τήν ἵδρυση τῆς ἐπί τῆς γῆς Ἐκκλησίας Του, ἔκαναν μέ ζῆλο καί αὐταπάρνηση ὅλο τό καθῆκον τους.

 Οἱ δώδεκα βεβαίως εἶναι ἀναντικατάστατοι, ἀποτελώντας τά «θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας», ἀλλά καί οἱ ἑβδομήντα ἐξίσου θεωροῦνται Ἀπόστολοι, μέτοχοι τοῦ ἀποστολικοῦ ἀξιώματος, ἄμεσοι συνερ-γάτες τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρίου. Τό χαρισματικό τους στοιχεῖο κατανοεῖται ἀπό τό γεγονός ὅτι καί αὐτοί ὑπῆρξαν ἐξίσου μέτοχοι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἀναλαμβάνοντας τό ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, ἐν ὑπακοῇ πάντοτε πρός τούς μεγάλους Ἀποστόλους καί καθοδηγούμενοι ἀπό ἐκείνους. Ἔτσι καί οἱ σήμερα ἑορταζόμενοι Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔδωσαν τή ζωή τους ἀκριβῶς γι’ αὐτόν τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων, κηρύσσοντας τή σάρκωση τοῦ Χριστοῦ, τό Πάθος καί τήν Ἀνάστασή Του, τή σωτηρία δηλαδή τήν ὁποία ἔφερε στόν κόσμο ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

    Οἱ Ἅγιοι λοιπόν Ἀπόστολοι, μετά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἀκριβῶς ἦλθε γιά νά ἀποκαταστήσει τόν ἄνθρωπο, ἑνώνοντάς τον μέ τόν Ἑαυτό Του καί δι’ Ἑαυτοῦ μέ τόν Θεό Πατέρα, συνεπῶς φέρνοντας καί τήν ἀρχική ἑνότητα στόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο, κλήθηκαν ἀπό Ἐκεῖνον γιά νά μαρτυρήσουν αὐτήν τήν ἑνότητα πού ἔφερε ὁ Χριστός. Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη εὐεργεσία στό ἀνθρώπινο γένος, δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη προσφορά στόν ἄνθρωπο ἀπό τή μαρτυρία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τή σάρκωση τοῦ Χριστοῦ, τό Πάθος, τήν Ἀνάστασή Του. Αὐτά πού κηρύσσει δηλαδή πάντοτε ἡ Ἐκκλησία μας καί τά ζοῦμε, ἐάν θέλουμε, μέσα στά ἅγια μυστήριά της.

    Μέ τό πύρινο κήρυγμά τους οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι διέλυσαν τά σκοτάδια τῆς πλάνης. Οἱ δεισιδαίμονες τυραννικές ἀντιλήψεις παραμερίζονταν μπροστά στήν πνευματική ἐλευθερία τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος. Οἱ ἀσήμαντοι αὐτοί ἁλιεῖς τῆς Γαλιλαίας ἔστρεψαν τήν ἱστορία τοῦ κόσμου στόν δρόμο τῆς ἀνθρωπιᾶς, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς προόδου. Οἱ ταπεινοί καί καταφρονημένοι ἄνθρωποι τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν μεγαλύτερη ἀξία ἀπό ἐκείνη τῶν ζώων καί τῶν πραγμάτων, ἀναδείχτηκαν, χάρις στό κήρυγμα ἐκείνων, γιά πρώτη φορά ὡς ἀνθρώπινες ἀξίες καί ἀκόμα περισσότερο, ὡς ζωντανές εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Μία νέα πρωτόγνωρη παγκόσμια ἀδελφότητα γεννήθηκε στόν κόσμο, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-στοῦ, ὡς μία νέα πραγματικότητα ἀγάπης καί συναδέλφωσης τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν μέσα στόν ἀπάνθρωπο κόσμο τῆς ἁμαρτίας, ὡς μέσον σωτηρίας καί ἀπολύτρωσης ἀπό τήν δουλεία τῆς ἁμαρτίας καί τῆς φθορᾶς.

    Ὅλοι ἐμεῖς οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ ἔχουμε χρέος νά ἀποδίδουμε σέ αὐτούς τήν ἁρμόζουσα τιμή, διότι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι θεμελιωμένη πάνω σέ αὐτές τίς μεγάλες προσωπικότητες.

Καλούμεθα νά συνεχίσουμε τό ἔργο τους γιά νά ἐπικρατήσει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ  καί ἐπί γῆς, νά καταστοῦμε οἱ γέφυρες ἐπικοινωνίας τοῦ μακρά τοῦ Θεοῦ εὑρισκομένου ἀνθρώπου μέ τόν Ζῶντα Θεόν, γιά νά ἐπιτευχθῆ ἡ λύτρωσή του καί νά καταστῆ  κληρονόμος  τῆς  Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.   ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.dogma.gr 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.