756 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

     Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                             Κυριακή  30   Aὐγούστου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ... 

 

       Χθές ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἑόρτασε ἕνα θλιβερό γεγονός, τήν ἀποτομήν τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρό-μου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἀπό τόν Βασιλέα  τῆς Ἰουδαίας Ἡρώδη. Ἡ Ἐκκλησία κηρύσσει αύτή τήν ἡμέρα ὡς ἡμέρα νηστείας, διότι ὁ Πρόδρομος καί Βαπτιστής Ἰωάννης θανατώθηκε ἐξαιτίας τῆς οἰνοποσίας καί τοῦ ἀκράτου ἡδονισμοῦ ἑνός βασιλιᾶ σέ ἕνα συμπόσιο ἑορτῆς τῶν γενεθλίων του. Πρόκειται γιά τόν τελευταῖο Προφήτη πού συνδέει τήν Καινή μέ τήν Παλαιά Διαθήκη καί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς του ὑπῆρξε ἡ ἀναγγελία τῆς ἐνανθρώπισης τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

      Βλέπουμε ἐδῶ τήν ἐξαιρετική τιμή πού ἐπιφυλάσσει ὁ Θεός στό “σκεῦος ἐκλογῆς του”,στόν Πρόδρομον καί Βαπτιστήν Ἰωάννην. Γιά τήν μοναδική τιμή, πού βιώνει τήν γνήσια ταπείνωση, διακηρύττει στούς ἀκροατές του ὅτι δέν εἶναι ἄξιος οὔτε τά κορδόνια τῶν ὑποδη-μάτων Του νά λύσει. Γιά τόν Προφήτη πού ἀποτολμᾶ ἀκόμη καί νά ἀρνηθεῖ νά βαπτίσει τόν Ἰησοῦ, λέγοντάς Του: «ἐγώ ἔχω χρείαν ὑπό σοῦ βαπτισθῆναι, καί σύ ἔρχη πρός με;»(Ματθαίου Γ΄, 14).

    Ὁ εὐσεβής, ταπεινός, δίκαιος, ἅγιος καί ἀπόγονος εὐσεβοῦς οἰκογένειας,τέκνο τοῦ ἱερέα Ζαχαρία, ζεῖ ἁπλά καί φτωχικά στήν ἔρημο κηρύττοντας τή μετάνοια στό λαό τοῦ Ἰσραήλ καί μεταφέροντας τό ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς ἔλευσης τοῦ Θεανθρώπου. Προετοιμάζει τήν «ὁδόν τοῦ Κυρίου», ἐξ οὗ καί ἡ προσωνυμία του Πρόδρομος.

    Τό κήρυγμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου ἦτο: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ.Γ΄,2). Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ὁ Ὁποῖος  ἐγκαινίασε στόν κόσμο τήν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Τόν Χριστό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ ὁ ἄνθρωπος χωρίς μετάνοια. Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ ἀναγκαία προϋπόθεση, γιά νά δεχθεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Θεάνθρωπο καί τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

    Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ζεῖ ἀμετανόητος, ἐγκλωβισμένος μέσα στόν ἐγωϊσμό του, στήν αὐτάρκειά του, στήν φιλαυτία του καί στά πάθη του, δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ οὔτε τόν Χριστό ὡς Θεάνθρωπο οὔτε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτό ὁ Τίμιος Πρόδρομος δίδασκε τήν μετάνοια. Διά νά ἀνοιχθοῦν  οἱ   καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί νά δεχθοῦν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.

    Γι’ αὐτό δέν διστάζει νά ἐλέγχει καί τόν Ἡρώδη πού συζοῦσε μέ τήν Ἡρωδιάδα, γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου: « Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τήν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου»(Μάρκου ΣΤ΄, 18). Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ ἐλέγχου ὁ Ἡρώδης τόν συλλαμβάνει καί τόν κλείνει σέ φυλακή, γιά νά τόν φιμώσει καί νά σταματήσει ὁ ἐνοχλητικός ἔλεγχός του. Ἀπό τήν φυλακή ὁ ἀσυμβίβαστος Ἰωάννης δέν ἔπαυσε νά  ἐλέγχει τόν Ἡρώδη καί τήν Ἡρωδιάδα διά τήν ἁμαρτωλή ζωή τους.

