773 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... 'H σύναξη τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Γαβριήλ καί Μιχαήλ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων

Στήλη Ἅλατος ... 'H σύναξη τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Γαβριήλ καί Μιχαήλ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή  7   Νοεμβρίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    


     Αὔριο ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἑορτάζει τήν σύναξη τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Γαβριήλ καί Μιχαήλ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων.

    Οἱ ἄγγελοι εἶναι δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Σέ σχέση μέ τούς ἀνθρώπους εἶναι ἀνώτεροι στή γνώση, ἀπηλλαγμένοι ἀπό τά πάθη, ἄϋλοι καί ἀσώματοι, ὄχι ὅμως ἀπολύτως. Ἀπολύτως παντογνώστης, ἀπαθής, ἄϋλος, ἀσώματος, πανταχοῦ παρών εἶναι μόνον ὁ Θεός. Εἶναι φῶτα νοερά, πού λαμβάνουν τό φωτισμό τους ἀπό τόν ἄναρχο Θεόν.Στό χριστιανισμό εἶναι πνευματοϋλικές ὑπάρξεις, λεπτόσωμες καί ἐπιτελοῦν τό ἔργο τῆς δόξας καί τοῦ ὕμνου τοῦ Θεοῦ. Στήν παράδοσή μας ἔχει σχηματιστεῖ ἡ εἰκόνα τῆς ὕπαρξης τῶν ἀγγέλων ὡς νεανίες μέ φτερά ἀλλά καί  μέ ἱεροπρέπεια, μέ τή μορφή ἑνός ἐπουρανίου στρατεύματος.
     Χωρίζονται καί κατατάσσονται σέ τάγματα μέ ξεχωριστά ὀνόματα. Τά ἐννέα ἀγγελικά τάγματα εἶναι: Ἄγγελοι, Ἀρχάγ-γελοι, Ἀρχές, Ἐξουσίες, Δυνάμεις, Θρόνοι, Κυριότητες, Χερουβείμ, Σεραφείμ. Γνωστότεροι ἀπό αὐτούς εἶναι οἱ Ἀρχιστράτηγοι Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ, τούς ὁποίους ἀποκαλοῦμε καί Ταξιάρχες καί τήν ἑορτή τους τῶν Ταξιαρχῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι  ἐπικεφαλής τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων.

     Ὁ Ἀρχάγγελος Mιχαήλ εἶναι ὁ πιό ἔνδοξος καί λαμπρός Ταξιάρχης τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων. Πολλές εἶναι οἱ ἐπεμβάσεις καί οἱ εὐεργεσίες του τόσο στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅσο καί στή Καινή Διαθήκη. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ ἐμφανίστηκε στόν Πατριάρχη Ἀβραάμ κατά τή θυσία τοῦ Ἰσαάκ. Ἔπειτα στόν Λώτ, ὅταν τόν λύτρωσε μαζί μέ τήν οἰκογένειά του ἀπό τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων. Μετά παρουσιάστηκε στόν Πατριάρχη Ἰακώβ, ὅταν τόν λύτρωσε ἀπό τά φονικά χέρια τοῦ ἀδερφοῦ του Ἠσαῦ.  

     Αὐτός προπορεύονταν μπροστά ἀπό τούς Ἰσραηλίτες ὅταν ἐλευθερώθηκαν ἀπό τήν σκλαβιά τῶν Αἰγυπτίων, μέ τή μορφή νεφέλης τήν ἡμέρα καί φωτιᾶς τή νύχτα, τούς ἔδειχνε τό δρόμο πρός τή γῆ τῆς Ἐπαγγελίας.

