462 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Σύναξη τῶν 318 Θεοφόρων Πατέρων τῶν συγκροτησάντων τήν Α΄ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενική Σύνοδον τό 325, ὡς καί ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Σύναξη τῶν 318 Θεοφόρων Πατέρων τῶν συγκροτησάντων τήν Α΄ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενική Σύνοδον τό 325, ὡς καί ἡ ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                                                                                  Κυριακή 9 Ἰουνίου 2019

Στήλη Ἅλατος ...

 

Σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἑορτάζει τήν Σύναξη τῶν 318 Θεοφόρων Πατέρων τῶν συγκροτησάντων τήν Α΄ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενική Σύνοδον τό 325, ὡς καί τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

Μετά τόν Ἅγιον Ἀθανάσιον,πού ὑπῆρξε ὁ ἀσυμβίβαστος ὑπερασπιστής τοῦ ὁμοουσίου, φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ Ἅγιος Κύριλλος, ὁ ὑπέρμαχος τῆς Θεοτόκου, τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ δόγματος τῆς Ἐνανθρωπήσεως.

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος γεννήθηκε περί τό 375 (ἤ 380) καί τέθηκε ὑπό τήν προστασία τοῦ θείου του Θεοφίλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξαν-δρείας, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐξασφάλισε ὁλοκληρωμένη μόρφωση στήν ρητορική καί στήν φιλοσοφία, πρωτίστως ὅμως στήν Ἁγία Γραφή, τήν ὁποία ὁ Ἅγιος Κύριλλος γνώριζε σχεδόν ἀπ’ ἔξω.

Μετά τόν θάνατον τοῦ θείου του Θεοφίλου, τό 412, τόν διεδέχθη εἰς τόν Ἀλεξανδρινόν θρόνον ὁ Ἅγιος Κύριλλος . Μέ τόν ἐνεργητικό χαρακτῆρα του καί τόν φλογερό ζῆλο γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἀληθείας, ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐπιδόθηκε στήν στερέωση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας του. Κήρυττε στό πλήρωμα τήν ἀγάπη τῆς ἀληθινῆς Πίστεως, τήν ὁποία διέσωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες χάρις σέ τόσους ἀγῶνες κατά τῶν αἱρετικῶν καί ἔλαβε αὐστηρά μέτρα ἐναντίον τῶν σχισματικῶν νοβατιανῶν, ἔκλεισε τούς ναούς τους καί ἀπαγόρευσε στόν ἐπίσκοπό τους νἀ ἀσκεῖ τό ἀξίωμά του.

Τό μεγάλο θεολογικό ζήτημα πού ἀπησχόλησε τήν Ἐκκλησία τόν 5ον αἰῶνα μ.χ. ἀφοροῦσε τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τόν τρόπον ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων (θείας καί ἀνθρωπίνης) σέ ἕνα πρόσωπο, σέ μία ὑπόσταση. Τό θέμα αὐτό ὁδήγησε στήν διατύπωση αἱρετικῶν θέσεων πού ὑπερτόνιζαν εἴτε τήν θεϊκή φύση τοῦ Χριστοῦ καί ἀρνούμενοι τήν δυνατότητα τοῦ Θεοῦ νά προσλάβει τήν ἀνθρώπινη φύση, εἴτε ὑποβίβαζαν τόν Χριστόν σέ ἕνα ἁπλό κτίσμα τοῦ Θεοῦ καί ὄργανο τῆς θείας βουλήσεως. Ὡς ἦτο φυσικόν οἱ θεωρίες αὐτές ἔθεταν ὑπό ἀμφισβήτηση τόν ἀπολυτρωτικόν χαρακτῆρα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου καί τόν ρόλον τῆς Παρθένου Μαρίας ὡς Θεοτόκου καί Θεομήτορος.

Ἡ ἀρχή τῆς κακοδοξίας ἔγινε μέ τόν Ἄρειο, τόν ὁποῖον ἠκολούθησαν πολλοί καί φθάνουμε τό 428 ὅταν ὀ Νεστόριος χαρακτήριζε τήν Παναγία ὡς χριστοτόκον καί ἀνθρωποτόκον καί ὄχι Θεοτόκον. Ὁ Νεστόριος δέν μποροῦσε νά δεχθεῖ ὅτι ἀπό ἄνθρωπον μποροῦσε νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός.

Μέ τό Θεολογικό αὐτό πρόβλημα ἠσχολήθη ὁ Ἅγιος Κύριλλος, μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀξιώθηκε νά συλλάβει τήν θεολογική ἀλήθεια, νά τήν διατυπώσει καί νά θέσει τά θεμέλια τοῦ χριστολογικοῦ καί σωτηριολογικοῦ δόγματος τῆς Ἐκκλησίας, διό καί κατέστη Μέγας Οἰκουμενικός Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἁγιος Κύριλλος κατενόησε τίς ἐπιπτώσεις τῆς κακοδοξίας τοῦ Νεστορίου καί τήν κατεπολέμησε, ἐπιμένοντας στήν ὀνομασία «Θεοτόκος»,ὅρος πού ἦταν ἤδη σέ χρήση ἀπό τήν Ἐκκλησία. Μέ ἐπιστολές καί πραγματεῖες ἀνέλαβε νά ἐξηγήσει στούς ἄλλους Ἐπισκόπους τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί στό ὀρθόδοξο πλήρωμα, πῶς ἦτο δυνατόν ὀρθοδόξως νά λέγεται ὅτι στό πρόσωπο τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ ἑνώθησαν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως καί ἀναλλοιώτως ἡ θεϊκή καί ἡ ἀνθρώπινη φύση σέ μία ὑπόσταση.

Τίς θέσεις αὐτές τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου ἐπεκύρωσε ἡ Γ΄Οἰκουμενική Σύνοδος τό 431, πού συνῆλθε στήν Ἔφεσο καί κατεδίκασε τίς θέσεις τοῦ Νεστορίου ὡς αἱρετικές.

Ἔχοντας ὁλοκληρώσει τό ἔργο, πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός γιά τήν οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας Του, ὁ Ἅγιος Κύριλλος ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ στίς 9 Ἰουνίου 444, γιά νά συγκαταριθμηθεῖ στόν χορό τῶν ἁγίων Πατέρων καί νά παρακαθήσει μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο στό πλευρό τῆς Θεοτόκου. Τιμήθηκε ὡς Ἅγιος καί ἐγκωμιάσθηκε ὡς «φωστήρας τοῦ κόσμου», «ἀνίκητος ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας» καί «Σφραγίς τῶν Πατέρων».

Καλούμεθα, λοιπόν, νά γίνουμε καί ἐμεῖς συνεχιστές τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, νά ἀποκαλύπτουμε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή μας, τήν ἕνωσή μας μαζί Του καί τήν δι’ Ἁγίου Πνεύματος θεώσή μας. ΑΜΗΝ.

Προέλευση εικόνας: https://www.pemptousia.gr

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.