373 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Στήλη Ἅλατος ... XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης                                                                                                         Κυριακή    28   Ἀπριλίου   2019 

 Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

 

 

Σήμερα Κυριακή τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀγαπητοί μου ἀναγῶστες, ἡ ὁποία εἶναι τό μέγα καί αἰώνιο γεγονός. Αὐτό τό μέγα καί ὕψιστο γεγονός πού ἑορτάζουμε σήμερα, εἶναι ἡ ἀρχή καί ἡ συνέχεια τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς μας.

      Στήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως ζητοῦμεν νά κατα-ξιωθοῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς, μέ καθαρή καρδιά νά δοξά-ζουμε τόν Θεόν. Νά ζοῦμε καί νά χαιρόμαστε αἰώνια καί ἀληθινά τήν ζωή τοῦ Παραδείσου. Νά ἔχουμε μέλλον καί ἐλπίδα αἰώνια καί ἀληθινή. Νά παρακαλοῦμε τόν Ἀναστάντα Χριστόν νά μᾶς καταξι-ώσει, νά μᾶς δυναμώσει καί νά μᾶς κατευθύνει ἀληθινά στό καλό καί στήν ἀρετή.

     Τό πρῶτο μεγάλο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τοῦ θανάτου, πού εἶναι τό μήνυμα ὑπέρτατης χαρᾶς. Αὐτό πού φοβοῦ-νται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, αὐτό πού ἀγριεύει τήν ὕπαρξή μας, κατα-τρυπᾶ τίς συνειδήσεις καί δηλητηριάζει τήν ψυχή μας, χάθηκαν ὅλα ὁριστικά μέ τόν σταυρωμένον Κύριο τῆς δόξης.

    Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ μεγάλη ἑορτή τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως, διά τῆς ὁποίας ἐπραγματοποιήθη τό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τόν ἄνθρωπον. Εἶναι ἡ πίστωση τῆς θεότητας, πού σφραγίζει τό μυ-στήριο τῆς ἀπολυτρώσεως. Ὅλα εἶναι ὑποταγμένα στόν Θεόν τῶν δυνάμεων.Τά ἐπουράνια, τά ἐπίγεια καί τά καταχθόνια. Στήν Ἀνά-σταση τό Βασιλικό Ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ ἀποκαλύπτεται στό πλήρωμα τῆς θείας Του μεγαλοπρέπειας.

     Τό Πάσχα εἶναι ἑορτή μεγάλης χαρᾶς καί ἐλπίδας. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐλεύθεροι ἀπό τά δεσμά τῆς πνευματικῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ. Τίποτε δέν τούς φράσσει τόν δρόμο πρός τήν ἀληθινή ζωή. Γι’ αὐτή δούλεψε ὁ Θεός, πληρώνοντας μέ τό αἷμα Του τό τίμημα τῆς ἀδα-μικῆς παραβάσεως καί τῶν ἁμαρτιῶν ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Ὁ ἄν-θρωπος μετά τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ  ζεῖ βαθιά στήν ψυχή του τήν ὁλόχρυση ἐλπίδα καί δέν φοβᾶται. Βλέπει τά πάντα κάτω ἀπό τό φῶς τῆς ὄγδοης Ἡμέρας. Ἔχει ἀγάπη στήν ψυχή του γιά τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό του. Συγχωρεῖ τούς ἐχθρούς του, χαίρεται τήν φύση πού τόν περιβάλλει.Ἔχει αἰσιοδοξία μέσα στήν κατήφεια τῆς γῆς,πού δυστυχῶς ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει καί μετά τήν μεγάλη Χαρά τῆς Ἀναστάσεως

    Τὸ κενὸ μνημεῖο, ὁ Ζωοδόχος Τάφος τοῦ Χριστοῦ, πού ἀντίκρυσαν οἱ Μυροφόρες, ἀποτελεῖ τὸν μεγαλύτερο θρίαμβο τῆς Ὀρθοδο-ξίας. Ἄν ὁ αἰσθητὸς Τάφος τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται στὰ Ἱεροσόλυμα, ὁ εὐχαριστιακὸς ὅμως τάφος εἶναι ἡ Ἁγία Τράπεζα, ἐπάνω στὴν ὁποία τελεσιουργεῖται ἡ ἀναίμακτος μυσταγωγία καὶ διαλαλεῖται σὲ ὅλον τὸν κόσμο τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀναγεννᾶ ὅλους ἐκείνους ποὺ Τὸν πλησιάζουν  καὶ γεύονται τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματός Του.

    Τὸ μυστήριο τοῦ Τάφου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ τὸ βιώ-νουν, λοιπόν, ἐκεῖνοι ποὺ ἀναγεννῶνται ἀπὸ τὰ Ἅγια Μυστήρια, καὶ κυρίως ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν μυστηρίων, ποὺ εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ πραγματικὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γι' αὐτὸ καὶ ἡ Ἴδια ἀποτελεῖ τὸν χῶρο τῶν πνευματικῶν μυστηρίων καὶ τῶν «καλῶν» ἀλλοιώσεων, τῆς ἀσκήσεως  καὶ τῆς ἁγιασμένης ζωῆς.

     Αὐτὸν τὸν Ἀναστάντα Χριστὸν ἑορτάζουμε κάθε Κυριακὴ στὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸν ἑορτάζουμε καὶ σήμερα . Αὐτὸν βιώνουμε ὅταν μετανοοῦμε καὶ ἁγιαζόμαστε. Αὐτὸν ἀκοῦμε νὰ μᾶς παρηγο-ρῆ  στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς μας, ὅταν, διὰ πρεσβειῶν τῶν ἁγίων μας, ἰδίως τῆς Θεοτόκου, Τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς βοηθήσῃ. Αὐτὸς εἶναι ἡ ζωή μας καὶ ἡ ἐλπίδα μας, Αὐτὸς  εἶναι ἡ πίστη καὶ ἡ προσδοκία μας, Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, Αὐτὸς εἶναι ἡ Ἀνάστασις. Αὐτὸν θὰ ἀνυμνοῦμε στοὺς αἰῶνες, « σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις», ἂν μᾶς ἀξιώσῃ αὐτῆς τῆς μεγάλης χαρᾶς νά καταστοῦμε κληρονόμοι τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας Του.

             Χριστός Ἀνέστη-  Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος. ΑΜΗΝ.

 

Προέλευση εικόνας: https://el.wikipedia.org  ["Η Ανάστασις" του Χριστού (Μωσαϊκό 11ου αιώνα)]

 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.