519 New Articles
Vasilopoulos 1180X300 NewsHome

Στήλη Ἅλατος ...Ἡ Ἁγία Κυριακή

Στήλη Ἅλατος ...Ἡ Ἁγία Κυριακή

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                                                                    Κυριακή 7 Ἰουλίου 2019

Στήλη Ἅλατος ...

 

Σήμερα ἡ Αγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἑορτάζει τό μαρτύριον τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἡ ὁποία ἔζησε τέλος τοῦ 3ου αἰῶνος μ.χ. .Γεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς καί ἐναρέτους γονεῖς εἰς τήν Νικομήδεια τῆς Μ. Ἀσίας.

Τό Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς μᾶς καθοδηγεῖ στήν οὐσία τῆς ἁγιό-τητός της. Φάνηκε Ἡ ἁγία λέγει φάνηκε « ἀνδρεία τῷ φρονήματι, κυρία νοός τε καί παθῶν ἀπρεπῶν». Μέ ἀνδρικό λοιπόν φρόνημα ἡ Ἁγία Κυριακή, μέ πίστη σταθε-ρή καί ἀκατάβλητη, ὑπῆρξε κυρία τοῦ νοῦ καί τῶν ἀπρεπῶν παθῶν τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ ἄνθρωπος ἀπό μόνος του δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά ἀποκτή-σει ἀρετές, ἐάν δέν εἶναι μέλος Χριστοῦ. Ὁ βαπτισμένος καί χρισμέ-νος Χριστιανός, αὐτός νοιώθει τήν δύναμη τοῦ πνεὐματος τοῦ Θεοῦ, πού τόν ἐνισχύει νά ἀντιπαλαίει πρός ὅ,τι πονηρό πάει νά ἀλλοι-ώσει τήν ὕπαρξή του. Ὁ Χριστός μᾶς βεβαιώνει ὅτι: «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν», ἐνῶ γιά τήν Ἁγία ὁ Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλη-σίας μας σημειώνει ὅτι: «Αἴγλη τῇ σῇ φωτιζομένη ἡ ἔνδοξος Κυρια-κή, φιλάνθρωπε, σκότος διέφυγε πολυθέου ἀπάτης». Ἀπό τήν ἄπο-ψη αὐτή ἡ παρθένος ψυχή σώζεται, ὅταν γίνεται ταυτοχρόνως νύμ-φη τοῦ Χριστοῦ. Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν δεχθεῖ τόν Χριστό ὡς νυμφίο τῆς ψυχῆς του, τότε σωτηρία δέν ὑπάρχει, δέν σώζεται.. Τό ζητού-μενο λοιπόν γιά κάθε πιστό εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστόν. Τό δοξαστικό τῶν στιχηρῶν τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι : «Εἰς ὀσμήν μύρου σου ἔδραμον, Χριστέ ὁ Θεός, ὅτι τέτρωμαι τῆς σῆς ἀγάπης ἐγώ. Μή χωρίσῃς με Νυμφίε ἐπουράνιε».

Τό πρῶτο λεπτό σημεῖον πού ξεχωρίζουμε στήν ἄθληση καί τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς εἶναι τό ἄκαμπτο θάρρος μίας νεαρῆς γυναῖκας μπροστά στόν εἰδωλολάτρη Ἡγεμόνα, πού τήν ἀνέκρινε καί τήν ἀπειλοῦσε. «Εἶμαι χριστιανή», ἔλεγε μέ σεμνή καύχηση ἡ Ἁγία, κι’ἦταν αὐτή ἡ φωνή καί ἡ ὁμολογία, πού καθώς ἀκουόταν ἀρωμάτιζε τόν ἀέρα, ἀλλά καί τόν ἀρωματίζει πάντα μέσα στίς τόσες ρυπαρές φωνές καί τίς βλασφημίες, πού τόν μολύνουν.

