392 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Προεόρτια τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Στήλη Ἅλατος ... Προεόρτια τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ενδιαφέροντα
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

Κυριακή 14 Αὐγούστου 2022

Στήλη Ἅλατος ...


 

Σήμερα Κυριακή, προεόρτια τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἕνα ἐρώτημα πού βασανίζει τόν καθένας μας εἶναι :Τί θά γίνει μέ μᾶς καί τί μᾶς περιμένει μετά τό θάνατο; Μία σαφή ἀπάντηση σ' αὐτό τό ἐρώτημα μόνοι μας δέν μποροῦμε νά δώσουμε. Ἀλλά ἡ Ἁγία Γραφή καί πρῶτα ἀπ' ὅλα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μᾶς ἀποκαλύπτουν αὐτό τό μυστικό. Μᾶς τό ἀποκαλύπτουν ἐπίσης τό ἀπολυτίκιο καί τό κοντάκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ὕμνοι πού ψάλλονται σ' αὐτή τήν ἑορτή.

Τό ἐρώτημα πού ὑποβάλλεται εἶναι : Γιατί ὁ θάνατος τῆς Ὑπερα-γίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας λέγεται Κοίμησή της; Ὁ μέγας Ἀπόστολος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στό 20ο κεφάλαιο τῆς Ἀπο-καλύψεως μιλάει γιά τόν πρῶτο καί τόν δεύτερο θάνατο. Ὁ πρῶτος θάνατος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀναπόφευκτος γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, περιμένει καί τούς ἁγίους καί τούς δικαίους. Ἀλλά ὁ δεύτερος, ὁ φοβερός καί αἰώνιος θάνατος, περιμένει τούς ἀμετανόητους ἁμαρτωλούς, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν τήν ἀγάπη καί τήν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί εἶναι καταδικασμένοι νά βρίσκονται αἰωνίως σέ κοινωνία μέ τό διάβολο καί τούς ἀγγέλους του.

Στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου διαβάζουμε τά ἑξῆς συγκλονιστικά: «ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λόγον μου ἀκούων καί πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν» (Ἰωάν. Ε΄,24).

Εἶναι ἀναμφισβήτητο γεγονός ὅτι ὅλοι ὅσοι ὑπακούουν στό λό-γο τοῦ Χριστοῦ καί πιστεύουν στόν Οὐράνιο Πατέρα Του, ὁ Ὁποῖος τόν ἔστειλε, ἀμέσως μετά τό θάνατό τους θά περάσουν στήν αἰώνια ζωή. Δέν ὑπάρχει λόγος νά δικαστοῦν αὐτοί πού ἔχουν ζωντανή πίστη στό Θεό καί ὑπακούουν στίς ἐντολές Του.

Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος εἰς τούς Δώδεκα Ἀποστόλους Του εἶπε: «ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγε-νεσίᾳ, ὅταν καθίση ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καί ὑμεῖς ἐπί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τοῦ Ἰσραήλ» (Ματθ. ΙΘ΄, 28). Δικαστές καί κατήγοροι θά εἶναι κατά τήν Φοβερά Κρίση τοῦ Θεοῦ οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ καί, βε-βαίως, εἶναι τελείως ἀδύνατο νά φανταστοῦμε νά δικάζονται ἡ Ὑπε-ραγία Θεοτόκος, ὁ Βαπτιστής τοῦ Κυρίου Ἰωάννης, οἱ Μεγάλοι Προφῆτες τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἠλίας καί ὁ Ἐνώχ,τούς ὁποίους ζωντανούς τούς πῆρε ὁ Θεός στόν Οὐρανό, ὅλο τό ἀμέτρητο πλῆθος τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ, οἱ δοξασμένοι ἀπό τόν Θεό ἅγιοι ἀρχιερεῖς καί θαυματουργοί.

Εἶναι ἀδύνατον ἀκόμα καί νά περάσει ἀπό τό μυαλό μας ἡ σκέψη πώς θά δικαστοῦν οἱ μεγάλοι ἀγωνιστές τοῦ Χριστοῦ, πού σάν σέ πολύτιμους ναούς κατοικοῦσε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀκόμα καί ζῶντας στἠ γῆ, αὐτοί βρίσκονταν στήν ἄμεση κοινωνία μέ τόν Θεό, ἐπειδή ἔτσι εἶπε ὁ Κύριός μας : «Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τόν λόγον μου τηρήσει, καί ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καί πρός αὐτόν ἐλευσόμεθα καί μονήν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν» (Ίωάν. ΙΔ΄, 23).

Ἡ Ὑπεραγία Παρθένος Μαρία ὑπῆρξε ἄχραντος ναός τοῦ Σωτῆ-ρος καί σ' αὐτήν κατοίκησε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἀπό αὐτήν ἔλαβε τό ἀνθρώπινο σῶμα ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος κατέβηκε ἀπό τούς Οὐρανούς. Γι' αὐτό ὁ σωματικός της θάνατος δέν ἦταν θάνατος ἀλλά Κοίμηση, δηλαδή ἕνα ἄμεσο πέρασμα ἀπό τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός της στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί στήν αἰώνια ζωή.

Αὐτό μᾶς λέει καί τό κοντάκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεο-τόκου: «Τήν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον,καί προστασίαις ἀ-μετάθετον ἐλπίδα, τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γάρ ζωῆς Μητέρα, πρός τήν ζωήν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρ-θενον».

Νά σκεπτόμαστε,ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, τήν μακαρία Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί νά θυμόμαστε τά λόγια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λόγον μου ἀκούων καί πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν» (Ἰωάν. Ε΄, 24).

Νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά γευθοῦμε καί ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί τή με-γάλη αὐτή χαρά, μέ τή χάρη καί τή φιλανθρωπία τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, ὥστε νά μεταβοῦμε ἀπό τόν θάνατον εἰς τήν ζωή, ἀπό τήν φθορά εἰς τήν ἀφθαρσία, εἰς τήν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.in.gr

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.