   Ἡ Ἡρωδιάδα βρῆκε τήν εὑκαιρία νά ἀποκεφαλίσει τόν Πρόδρομον.Ὁ Βασιλεύς Ἡρώδης διογανώνει συμπόσιο ἐπί τῶν γενεθλίων του καί καλεῖ πολλούς προσκεκλημένους. Ἡ κόρη τῆς Ἡρωδιάδος   χορεύει ἄριστα καί ὁ Ἡρώδης ὑπό τήν ἐπήρεια τοῦ οἴνου, τῆς ὑπόσχεται ὅ,τι τοῦ ζητήσει θά τῆς τό πρσφέρει. Ἐκείνη μέ τήν συμβουλή τῆς μητέρας της ζητᾶ τήν κεφαλή τοῦ Προδρόμου ἐπί πίνακι.

    Σέ ἀντίθεση πρός τόν δίκαιο καί ἅγιο, ταπεινό ἀλλά ἀσυμβί-βαστο Ἰωάννη πού ἀφιέρωσε τήν ζωή του στόν Θεό, παρουσιάζεται ὁ ἁμαρτωλός, ὁ ἀπερίσκεπτος Ἡρώδης πού μέ εὐκολία  δίνει ὑπο-σχέσεις, ἐνῶ ὁ Θεός διά τοῦ κηρύγματος καί τοῦ ἐλέγχου τοῦ Προδρόμου, τοῦ δίνει τήν εὐκαιρία νά ἀλλάξει τρόπο ζωῆς. Αὐτός δοῦλος τῶν παθῶν του κλείνει τά αὐτιά του καί προβαίνει στόν ἀποκεφαλισμό τοῦ Τιμίου Προδρόμου γιά χάρη τῆς κόρης καί τῆς παράνομης γυναίκας του.

  Ὁ Πρόδρομος ζοῦσε γιά τήν ἀγάπη καί τή δόξα τοῦ Χριστοῦ καί ὑπέγραψε αὐτήν τήν ἀγάπη του μέ τήν ἴδια του τήν ζωή. Τό  αἷμα του εἶναι ἡ μεγαλύτερη μαρτυρία τῆς συνέπειας στό πανάγιο καί παντοκρατορικό θέλημα τοῦ Θεοῦ.  

   Ἡ φωνή τοῦ Τιμίου Προδρόμου φθάνει μέχρις ἐμᾶς καί τό κήρυγμά του εἶναι αἰώνιο κήρυγμα. Μᾶς καλεῖ ὁ Τίμιος Πρόδρομος σήμερα νά εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς μετανοίας, ἐάν θέλουμε νά ἔχουμε τόν Χριστό στήν καρδιά μας καί ἐάν θέλουμε νά ἔχουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ μετάνοια εἶναι μία διαρκής στάση ζωῆς. Ὅλη μας ἡ ζωή πρέπει νά εἶναι ζωή μετανοίας, ζωή ἀγῶνος, γιά νά  καλύψουμε τίς ἐλλείψεις καί νά ταπεινώσουμε τά πάθη, ὥστε νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό, ὡς Μεσσία, Λυτρωτή μας καί Σωτήρα μας.   

    Ἄς πρεσβεύει ὁ Μάρτυρας τῆς ἀληθείας καί τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἤθους, ὥστε νά δεχθοῦμε τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ , νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι νά ἀγωνισθοῦμε τόν καλό ἀγώνα τῆς μετανοίας μέχρι τελευταίας μας ἀναπνοῆς, γιά νά ἔχουμε μία συνειδητή Ὀρθό-δοξη Χριστιανική ζωή καί νά κερδίσουμε τήν αἰωνιότητα. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: http://ikivotos.gr/post/7756/apotomh-ths-timias-kefalhs-toy-ag-iwannoy-prodromoy

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.