Τό δεύτερο σημεῖο, πού ξεχωρίζουμε στήν ἄθληση καί τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, εἶναι ἡ δήλωση καί ἡ ὁμολογία της μπροστά στόν ἀγριεμένο Ἡγεμόνα. «Μήν προσπαθεῖς νά μέ δελεά-σεις, τοῦ εἶπε, μή μέ ἀπειλεῖς, δέν θά μέ κερδίσεις οὔτε μέ τίς ὑπο-σχέσεις οὔτε μέ τό φόβο. Εἶμαι μία νέα γυναῖκα, μά εἶναι ὁ Θεός μαζί μου κι’αἰσθάνομαι τόν ἑαυτό μου ἀήττητο». Ἐδῶ φαίνεται ἡ πίστη καί τό φρόνημα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων. Δέν πιστεύουν στόν ἑαυτό τους, δέν πηγαίνουν πρός τό θάνατο μέ τή δική τους δύναμη. Οἱ Ἅγιοι δίνουν τή μαρτυρία μέ τήν δύναμη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οἱ Ἅγιοι δέν εἶναι ἥρωες, εἶναι μάρτυρες. Ἡ ἐποχή μας εἶναι μαρτυρική. Ὁ πιστός καθημερινῶς εἶναι ὑποχρεωμένος νά δίνει «τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Τό «χριστιανός» δέν εἶναι ἕνα ὄνομα καί ἕνας τίτλος κληρονομικός, χωρίς βάρος καί χωρίς εὐθύνη. «Εἶναι τρόπος σκέψεως καί κανών ζωῆς», εἶναι «αἵρεσις βίου». Ὁ Ἀπόστο-λος γράφει πώς πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι «διδόναι λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος». Αὐτό τό «διδόναι λόγον» δέν εἶναι μαρτυρία ἀνώ-δυνη. Σέ ὁρισμένες περιστάσεις καταντά διωγμός «ἕνεκεν δικαιοσύ-νης», μαρτύριο καί θάνατος «ἕνεκεν ἐμοῦ καί τοῦ εὐαγγελίου», καθώς τό εἶπε ὁ Χριστός. Ὁ πιστός ζεῖ μέ τήν ἔννοια τοῦ μαρτυρίου ριζωμένη καί δέεται μαζί μέ τήν Ἐκκλησία γιά τά τέλη τῆς ζωῆς του, νά εἶναι «ἀνώδυνα» καί «ἀνεπαίσχυντα».

Ἡ Ἐκκλησία σήμερα ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή διέρχεται περίοδο ὀργανωμένου διωγμοῦ. Σήμερα, πολύ περισσότερο ἴσως ἀπό χθες, ὁ πιστός εἶναι ἀθλητής τῆς πίστεως καί πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος νά τήν ὁμολογήσει, νά τήν βεβαιώσει, καί ἄν τοῦ δωθεῖ ἡ εὐκαιρία νά σταυρωθεῖ γι’ αὐτήν, νά γίνει ἄξιος μιμητής τοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἀντοχή πού βγάζει νικητή τον Μάρτυρα , πού φθάνει νά ἐπισφραγίσει μέ τό θάνατό του «τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ», ἀλλά εἶναι ἡ ὀρθή καί ἀκλόνητη πίστη καί ἡ Θεία Χάρης.

Μέ τή Θεία Χάρη «καταστέφονται μάρτυρες» καί αὐτήν θέλει ὁ πιστός ὡς ἐνισχυτή καί βοηθό του, προετοιμάζοντας τόν ἑαυτό του γιά τό μαρτύριο. Εἶναι οἱ δυνάμεις πού ἐνισχύουν κάθε ἀγωνιστή, ἐπιτυγχάνει τήν κάθαρση καί τήν τέλείωσή του καί καθίσταται, ὅπως οἱ Μάρτυρες, κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ .ΑΜΗΝ.

Προέλευση εικόνας: http://www.saint.gr

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.