516 New Articles

Ανακοίνωση - Δελτίο τύπου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το Επίδομα Στέγασης

Ανακοίνωση - Δελτίο τύπου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το Επίδομα Στέγασης

Ηλεία
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει σχετικά με την πληροφόρηση και την ένταξη των πολιτών σε κοινωνικά προγράμματα,ενημερώνει τους δημότες του ότι, σύμφωνα με την υπ.αριθ. Δ13οικ.10747/256/6-3-2019 (ΦΕΚ 792 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης.
Το Επίδομα Στέγασης  είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του προγράμματος www.epidomastegasis.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε., είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου διαμονής τους.
Προϋποθέσεις - απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Ο  δικαιούχος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος,  την άδεια παραμονής ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό για τα έτη αυτά. Η πενταετής παραμονή αποτελεί προϋπόθεση για τον αιτούντα, όχι για τα άλλα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο έτος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στο Κέντρο Κοινότητας για την υποβολή της αίτησης είναι τα ακόλουθα:
Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους με το οποίο δηλώνουν ότι συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτηση (παρέχεται από το Κέντρο Κοινότητας).
Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου &άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού).

 


Ε1 (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού).
Ηλεκτρονικό μισθωτήριο το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να είναι σε ισχύ για το σύνολο
της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (άρα 6 κατ’ ελάχιστον μήνες) και να έχει συναφθεί στο όνομα του αιτούντα.
Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία.
Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αιτούντος.
Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Κινητό (και σταθερό) τηλέφωνο επικοινωνίας.
Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από το Κέντρο Κοινότητας ανά περίπτωση.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στο Κέντρο Κοινότητας.
Εισοδηματικά κριτήρια:
Το εισόδημα του νοικοκυριού όπως προκύπτει αποκλειστικά από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσιακά κριτήρια:
Α. Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτό ορίζεται στην ΚΥΑ, δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 180.000 ευρώ.
Β. Κινητή περιουσία:
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ευρώ, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Ποσό Επιδόματος Στέγασης:
Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το μήνα.
Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος: προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.
Σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για κάθε απροστάτευτο τέκνο: προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

Ανώτατο μηνιαίο όριο:  210 ευρώ μηνιαίως.

 


Διάρκεια χορήγησης:Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής.
Στους 6 μήνες πραγματοποιείται αυτόματος επανέλεγχος → η αίτηση ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις.
Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσειτα στοιχεία της αίτησης του ως προς τη σύνθεση του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης.
Με την πάροδο των δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα:
Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που:
Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.
Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες.
Μισθώνουν μέρος κατοικίας.
Μισθώνουν ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης. Στην εξαίρεση της παρούσας περίπτωσης δεν υπάγονται και άρα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νοικοκυριά των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έχουν ημερομηνία έναρξης έως και 31/1/2019 και έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως.
Μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν ή να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα στέγασης μπορούν να απευθύνονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από τις 8:30 πμ έως τη 13.30 μμ στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2624022549& 22250.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.