663 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

     Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή    Ἰουνίου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ...

 

         Σήμερα Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει  τήν κάθοδον τοῦ Πανα-γίου Πνεύματος, ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν,ἐπί τάς κεφαλάς τῶν Μαθητῶν καί Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐγκλωβισμένοι στό Ὑπερῷον τῆς Ἱερουσαλήμ διά τό φόβον τῶν Ἱουδαίων.

     Μέ τήν κάθοδον τοῦ Παναγίου Πνεύματος πραγματοποιεῖται ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ καί ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα θεία συγκατάβαση. Στήν Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται ὁ Πατήρ καί ἀμυδρᾶ γίνεται λόγος μέσῳ τύπων ἤ συμβόλων γιά τόν Υἱό καί γιά τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Στήν Καινή Διαθήκη φανερώνεται ἡ θεότητα τοῦ Υἱοῦ καί ἀναφέρεται ἔμμεσα ἡ ὕπαρξη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τέλος στήν Πεντηκοστή φανερώνεται ἐν δόξῃ ἡ θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

     Ὁ ἄνθρωπος ἔπρεπε πρῶτα νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τήν λατρεία τῆς πολυθεῒας καί στή συνέχεια νά ὁδηγηθῆ στήν ἀποκάλυψη τοῦ Ἑνός  Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὥστε νά κατανοήσει μέ πνευματική ἀσφάλεια τήν ὕπαρξη τοῦ ἑνός Θεοῦ μέ τίς τρεῖς Ὑποστάσεις. Γεγονός φυσικά πού δέν μπορεῖ νά γίνει ἀντικείμενο ἐξετάσεως τῆς πεπερασμένης ἀνθρώπινης λογικῆς. Ἡ διά τῆς ἀγεννησίας, τῆς γεννήσεως καί τῆς ἐκπορεύσεως διάκριση τῶν θείων τριῶν  προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος  δέν διασαλεύει τή φυσική θεία ἑνότητα, οὔτε λυμαίνεται τήν ἑνότητα τῆς ἐνέργειας τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

    Κατά τούς Ἱερούς Πατέρες Ἰσίδωρο Πηλουσιώτη καί Κύριλλο Ἀλεξανδρείας ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χορηγεῖται στούς πιστούς μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα μέσα στήν Ἐκκλησία δηλώνουν τήν παρουσία τοῦ Παρακλήτου. Τό ἄϋλο καί θεῖο πῦρ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φωτίζει καί  καθαρίζει τίς ψυχές «ἐν ἐπιγνώσει» τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας. Ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Πεντηκοστή, εἶναι ἡ χρονική στιγμή πού τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀναλαμβάνει  πρωταγωνιστικό ρόλο στήν ζωή τῶν Ἀποστόλων  καί γενικότερα τῶν πιστῶν ἐν Χριστῷ. Ἡ πλήρης ἐμπειρία τῆς χάριτος γιά τούς Ἀποστόλους τήν ἡμέρα αὐτή γίνεται ἐμπειρία θεώσεως, διά τῆς ὁποίας οἱ Δώδεκα μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἱκανώθηκαν νά ἀντιληφθοῦν ὅλο τό εὗρος τῆς ἀληθείας, δηλαδή γιά τό ποιός εἶναι πραγματικά ὁ Χριστός. «Ἦταν μία ἐμπειρία ἡ ὁποία χάρισε στούς Ἀποστόλους διαύγεια ἀντίληψης, κατανόησης, νηφαλιότητας καί ἐσωτερικῆς εἰρήνης.

     Τήν Πεντηκοστή τὀ Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐπιδαψιλεύει πλούσια τά χαρίσματά Του στούς Ἀποστόλους καί στό σύνολο ὅσων πίστεψαν  καί βαπτίσθηκαν στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀπό τότε δρᾶ στήν Ἐκκλησία καί ἁγιάζει τά Ἱερά Μυστήριά της μέσῳ τῶν ὁποίων οἱ πιστοί ἑνώνονται μέ τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ. Ἀποτελοῦν  ἔτσι ἕνα σῶμα μέ κεφαλή τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Τό  Ἅγιον Πνεῦμα ἔχει σκοπό νά συνεχίσει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ καί νά ὁδηγήσει τούς πιστούς εἰς «πᾶσαν τήν ἀλήθειαν»

    Τό Πανάγιο Πνεῦμα μέ τήν φανέρωσή Του τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς θέτει τό θεμέλιο λίθο στήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-στοῦ.Ἡ ἐπιδαψίλευση τῶν ἐνεργειῶν καί τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος παρέχεται μόνο σέ ὅσους διάγουν βίο ἐνάρετο καί ζοῦν ἐν Χριστῷ καί γίνονται ἔτσι φορεῖς τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

    Ἡ τελική ἐπιβράβευση, κατά τόν Ἅγιον Ἰσίδωρο Πηλουσιώτη, γιά ὅσους διάγουν τόν βίον τους κατά τό πρότυπο τῆς ζωῆς καί τῆς διδα-σκαλίας τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων θά ἔλθη στήν Δευτέρα Παρουσία μέ τήν ἀνάσταση τῶν σωμάτων. Tότε τά σώματα τῶν πιστῶν «δοχεῖα μᾶλλον ἔσται τοῦ Πνεύματος» (Ρ. G.78, 785A).

     Κατά τήν Πεντηκοστή, λοιπόν, τό Ἅγιον Πνεῦμα φωτίζει τούς Μαθητές τοῦ Κυρίου, γιά νά κατανοήσουν πλήρως ὅσα διδάχθησαν ἀπό τόν Χριστόν καί νά τά κηρύξουν σέ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη. Γίνονται μέ τόν τρόπον αὐτό τηλαυγεῖς φάροι, πού μέ τό φῶς τοῦ σωτηρίου λόγου θά  διώξουν τήν πλάνη τοῦ διάβόλου. Τήν ἡμέρα αὐτή δίδεται καθ’ὁλοκληρίαν ἡ χάρη τοῦ Πνεύματος, ἡ ὁποία ἔφερε τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων  πάντων  τῶν Ἐθνῶν. Τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὑπογραμμίζει ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης, «ἐν πυρί τοῖς ἀποστόλοις ἐδίδοτο»(P.G. 78,453A).

      Σκοπός ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν εἶναι νά προσπαθοῦμε νά δεχόμαστε τήν καλήν ἀλλοίωση πού θά μᾶς φέρει ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ φωτιά Του θά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν σκουριά τῆς ἁμαρτίας καί θά μᾶς χαρίσει ξανά τήν ψυχική καί σωματική λάμψη τῆς ἀρχέγονης καταστάσεώς μας καί θά καταστοῦμε ἐκ νέου παιδιά τοῦ Θεοῦ καί μέτοχοι τοῦ Παραδείσου.ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.dogma.gr/imerodromio/kyriaki-tis-pentikostis-ti-giortazoume-simera/103220/

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.