       Ὅταν ὁ Ἑωσφόρος λόγῳ τῆς ὑπερηφάνειάς του ἐξηγέρθηκε κατά τοῦ Θεοῦ, θέλησε νά βάλει τόν θρόνο του στόν οὐρανό καί νά γίνει ὅμοιος μέ τό Θεό, τόν ἀκολούθησε ἕνα τάγμα Ἀγγέλων καί ἀποσκίρτησε ἀπό τό Θεό ἐξαιτίας τῆς ὑπερηφάνειάς του. Τότε ἐξέπεσαν καί διώχτηκαν ἀπό τόν οὐρανό μαζί μέ τόν ἀρχηγό τους τόν Διάβολο.Ἔγιναν ἔτσι ὅλοι τους σκοτεινοί ἀντί φωτεινοί. Δαίμονες ἀντί Ἄγγελοι.

     Τότε ὁ μέγας αὐτός Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, βλέποντας τήν ἐλεεινή ἔκπτωση τῶν Ἀγγέλων, κατάλαβε τήν αἰτία τῆς πτώσης τους, γιά αὐτό μέ τήν ὑποταγή καί τήν ταπείνωση πού ἔδειξε στό Δεσπότη Θεό, διεφύλαξε τόσον τήν δική του δόξα καί λαμπρό-τητα, ὅσο καί τήν δόξα τῶν ἄλλων Ἀγγελικῶν Ταγμάτων. Γιά τήν ὑποταγή του καί τήν ταπείνωσή του αὐτή, διορίστηκε ἀπό τό Θεό Παντοκράτορα καί  νά εἶναι ὁ πρῶτος τῶν Ἀγγελικῶν Τάξεων.

    Κατά τήν περίοδο ἐκείνη ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ συγκέντρωσε καί ἕνωσε τίς τάξεις τῶν Ἀγγέλων καί φώναξε σ' αὐτούς τό «Πρόσχωμεν».Ἤτοι ἄς προσέξωμεν καί ἄς ἐννοήσωμεν, τί ἔπαθον οὗτοι οἱ ἐκπεσόντες δαίμονες διά τήν ὑπερηφάνειάν τους, οἵτινες πρό ὀλίγου ἦταν μαζί μέ ἡμᾶς Ἄγγελοι. Ἄς στοχασθοῦμε τί μέν εἶναι ὁ Θεός, τί δε εἶναι ὁ Ἄγγελος. Ὁ μέν γάρ Θεός, εἶναι Δεσπότης καί Δημιουργός ἡμῶν τῶν Ἀγγέλων. Ἡμεῖς δέ οἱ Ἄγγελοι, εἴμεθα δοῦλοι καί κτίσματα τοῦ Θεοῦ.  

    Ἔτσι ὕμνησε καί δόξασε τόν Θεό Παντοκράτορα, ἀναφωνώντας ἐκεῖνον τόν θεῖο καί ἀγγελικό ὕμνο μέ ὅλους τούς Ἀγγέλους, «Ἅγιος,Ἅγιος, Ἅγιος Kύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ».

      Πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὡς Χριστιανοί, ὅτι τήν ζωή μας τήν προστατεύει καί τήν καθοδηγεῖ ὁ Ἄγγελος φύλακας τῶν Οὐρανίων Ἀγγελικῶν Δυνάμεων, προκειμένου νά βοηθηθοῦμε καί νά γίνουμε μέτοχοι στή μεγαλειότητα τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό τούς τιμᾶ καί τούς σέβεται, χτίζοντας Ἐκκλησίες στό ὄνομά Τους, μέ γιορτές πρός τιμή Τους , μέ προσευχές καί μέ διάφορα ἀφιερώματα.

  Καλούμεθα, λοιπόν, νά ἐμπνεόμεθα ἀπό τήν ζωή τους καί τό ἔργο τους, ὥστε νά γίνουμε καί ἐμεῖς ἐπίγειοι ἄγγελοι, γιά νά ὁδηγηθοῦμε διά αὐτῆς τῆς ἐναρέτου ἐπιγείου ζωῆς μας εἰς τήν ἐπουράνιο ζωή  καί Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://pneymatiko.wordpress.com/ 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.