311 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ ἱερά μνήμη τῶν Τριῶν Ἁγίων Πατέρων, Μεγίστων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ ἱερά μνήμη τῶν Τριῶν Ἁγίων Πατέρων, Μεγίστων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή  30  Ἰανουαρίου   2022 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

       Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει καί τιμᾶ τήν ἱερά μνήμη τῶν Τριῶν Ἁγίων Πατέρων, Μεγίστων Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τιμοῦμε τήν ζωή καί τήν μαρτυρία τῆς πίστεως αὐτῶν τῶν ἁγίων καί λαμπρῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐδόξασαν τόν Θεό διά τῆς ὑπέροχης προσφορᾶς των στούς ἀνθρώπους ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ζωές των μᾶς προσφέρουν μία αὐθεντική εἰκόνα τῆς δυνάμεως τοῦ Εὐαγγελίου, μᾶς προσφέρουν τήν καλή εἴδηση τῆς σωτηρίας ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ  καί ἄριστο παράδειγμα πρός μίμησι,ἀφοῦ  καί οἱ τρεῖς πίστεψαν σ' Αὐτόν μέ ὅλη τους τήν καρδία, τήν ψυχή καί τήν διάνοια καί μεταμορφώθηκαν σέ δοχεῖα τῆς Θείας Χάριτος. Ἐπιπλέον, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες προσφέρουν μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου μέσα ἀπό τή διακονία τῆς διδασκαλίας, τήν ὑπεράσπιση τῆς πίστεως καί τήν ἀγάπη των γιά μάθηση, καθώς καί τήν διακονία των στούς ἄλλους ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπό εὐσπλαγχνία, ταπεινοφροσύνη καί θυσία.  

      Ἡ ζωή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀποτελεῖ σπουδαία  μαρτυρία τῆς ἀποδοχῆς καί πλήρους ἀφοσιώσεώς τους στό Εὐαγγέλιο. Ὑπερνίκησαν διαμάχες τοῦ νοῦ καί τῆς ψυχῆς, προκλήσεις οἱ ὁποῖες τελικά κατέληξαν σέ πλήρη ἀποδοχή τῆς θείας χάριτος. Μέσα ἀπό τήν διά βίου ἀφοσίωσή των στόν Θεό, μετέδωσαν τό μήνυμα τῆς προτεραιότητος καί τῆς ἀποστολῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεώς μας νά δεχθῇ τό Εὐαγγέλιο καί τήν ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας μας μέ τόν Θεό.

            Ἡ πίστη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στό Εὐαγγέλιο ὑπῆρξε ἡ βάση γιά τήν ζωή των, μιά ζωή προσφορᾶς των στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Αὐτό πού πίστευαν καί κήρυτταν, αὐτό καί ἔπρατταν. Βίωναν δηλαδή τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ὀρθοπραξία. Τό Εὐαγγέλιο ἦτο γι' αὐτούς ὄχι μόνον μήνυμα ἀληθείας, τό ὁποῖο ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή ζωή καί τή σωτηρία, ἀλλά ἦτο καί διακονία. Ὑπηρέτησαν μέ εὐσπλαγχνία καί ταπεινοφροσύνη, ἀπαρνούμενοι τόν ἑαυτόν τους καί θυσιάζοντας οἱοδήποτε προσωπικό ὄφελος πρός χάριν τῶν συνανθρώπων των. Ἔζησαν κατά τό Εὐαγγέλιο, ἔκαναν δικό τους τό παράδειγμα καί τήν διακονία τοῦ Χριστοῦ καί προσέφεραν γενναιόδωρα τά πάντα  διά  νά σώσουν ψυχές.   

      Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶχαν πλήρη συνείδηση τῆς μεταμορφωτικῆς δυνάμεως τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία ἀλλάζει τήν ἀντίληψή μας γιά τίς διάφορες πτυχές τῆς ἀνθρωπίνης ὑποστάσεώς μας. Αὐτό ἀντικατοπτρίσθηκε στήν ἀγάπη γιά τήν παιδεία καί τή γλώσσα, τήν ὁποία ἐξέφρασαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καθώς ἐπιβεβαίωναν τίς μεγάλες δυνατότητες τῶν θεόσδοτων ἀνθρωπίνων ἱκανοτήτων μας καί τόν ρόλο τῆς γλώσσας στήν μετάδοση τῶν ἀληθειῶν τῆς ζωῆς καί τῆς πίστεως. Γι' αὐτό τόν λόγο, στήν σημερινή ἡμέρα τιμοῦμε μέ γιορτές τά Ἑλληνικά Γράμματα.

       Δικαίως τό 1841 ἡ Σύγκλητος τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀποφάσισε ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν νά θεωρεῖται καί ἑορτή τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, πράγμα πού ἀργό-τερα ἀναγνώρισε μέ σχετική νομοθεσία καί ἡ Πολιτεία. Αὐτό πού ὤθησε στήν θέσπιση τῆς ἑορτῆς αὐτῆς ἀπό τούς ἐμπνευστές της ἦταν τό γεγονός ὅτι οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, ἐκτός ἀπό τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα, διεκρίθησαν ἰδιαίτερα στή σπουδή τῶν ἐπιστημῶν. Σπούδασαν γραμματική, φιλοσοφία, ρητορική, γεωμετρία, ἀστρονομία καί ἰατρική.

     Ἡ Ἑλληνική γλώσσα ἔγινε ἡ βάση γιά πολλούς τομεῖς τῆς σύγχρονης γλώσσας, προσφέροντας ἀκρίβεια καί δομή. Ὁ Ἑλληνικός πολιτισμός ὡς ἔκφραση σκέψεως, τέχνης καί γλώσσας, δημιούργησε πρότυπα γιά τήν λογοτεχνία, τή ρητορική, τήν τέχνη καί τήν ἀρχιτεκτονική.

     Ἡ σημερινή ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων, μᾶς δίδει τήν  δυνατότητα νά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τό παράδειγμα αὐτῶν τῶν μεγάλων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά μιμηθοῦμε τήν ἀγάπη τους γιά τόν Θεό καί τήν πίστη τους στό Εὐαγγέλιο.

    Εἴθε νά οἰκοδομήσουμε μία ζωή μαρτυρίας ἐπί τοῦ θεμελίου τῆς πίστεώς μας σέ ὅσα ἔκανε ὁ Χριστός γιά μᾶς. Νά εἴμεθα ἐπίσης εὐγνώμονες γιά τήν μεγάλη κληρονομία πού ἐλάβαμε καί  ἡ ὁποία καλλιεργεῖ τήν ἀγάπη γιά τήν παιδεία καί τή γλώσσα,τήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καί τήν διακονία τοῦ Εὐαγγελίου, ἔτσι ὥστε ὁ καθένας μας νά ἀκούσῃ, νά πιστεύσῃ καί νά δεχθῇ τό Εὐαγγέλιο τό ὁποῖο μᾶς ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή καί  μᾶς καθιστᾶ μέλη της. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.in.g

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.