644 New Articles
Μένουμε Σπίτι
Vasilopoulos 1180X300 NewsHome

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Θοδώρου τοῦ Στουδίτου

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Θοδώρου τοῦ Στουδίτου

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                        Κυριακή 26 Ἰανουαρίου   2020 

 

 Στήλη Ἅλατος ...    

    

      Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Θοδώρου τοῦ Στουδίτου, ὁ ὁποῖος ἦτο ἕνας ἀπό τούς μεγάλους ὁμολογητές τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἔδρασε σέ μία πολύ ταραγμένη γιά τήν Ἐκκλησία ἱστορική περίοδο. Οἱ ὁμολογητές ὑπῆρξαν μία ἀπό τίς πιό σεβαστές τάξεις τῶν Ἁγιων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τή μαρτυρία τῆς πίστεώς τους, χωρίς νά ὑπολογίσουν τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς ὁμολο-γίας τους. Δέν θά ἦταν ὑπερβολικό νά ὑποστηρίξουμε πώς ἡ Ἐκκλησία  εἶναι ἀπόλυτα στηριγμένη στούς ἀγῶνες τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν Της, στή δισχιλιόχρονη πορεία Της στήν ἱστορία.

       Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τό 759 ἀπό εὐγενεῖς καί εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν νά τοῦ δώσουν ἐκτός ἀπό τήν εὐσέβεια καί τήν κατά κόσμον παιδεία, τήν ὁποία ὁ ἴδιος ἀργότερα τήν χρησιμοποίησε γιά τήν Ἐκκλησία.

     Ἀπό μικρός ἀγαποῦσε τό Χριστό καί  προσέφερε σέ Αὐτόν τή ζωή του. Ἔφηβος ἄφησε τήν καριέρα τοῦ ἀνώτερου κρατικοῦ ὑπαλλήλου καί ἀποσύρθηκε τό 781 σέ μοναστήρι στήν Προύσα τῆς Μ. Ἀσίας, ὅπου Ἡγούμενος ἦταν ὁ θεῖος του Πλάτων. Αὐτός τόν μύησε στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί τόν ἐνέπνευσε νά ἀφιερωθῆ ψυχῇ τε καί  σώματι  εἰς τήν Ἐκκλησία,  γιά τήν προασπισθῆ τήν ἀλήθεια καί τήν αὐθεντικότητα τῆς Ἐκκλησίας. Τό 789 χειροτο-νήθηκε Πρεσβύτερος ἀπό τόν Πατριάρχη Ταράσιο καί τό 794 ἀνέλαβε τή θέση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς.

     Δέν χάρηκε τήν Ἡγουμενία του, διότι δύο χρόνια μετά ἦρθε εἰς ἀντιπαράθεση μέ τόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον τόν ΣΤ΄ (780-797), ὁ ὁποῖος  χώρισε τή σεμνή σύζυγό του Μαρία γιά χάρη μιᾶς ἄλλης γυναίκας τῆς Θεοδότης, πού ἦταν ἐξαδέλφη τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου. Αὐτό δέν τόν ἐμπόδισε νά ἐλέγξει τήν παρανομία τοῦ Αὐτοκράτορα καί τή γελοιοποίηση τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ γάμου.

      Ἕνεκα τούτου ἐξορίστηκε στή Θεσσαλονίκη ὡς τό 797, ὅπου ὁ Κωνσταντῖνος ἐκθρονίστηκε καί τυφλώθηκε ἀπό τή μητέρα του Εἰρήνη τήν Ἀθηναία (797-802). Τό 798 ἐπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἔγινε Ἡγούμενος τῆς περίφημης Μονῆς τοῦ Στουδίου.

     Εὐτύχησε νά ἔχει στήν Ἡγουμενία του περισσότερους ἀπό χί-λιους μοναχούς. Μετέβαλλε τή Μονή σέ κέντρο κοινωνικῆς εὐποιΐας καί πνευματικῆς ἀκτινοβολίας. Μεταξύ τῶν ἄλλων στή Μονή γινόταν καί ἀντιγραφή ἀρχαίων κωδίκων καί ἔργων τῶν ἀρχαίων Ἑλλή-νων συγγραφέων.

    Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης εἶναι ἀντιπροσωπευτικό παράδειγμα ἀσυμβίβαστου χριστιανοῦ μέ τόν ἁμαρτωλό καί πτωτικό κόσμο. Ἐκφράζει μέ τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο τό ἀσυμβίβαστο τῆς Εκκλησίας μέ τήν ἁμαρτία καί τό ἀντιχριστιανικό πνεῦμα.

    Ὁ ἱερός πατήρ ὑποστήριξε τόν ἀχώριστο σύνδεσμο πίστεως καί ἔργων. Ὁ σύνδεσμος ὀρθοδοξίας καί ὀρθοπραξίας θά πρέπει νά εἶναι ἀδιάλυτος. Ἡ βασική αὐτή θεολογική πρόταση δέν  θεωρεῖται ἀπό τόν Ἅγιο Θεόδωρο ἁπλᾶ μία αὐτονόητη ἀλήθεια, ἀλλά ἀνάγεται σέ μία θεμελιώδη προϋπόθεση ἀποδοχῆς ἤ ἀπορρίψεως τοῦ Χριστιανισμοῦ, διότι ὁ Χριστιανισμός ἔχει ὡς δύο συστατικά του τήν πίστη καί τά ἔργα.

     Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά εἶναι κανείς ὁλοκληρωμένος ορθόδοξος. Γι' αὐτό ὁ ἱερός πατήρ προτρέπει τούς συνομιλητές του νά βαδίζουν πρός τό φῶς τῆς ἀλήθειας καί νά κρατοῦν  μέ σταθερότητα τά δόγματα καί τούς κανόνες, διότι ἐκεῖ ὑπάρχει ὀρθοδοξία καί όρθοπραξία Στήν ἐκκλησιαστική ἐμπειρία πού βιώ-νουν οἱ χριστιανοί "ἰσχύει" ἡ πίστις, ἡ ὁποία ὅμως ἀποδεικνύεται ζωντανή καί ἐνεργός μέ τά ἔργα τῆς ἀγάπης. Τό λόγιο "πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη" τοῦ Ἀποστόλου Παύλου σημαίνει πώς ὁ λόγος τῆς πίστεως ἀναφέρεται στό "δόγμα τῆς ὀρθοπραξίας" καί ἡ ἀγάπη ἀναφέρεται στό "θεώρημα τῆς εὐπραξίας".

      Νομίζουμε ὅτι καί ἡ ἐποχή μας ἔχει ἀνάγκη ἁγίων καί ὁμολογητῶν, σάν τόν Ἅγιο Θεόδωρο τό Στουδίτη γιά νά μπορέσουμε νά βγοῦμε ἀπό τό φοβερό πνευματικό τέλμα, στό ὁποῖο ἔχουμε βυθισθῆ καί νά ὁδηγηθοῦμε  εἰς τήν ὄντως ζωήν, πού εἶναι ἡ ζωή τοῦ Παραδείσου. ΑΜΗΝ.

 Προέλευση εικόνας: https://el.wikipedia.org/

 

 

 

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.