650 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ Ἰατροῦ

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ Ἰατροῦ

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ἐπίσκοπος Ὠλένης

      Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                     Κυριακή  18 Ὀκτωβρίου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ... 

       Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, καί ἠ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ Ἰατροῦ. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς καταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας, ἦτο ὅμως ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Ἀγαποῦσε πολύ τά γράμματα, ἔμαθε ἐκτός ἀπό τά ἑλληνικά καί ἄλλες γλῶσσες. Σπούδασε στήν περίφημη Σχολή τῆς Ταρσοῦ τήν ἐθνική παιδεία, τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἰατροῦ ἦλθε στήν Ἑλλάδα τό 42 μ.Χ.. Ὁ μεγάλος σταθμός τῆς ζωῆς του ὑπῆρξε ἡ συνάντησή του μέ τόν Ἀπόστολον Παῦλον στήν Ἀντιόχεια, πού ἔγινε κατά τήν πρώτη ἀποστολική του περιοδεία.

      Τό κήρυγμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεανθρώπου, οἱ γλυκεῖς λόγοι τοῦ Ναζωραίου, πού ἄκουσε ἀπό τόν Ἀπόστολον Παῦλον καί γενικά  ἡ φιλοσοφία τῆς Χριστιανικῆς πίστης τόν αἰχμαλώτησαν. Γίνεται γρήγορα πιστός ὁπαδός τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀρνεῖται τά εἴδωλα καί γίνεται στε-νός συνεργάτης τοῦ κορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, καί ὡς ἰατρός πού ἦτο, προσέφερε σ’αὐτόν τίς ἰατρικές του ὑπηρεσίες (Β΄Κορινθ. ΙΒ΄, 7).

   Συναριθμεῖται στὴ χορεία τῶν Ἑβδομήκοντα μαθητῶν τοῦ Κυρίου. Εἶναι ὁ μόνος Εὐαγγελιστής, ποὺ ἀναφέρει τὴν ἀποστολὴ τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων ὑπό τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου, διά νὰ κηρύξουν τὸ εὐαγγέλιο σὲ πόλεις τῆς Συροπαλαιστίνης. Ἐκ τοῦ Εὐαγγελίου του πληροφορούμεθα  ὅτι τὸ πρωῒ τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα ἐπορεύετο μὲ τὸν Κλεόπα σκυθρωποὶ πρὸς τὸ χωριὸ Ἐμμαούς, ὅπου ἀξιώθηκαν ἀπὸ τοὺς πρώτους νὰ ἰδοῦν τὸν Ἀναστάντα Ἰησοῦν καὶ νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.

     Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συλλαμβάνεται στὰ Ἱεροσόλυμα, ὁ Εὐαγ-γελιστής Λουκᾶς δὲν τὸν ἐγκαταλείπει, ἀλλὰ τὸν συνοδεύει μέχρι τὴ Ρώμη, ὅπου παρουσιάζεται ἐνώπιον τοῦ Καίσαρος καὶ παραμένει φυλακισμένος. Ἐκεῖ στὴν  Ρώμη, σύμφωνα μὲ μία ἀρχαία παράδοση, κατὰ τὴ διετὴ φυλάκιση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, συγγράφει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τόσο τὸ Εὐαγγέλιό του, ὅσο καὶ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.  Βιβλία θεόπνευστα, ποὺ τά ἀφιέρωσε στὸν ἡγεμόνα τῆς Ἀχαΐας Θεόφιλο, ὁ ὁποῖος εἶχε πρόσφατα ἀσπασθεῖ τὸν Χριστιανισμό.

    Μᾶς περιγράφει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στὸ ἅγιο Εὐαγγέλιό του  τήν ἐπίγεια ζωή τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὴν ἄσπορο σύλληψή Του «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου» μέχρι καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἔνδοξη ἀνάληψή του, τονίζοντας ἰδιαιτέρως τὴ φιλευσπλαγχνία καὶ φιλανθρω-πία Του πρὸς τὸν ἁμαρτωλὸν ἄνθρωπο, τὸν ὁποῖον ἦλθε γιὰ νὰ σώσει.

    Στὸ δὲ ἱστορικότατο βιβλίο τῶν Πράξεων, ἀφοῦ διηγηθεῖ τὰ γεγονότα τῆς ἵδρυσης τῆς πρωτοχριστιανικῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῆς ἀρχικῆς διάδοσης τοῦ Χριστιανισμοῦ στὶς περιοχὲς τῆς Συρίας καὶ Παλαιστίνης μὲ τὸ θεοφόρο κήρυγμα καὶ τὰ θαύματα τῶν ἀποστόλων, ἀφηγεῖται στὴ συνέχεια τοὺς ἀποστολικοὺς ἄθλους τοῦ διδασκάλου του Παύλου γιὰ τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν ἐθνῶν, μέχρι τὴν πρώτη φυλάκισή του στὴ Ρώμη.

     Οἱ ἀρετὲς τοῦ σήμερον ἑορταζομένου μεγάλου Ἀποστόλου Λουκᾶ, πού κοσμοῦσαν τήν ψυχή του ἦσαν ἡ θερμή του πίστη στὸν Θεό, ὁ ἱεραποστολικός του ζῆλος, ἡ ἐλπίδα, ἡ ὑπακοὴ στὸ θεῖο θέλημα καὶ  ἄλλες, ἰδιαίτερα ὅμως, ἡ κορυφαία καὶ θεώνυμη ἀγάπη, ἡ διπλὴ ἀγάπη, πρός τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Γι᾽ αὐτὸ καὶ σπούδασε τὴν ἰατρική ἐπιστήμη καὶ θεράπευε δωρεάν τοὺς ἀνθρώπους καί παράλληλα τούς ὁδηγοῦσε στὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἦσαν ἐσκοτισμένοι στήν ἀπιστία. Δὲν νοεῖται, λοιπόν, ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, χωρὶς ἀγάπη πρός τὸν πλησίον μας, στὸν κάθε συνάνθρωπό μας. Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ἀσφαλῶς μόνο λόγια ἀλλά εἶναι κατεξοχὴν ἔργα. Μὲ ὅποιο τρόπο μποροῦμε, ἐπιβάλλεται κι ἐμεῖς νὰ τὴν ἐξασκοῦμε, ἀπαλύνοντας τὸν πόνο καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν πλησίον μας. Φθάνει νὰ ἀναλογισθοῦμε τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Κρίσεως, πού μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ τὰ ἔργα τῆς ἀγά-πης στοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας, ἂν δηλαδή τὰ πράξαμε ἢ ὄχι!

    Ἂς παρακαλέσουμε θερμὰ τὸν Κύριο, νὰ μᾶς δωρήσει καὶ νὰ ἐπαυξήσει μέσα μας τούτη τὴ μέγιστη ἀρετὴ τῆς ἀγάπης, μὲ τὶς ἱκεσίες τοῦ ἀγαπημένου Του μαθητῆ, ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ ὅλων  τῶν ἁγίων, διά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς  τὸ ἔλεός Του καί νά κληρονομήσουμε τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.ΑΜΗΝ.

Πηγή φωτογραφίας: https://el.wikipedia.org/ 

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.