462 New Articles

Στήλη Ἅλατος … Η Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Στήλη Ἅλατος … Η Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

Κυριακή 26 Μαῒου 2019

Στήλη Ἅλατος … 

Σήμερα Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, μᾶς ὑπενθυμίζει τήν σωτήρια συνάντη-ση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα. Οἱ Σαμαρεῖτες ἀποτε-λοῦν μία εἰκόνα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. Μιᾶς ἀνθρωπότητας ποὺ, χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιεῖ, διψᾶ νὰ ἀκούσει τὸ μήνυμα τῆς λυτρώσεως, νὰ ξεδιψάσει ἀπὸ τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς. Πόσοι ἄνθρωποι καὶ σήμερα βρίσκονται στὴν ἄγνοια, στὴν πλάνη, στὸ σκοτάδι καὶ ζητοῦν λίγη χαρά, λίγη ἀνάπαυση ; Ζητοῦν κάπου νὰ πιαστοῦν, κάπου νὰ βροῦν λίγη ἐλπίδα, λίγο φῶς; Πολλοί . Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ἡ Σμαρείτης ἁγία Φωτεινή .Ὅμως ὅταν συνάντησε τόν Χριστόν , ἐγνώρισε τόν ἀληθινόν Θεόν καί ἐφωτίσθη ἀπ’αὐτόν , αὐτήν τήν ἀλήθεια καί τό ἀληθινό φῶς, δέν τό κράτησε γιά τόν ἑαυτό της, ἀλλά ἄρχισε νά τό μεταδίδει καί στούς συμπολίτες της.

Αὐτό τό ἔργο τῆς Σαμαρείτιδος ἔχουμε χρέος ὅλοι μας νὰ κάνουμε . Νὰ μιλήσουμε μὲ τὸ λόγο μας καὶ μὲ τὸ παράδειγμά μας γιὰ τὴν ἐμπειρία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Ὁ διάλογος ποὺ εἶχε μέ τόν Σωτήρα Χριστόν ἡ Σαμαρείτις εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ βρεῖ τὸν ἑαυτό της, νὰ καταλάβει τὰ λάθη της, νὰ ἀναγνωρίσει στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τὸν ἀναμενόμενο Μεσσία καί ἀμέσως , χωρίς χρονοτριβή νὰ μεταμορφώση τήν ζωή της σὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε ἀπὸ ἁπλὴ γυναίκα τῆς ἐποχῆς της, νὰ γίνει ἡ Ἰσαπόστολος Φωτεινή, τὴν ὁποία ὑμνολογοῦν καὶ τιμοῦν οἱ αἰῶνες.

Ἡ σημερινή ἑορτή μᾶς προσφέρει πολλὰ μηνύματα.Θά ἀναφέρουμε λίγα ἀπὸ αὐτά:

α) Δὲν πρέπει νὰ διακρίνουμε τοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ ξεχωρίζουμε τὰ πρόσωπα ἀνάλογα μὲ τὸ φύλο τους, μὲ τὴν καταγωγή τους, μὲ τὴ θρησκευτική τους προέλευση. Ἀλλ’σ’ ὅλους νά μεταδίδομε τήν ἀγάπη καί τήν ἀλήθεια.  

β) Δὲν πρέπει νὰ κρίνουμε τοὺς ἀνθρώπους ἤ νά τούς κατακρίνομε ἐπειδὴ νομίζουμε ὅτι , ἐμεῖς εἴμεθα δίκαιοι. Ποιοὶ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ θὰ μποῦμε στὴ θέση τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἔχει δικαίωμα κρίσης πάνω στοὺς ἀνθρώπους;

γ) Ἡ συνομιλία αὐτή Θεανθρώπου καί Σαμαρείτιδος εἶναι συνο-μιλία ἀνάμεσα στόν Οὐράνιον Νυμφίον καί τήν νύμφη-ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ὁ Κύριος ἐπικέντρωσε τήν συζήτησή Του στόν ἄνδρα τῆς Σαμαρείτιδος.

