462 New Articles

Στήλη Ἅλατος ...Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

Στήλη Ἅλατος ...Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019

Στήλη Ἅλατος ...

Σήμερα Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, μᾶς ὑπενθυμίζει τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ. Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος διεκήρυξε ὅτι εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, εἶναι Ἐκεῖνος πού ἀνοίγει τά πνευματικά μας μάτια, ὥστε νά δοῦμε τήν πραγματική κατάσταση τῆς ψυχῆς μας. Οἱ Φαρι-σαῖοι, πού μελετοῦσαν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπό τήν στιγμήν πού ἀρνοῦνται τόν Χριστόν ὡς Σωτήρα καί Λυτρωτή, ἀποδεικνύονται τυφλοί καί παράλογοι, θεωροῦν τήν ἀληθεια καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀπειλή, ἀμφισβητοῦν τά θαύθματά Του καί Τόν ἀρνοῦνται.

Ἀπεναντίας οἱ ἁπλοϊκοί ψαράδες τῆς Γαλιλαίας ἀπό τήν στιγμήν πού γνωρίζουν τόν Χριστόν, μετατρέπονται σέ κήρυκες τῆς Ἀλη-θείας καί Ἀποστόλους τοῦ Εὐαγγελίου. Κάθε ἄνθρωπος λοιπόν πού ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τόν Χριστόν, Τόν γνωρίζει καί ἀπολαμβάνει αὐτοῦ τοῦ φωτισμοῦ.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος πάντα θέλει νά ἑρμηνεύει τά φαινόμενα γύρω του. Ζητᾶ «λογικές ἐξηγήσεις»γιά τό κάθε τί. Ἔτσι, ἔχει ἀνάγκη μιᾶς λογικῆς ἐρμηνείας γιά τήν ἁμαρτία, τήν ἀσθένεια καί τόν θάνατον. Ὅπως ἡ γέννηση ἀποτελεῖ ἕνα μεγάλο ἀγαθὀ γιά τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἔτσι ἡ ἁμαρτία καί ὁ θάνατος ἀγγίζουν τό βαθύ μυστήριο τῆς ζωῆς. Πολλές φορές αὐτό τό μυστἠριο δέν ἐπιδέ-χεται καμμία ἑρμηνεία καί παραμένει ἕνα ἀνεξήγητο μυστήριο.

Ὅταν, λοιπόν, μελετοῦμε τήν ἀσθένεια καί τήν σχέση της μέ τήν ἁμαρτία,χρειάζεται μία ἀποτόλμηση γιά τήν ὑπέρβαση τῆς «λογικῆς τῆς ἑρμηνείας». Ἡ ὑπέρβαση ὅμως αὐτή μπορεῖ νά εἶναι δυνατή μόνο μέ τήν ἀποδοχή τοῦ μυστηρίου τοῦ θαύματος, μέσα στό σχέδιο τῆς θείας ἀγάπης, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἕνωσή μας μέ τόν Χριστόν, πού πραγματοποιεῖται μέ τήν ἔλευση τοῦ Παρακλήτου καί ἀποκαλύπτει σέ μᾶς πᾶσα τήν ἀλήθεια, ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ἡ Ἀλήθεια.

Ἡ ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν γίνεται διά τοῦ Παναγίου Πνεύματος.Ἐκεῖνο τόν φωτίζει καί τόν ὁδηγεῖ στήν θέα τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ θέωση εἶναι ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ στήν καθαρή καρδιά του. Αὐτή ἡ θέα τοῦ ἀκτίστου Φωτός εἶναι ἐκείνη πού δημιουργεῖ τήν πνευματική εὐφροσύνη, τό θάρρος καί τήν παρρησία στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, αὐτή πού ἐπέδειξε ὁ εὐργετηθείς Τυφλός πρός τό ἐχθρικό του περιβάλλον.

Ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός, ἄν καί ὑστεροῦσε στήν σωματική ὅραση, ἦταν ὁ μόνος ἀπό ὅλους πού μπόρεσε νά δεῖ μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του τό θεῖο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὡς μεσσία καί Λυτρωτοῦ. Ὁ τυφλός εἶδε καλύτερα καί ὀθρά ἀπό τούς βλέποντες.

Αὐτό πού ἔχει σημασία εἶναι νά εἶσαι κυρίως ἐσωτερικά ὑγιής. Ἡ ἐμμονή στούς θρησκευτικούς κανόνες χωρίς τήν ἀπαιτούμενη εὐαι-σθησία γιά τήν ἀνθρώπινη ἀτέλεια, ὁδηγεῖ πολλές φορές σέ στρε-βλώσεις πνευματικές. Τό θαῦμα ἀναφέρεται στόν ὅλον ἄνθρωπον, στό σῶμα καί τήν ψυχή του, διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἑνιαία ἐνότητα. Ὁ ἄνθρωπος ὀντολογικά εἶναι σῶμα καί ψυχή, ὡς ἐκ τούτου ὐπάρχει διάκριση μεταξύ σώματος καί ψυχῆς, πνεύματος καί ὕλης.

Σύμφωνα μέ τό μήνυμα τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἡ σωματική ἀσθένεια δέν σημαίνει καί ἁμαρτωλότητα, ὅπως ἀρτιμέ-λεια καί σωματική εὐρωστία δέν σημαίνει ἀπαραίτητα καί ὑγιῆ ἄνθρωπο. Αὐτή εἶναι μία κοσμική ἄποψη. Στόν πνευματικόν χῶρον ὑπάρχει ἄλλη λογική. Ὁ ὑγιής ἄνθρωπος βλέπει τά ἀνθρώπινα πράγματα νά βρίσκουν τήν πληρότητά τους μόνο στήν λειτουργία τῆς ἀγάπης, στήν ἀποδοχή τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἄν τό θαῦμα ἐξο-στρακισθεῖ ἀπό τήν ζωή μας , τότε ὅλα εἶναι σκοτεινά, εἴμαστε ὄντα πού ἔχουμε μάτια , ἀλλά δέν βλέπουν καί αὐτιά πού δέν ἀκούουν.

Γιά νά φωτισθεῖ πραγματικά ὁ κόσμος χρειάζεται νά ἔλθη τό Ἀληθινό Φῶς. Ὅμως εἶναι ἀνάγκη νά τό προσκαλέσουμε νά ἔλθη στήν ζωή μας, νά τοῦ ἀνοίξουμε τίς θύρες καί τά παράθυρα τῆς καρδιᾶς μας γιά νά τήν φωτίσει καί νά τήν ζεστάνει.

Σέ μία ἐποχή πού ἡ κοινωνία παραπαίει ἀνάμεσα στήν ἀδικία, τήν ἀτομικότητα καί τήν πνευματική σύγχιση, τό μεγαλύτερο ἔλ-λειμμα εἶναι ἡ ἔλλειψις τῆς ἀγάπης καί τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. Ἄν θέλουμε νά ἀλλάξει ἡ ζωή μας καί μαζί μέ ἐμᾶς σταδιακά ὅλος ὁ κόσμος, ὅπως συνέβη μέ τόν τυφλόν, τότε ὀφείλουμε νά ἀνακαι-νίσουμε τόν ἔσω ἄνθρωπον, νά προσκαλέσουμε καί νά δεχθοῦμε τόν Ἀναστάντα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν μέσα στήν ζωή μας, πού εἶναι ἡ ὁδός ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή, γιά νά εἴμεθα πάντοτε σωματικά καί ψυχικά ὑγιεῖς. ΑΜΗΝ.

Προέλευση εικόνας: https://www.ekklisiaonline.gr

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.