462 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Κυριακή του Παραλύτου

Στήλη Ἅλατος ... Κυριακή του Παραλύτου

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                                                                                                                         Κυριακή 19 Μαῒου 2019

Στήλη Ἅλατος ...

Σήμερα Κυριακή τοῦ Παραλύτου ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπη τοί μου ἀναγνῶστες, μᾶς ὑπενθυμίζει τό θαῦμα πού ἐπετέλεσε ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας εἰς τήν προβατική κολυμβήθρα, πού βρι-σκόταν ἐκεῖ κοντά, εἶχε γύρω της πέντε στοές καί ἐπονοσμάσθηκε Βηθεσθᾶ, πού στά ἑλληνικά σημαίνει «οἶκος τοῦ ἐλέους». Πῆρε τό ὄνομα αὐτό γιατί ἄγγελος Κυρίου κατέβαινε σ’αὐτήν κατά καιρούς καί ἀνακοινοῦσε τό νερό της καί αὐτός πού εἰσήρχετο πρῶτος μέσα στό νερό , ἐθεραπεύετο ἀπό ὁποιαδήποτε ἀσθένεια καί ἄν ἔπασχε.

Ἐκεῖ λοιπόν ὁ Καρδιογνώστης καί Παντογνώστης Χριστος, συνά-ντησε τότε ἕναν ἀσθενῆ, παράλυτο γιά τριάντα ὀκτώ ἔτη, ὁ ὁποῖος μάταια προσδοκοῦσε τήν θεραπεία, γιατί δέν εἶχε ἄνθρωπον δικό του γιά νά τόν βάλλει στό νερό μέ τήν κίνηση τῶν ὑδάτων, γιά νά θεραπευθεῖ. Ὁ Φιλάνθρωπος καί Ἐλεήμων Θεός τόν σπλαχνίσθηκε καί κρίνοντας πώς ἀρκετό ἤδη χρόνον εἶχε ταλαιπωρηθεῖ γιά τίς ἁμαρτίες του, τόν θεράπευσε ἀμέσως μέ τόν παντοδύναμο λόγο Του.

Γιά νά καταστεῖ δέ ἐμφανές τό θαυμαστό τοῦτο γεγονός, τόν πρό-σταξε νά σηκώσει καί τό κρεββάτι του. ἐπάνω στό ὁποῖο γιά πολλά χρόνια εὑρισκόταν, νά περπατήσει, ὑγιής πλέον, τό ὁποῖον καί ἔγι-νε. Ὁ Χριστός , πού ἔχει ὡς ἔνδυμα τήν ταπείνωση, μετά τήν πραγ-ματοποίηση τοῦ θαύματος, φεύγει γιά νά μή Τόν δοξάσει ὁ λαός.

Ἀργότερα ὁ Χριστός τόν συνάντησε στόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος, ἀναγνώρισε στό πρόσωπό Του τόν εὐεργέτη του, γιά νά ἀκούσει τήν θεϊκή του ὑπόδειξη: «Ἴδε , ὑγιής γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μή χεῖρόν σοί τι γένηται»( Ἰωάννου Ε, 15).

Ἀπό τήν παραίνεση τοῦ Κυρίου στόν θεραπαυμένο πλέον παρα-λυτικόν νά μή ἁμαρτήσει στό ἐξῆς, γιά νά μή πάθει κάτι τό χειρό-τερο, πληροφορούμεθα ὅτι τό αἴτιο τῆς μακρόχρονης παραλυσίας του ἦτο οἱ προσωπικές του ἁμαρτίες. Πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι γιά κάθε ἁμαρτία, ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά πάσχει καί νά ταλαιπωρεῖται ὁ ἀμετανόητος ἁμαρτωλός.

Πρέπει νά στοχασθοῦμε ὅτι οὔτε ἄγγελος οὔτε ἄνθρωπος μπο-ροῦσε νά θεραπεύσει τήν πληγή τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας τῶν Πρωτοπλάστων, ἀλλά ἦταν ἀναγκαία ἡ συγκατάβαση καί κατά-βαση στόν κόσμον τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Τό πάθος, ὁ Σταυρός, τό αἷμα καί ὁ θάνατός τοῦ Χριστοῦ μᾶς βοηθοῦν νά ἀντιληφθοῦμε καθαρά πόσο εἶναι τό βάρος τῆς ἁμαρτίας

Ἡ λέξη ἀμαρτία προέρχεται ἀπό τό ρῆμα ἁμαρτάνω, πού σημαίνει ἀποτυγχάνω τοῦ σκοποῦ, ἀστοχῶ. Καί ἡ ὅποια ἀμαρτία, δηλαδή παράβαση τοῦ Ἁγίου θελήματος τοῦ Θεοῦ, συνιστᾶ μία ἀποτυχία τοῦ σκοποῦ τῆς δημιουργίας καί ὕπαρξής μας, πού εἶναι νά κατα-στοῦμε «καθ’ὁμοίωσιν Θεοῦ», δηλαδή νά γίνουμε κατά χάριν θεοί.

Ὅλος ὀ πνευματικός μας ἀγώνας μέσα στήν Ἐκκλησία, μέ τήν προσευχή, τήν ἄσκηση, τήν μετοχή στά Μυστήρια πρέπει νά στο-χεύει στήν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεών μας μέ τόν Τριαδικόν Θεόν. Νά ἐπιτύχουμε τήν πνευματική ἀναπλασή μας διά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν ἀρετῶν, νά γίνουμε ὅμοιοι μέ τόν Θεόν. Ἡ κοινωνία μας μέ τόν Θεόν μᾶς βοηθάει νά «ἔλθωμεν εἰς ἑαυτόν», νά ταπεινωθοῦμε καί νά μετανοήσουμε. Ὁ Θεός ἐπιτρέπει , ὡς ἔκ-φραση τῆς Πατρικῆς Του ἀγάπης καί Πρόνοιας νά μᾶς βροῦν ἀρρώστειες, θλίψεις καί συμφορές, γιά τήν μετάνοια καί τήν σωτηρία μας.

Ὅλα, ὅσα μᾶς συμβαίνουν, εἶναι μέσα στήν Πρόνοια καί τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Φθάνει ἐμεῖς νά πιάνουμε τά μηνύματα, νά ἔχουμε ὀφθαλμούς τοῦ βλέπειν καί ὦτα τοῦ ἀκούειν» κατά τήν προτροπήν τοῦ Χριστοῦ.Ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά δοκιμάζεται ἄνθρωπος στό κρεβ-βάτι τοῦ πόνου «ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίῳ», γιά νά φανεῖ ἡ πίστη, ἡ ὑπομονή, ἡ ἀρετή καί νά λάβει ἔτσι λαμπρότερο στεφάνι στήν Βασιλεία Του.

Ἄς ἀγωνιζόμεθα λοιπόν νά ζοῦμε καθημερινά μέ μετάνοια καί ταπείνωση καί ἀγάπη, τηρώντας τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου, γιά νά ἀξιωθοῦμε τῆς καθαρότητας τῆς ψυχῆς μας καί τῆς αἰωνίου ζωῆς, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων. ΑΜΗΝ.

Προέλευση εικόνας από το https://www.romfea.gr/

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.