Ἡ ἐρώτηση γιά τόν σύζυγον τῆς Σαμαρείτιδος εἶναι σπουδαια καί ἀποφασιστική. Γιατί ἄν ὁ σύντροφός σου εἶναι ὁ κόσμος, θά καταστραφεῖς μαζί του. Ἄν ὁ σύντροφος εἶναι ἡ ἀμαρτία, θά πεθάνεις μαζί της.Ἄν ὁ σύντροφος εἶναι ὁ διάβολος, θά εἶσαι μαζί του αἰώνια. Σέ ὁποιαδήποτε ἀπό τίς παραπάνω περιπτώσεις ἀνήκεις, θά πίνεις νερό πού θά σοῦ προκαλεῖ ὅλο καί περισσότερη δίψα. Μόνον ἄν ὁμολογήσουμε τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς νόμιμον Σύζυγόν μας καί συνδεθοῦμε μαζί Του μέ πίστη καί ἀγάπη, θά πίνουμε τό ζῶν ὕδωρ, τό δροσερό καί ζωογόνο νερό, πού θά μᾶς ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί τήν αἰώνια ζωή.

Ὁ Σωτήρας μας Χριστός δέν ἔδωσε τό ζῶν ὕδωρ μόνο στούς Σαμαρεῖτες καί τούς Ἰουδαίους. Τό ἔδωσε καί ἐξακολουθεῖ νά τό δίνει μέχρι σήμερα σέ κάθε ἄνθρωπο πού ἔχει ἐπίγνωση τῆς πνευματικῆς του δίψας στήν ἔρημο αὐτῆς τῆς ζωῆς.

Ἡ «Θείῳ Πνεύματι καταυγασθεῖσα» Μεγαλομάρτυς καὶ Ἰσαπό-στολος Ἁγία Φωτεινή , ἡ Σαμαρεῖτις, ἀποτελεῖ στοὺς σημερινοὺς χαλεποὺς καιροὺς μας ἕνα ὁλόλαμπρο παράδειγμα πρὸς μίμηση, ἀφοῦ μᾶς διδάσκει τὴν εἰλικρινῆ μετάνοια, τὸν συνεχῆ πνευματικὸ ἀγώνα,  τὴν ἀκλόνητη πίστη, τὴν ἠθικὴ τελείωση καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναζητήσουμε τὸ «ζωήρρυτο ὕδωρ», τὸ ὁποῖο προσφέρει μόνο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τὴν ἀπεριόριστη ἀγάπη καὶ τὸ ἄπειρο ἔλεός Του.

Ἡ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ, ὅπως τὸ ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὑπάρχει καὶ σήμερα μέσα στήν Ἐκκλησία μας.Μέσα σ’αὐτήν γίνεται ἡ συνάντησή μας μὲ τὸν Θεάνθρωπο, ἀντλοῦμε ἀπ’ Αὐτὸν «τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν» καί ἀποκτοῦμε τὴ Χάρη Του. Ἀλλά καί μόνο ἔτσι θὰ ἀξιωθοῦμε καὶ ἐμεῖς νὰ ζήσουμε μέσα στὴν πνευματικὴ ἀγαλλίαση τοῦ Παραδείσου, ὅπως ἀκριβῶς ζεῖ καὶ εὐφραίνεται ἡ Μεγαλομάρτυς καὶ Ἰσαπόστολος Ἁγία Φωτεινή, ἡ ὁποία χάρις στὸ « ζῶν τό ὕδωρ » ἀναγεννήθηκε, ἀκολούθησε τόν Χριστόν καί ἀνέλαβε τὸ κοπιῶδες ἔργο τῆς διδαχῆς τοῦ λόγου Του. Αὐτό ὀφείλουμε νά πράξουμε καί ἐμεῖς . ΑΜΗΝ.

 

Προέλευση εικόνας: http://www.imconstantias.org.cy

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.