750 New Articles

Κυριότερα Κοινωνικά Νέα

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Κοινωνια

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

      Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                     Κυριακή  20   Σεπτεμβρίου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ... 

 

         Σήμερα Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες,  ἡ Ἁγία μας Έκκλησία μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἁγίασε τό ἀνθρώπινο σῶμα καί δι’αὐτοῦ τόν κόσμο. Ἀπέκρουσε ὁ Χριστός τούς πειρασμούς πού τοῦ ἔστελνε ὁ κόσμος, νά γευθεῖ δηλαδή τίς ἡδονές, ἱκανοποιῶντας ὑπέρμετρα τίς ἀνάγκες του ἤ ἀπο-φεύγοντας τόν πόνο καί τόν θάνατο. Ἄν, κατά τόν ἴδιο τρόπο, ἀπωθήσουμε καί ἐμεῖς τούς πειρασμούς τῆς ἁμαρτίας καί ὑπομείνουμε καρτερικά τίς ὀδύνες τοῦ θανάτου, ἡ ἁγιότητα μπορεῖ νά ἁπλωθεῖ ἀπό τό σῶμα Του σέ ὅλα τά σώματα καί σέ ὅλο τόν κόσμο.

     Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι ὁ Χριστός ἀποκατέστησε τήν δημιουργία σέ παράδεισο  ἀρετῆς γι’ αὐτούς πού, ἀπό ἀγά-πη σ’ Ἐκεῖνον, ἀποδέχονται τό Σταυρό Του. Συνεπῶς ὁ Σταυρός εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, πού, ἄν τήν προσλάβουμε, ὁδηγεῖ τόν κόσμο στόν παράδεισο. Γι’ αὐτό τόν σκοπό ὁ Χριστός μένει μαζί μας ἕως τῆς συντέλειας τῶν αἰώνων. Χωρίς ἀμφιβολία, ὁ πλήρης παράδεισος θά πραγματωθεῖ μόνο μετά τήν παγκόσμια ἀνάσταση.

    Ἡ δημιουργία μεταβλήθηκε σέ πεδίο μάχης ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, ἐξαιτίας τῆς ἀπληστίας καί τῶν ἐγωϊστικῶν παθῶν γενικά. Μπορεῖ ὅμως νά ἀποκατασταθεῖ στήν παραδεισιακή κατάσταση διά τοῦ Σταυροῦ. Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στή ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ψάλλει: «Ἐν Παραδείσῳ μέ τό πρίν ξύλον ἐγύμνωσεν, οὗπερ τῇ γεύσει ὁ ἐχθρός εἰσφέρει νέκρωσιν· τοῦ Σταυροῦ δέ τό ξύλον, τῆς ζωῆς τό ἔνδυμα ἀνθρώ-ποις φέρον, ἐπάγη ἐπί τῆς γῆς καί κόσμος ὅλος ἐπλήσθη πάσης χαρᾶς» (Κάθισμα ἑορτῆς). Δι’ αὐτοῦ ὁ Παράδεισος ἀνοίχτηκε ξανά, γιατί ἡ «στρεφόμενη ρομφαία» (Γεν. 3,24), πού ἐμπόδιζε τήν εἴσοδο σ’ αὐτόν, ἐξαιτίας τῆς ἀνθρώπινης ἀπληστίας, δέν μποροῦσε πιά νά τόν κρατήσει κλειστό. Γιατί τώρα ὁ Χριστός εἰσῆλθε στόν παράδεισο, ἀφοῦ τόν ἄνοιξε, φέρνοντας ὡς ἕνας ἄνθρωπος τό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου κατανίκησε τήν ἀπληστία καί προτίμησε τήν ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ Του. Καί θά εἰσέλθουν στόν Παράδεισο ὅλοι ὅσοι θά πράξουν τό ἴδιο.

     Ἀλλοίμονο στόν ἄνθρωπο πού δέν θά καταλάβει ὅτι πρέπει καί ὁ ἴδιος νά σταυρωθεῖ γιά τόν Θεό, πού εἶναι ὁ Κτίστης καί Δημιουργός τῶν ἁπάντων, ὅπως σταυρώθηκε ὁ Χριστός γιά μᾶς. Νά σταυρωθεῖ ὄχι σωματικά, ἀλλά νά σταυρωθεῖ γιά τά πάθη του, γιά τίς κακές του ἐπιθυμίες, γιά τά μίση του, γιά τή ἁρπαχτική του μανία, γιά τήν ἀπέραντη φιληδονία πού τόν μαστίζει. Ὅποιος αὐτό τό καταλάβει καί ἀρχίσει νά σταυρώνει τόν ἑαυτόν του, τότε ἀρχίζει ἡ ζωή του νά πλημμυρίζει στό φῶς καί νά γίνεται ἀληθινή ζωή.Τότε ἀρχίζει ἡ ζωή του νά ἀποκτᾶ τήν εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τότε μυρίζει σάν τό βασιλικό, πού βρέθηκε ἐπάνω στόν Τίμιο Σταυρό.

     Ἀπέθανε ὁ Χριστός στό Σταυρό γιά νά πεθάνει ἡ δική μας ἁμαρτία. Ὅταν ὁ Χριστός ἀπέθανε ὑπέρ ἡμῶν, ἀπέθανε ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ κόσμου.Ἔδωσε τό αἷμα Του εἰς «ἄφεσιν ἁμαρ-τιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον». Πρέπει, λοιπόν καί ἐμεῖς νά πεθά-νουμε γιά τήν ἁμαρτία, γιά νά ἀναστηθοῦμε γιά τήν αἰώνιο ζωή, νά ἀποκτήσουμε τήν ἐλπίδα καί τήν προϋπόθεση τῆς σωτηρίας.

   Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό σύμβολο ὁλόκληρης τῆς χριστιανικῆς πίστης.Ὅποιος εἶναι χριστιανός ἀγαπᾶ  τόν Σταυρό.Τόν ἔχει στό στῆθος του, τόν ἔχει στήν καρδιά του, τόν ἔχει στό νοῦ του. Ὅσο τόν  βλέπει, τόσο περισσότερο τόν καμα-ρώνει καί τόν γεμίζει ἐσωτερικά. Γιατί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι Φῶς καί Ζωή.Εἶναι ἡ εὐωδία τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ εὐωδία τῶν ψυχῶν μας, ἡ ἐλπίδα τῆς αἰώνιας ἀνάστασης καί δικαίωσης στήν ἐπουράνιο Βασιλεία. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://paterikadidagmata.blogspot.com/2018/09/blog-post_6.html                                      

 

 

 

 

 

Στήλη Ἅλατος ... Τά προεόρτια τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Κοινωνια

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

      Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                     Κυριακή  13   Σεπτεμβρίου   2020  

 Στήλη Ἅλατος ...  

 

Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, εἶναι τά προεόρτια τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,ἡ ὁποία εἶναι μεγάλη ἑορτή καί σημαντικός ἑορτολογικός σταθμός τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.Οἱ πιστοί τήν ἠμέρα αὐτή καλοῦνται νά τιμήσουν καί νά προσκυνήσουν τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου, ὥστε νά ἀντλήσουν δύναμη καί χάρη ἀπ’αὐτόν.Ἡ μεγάλη αὐτή Δεσποτική ἑορτή δίνει ἐπίσης τήν εὐκαιρία σ’ὄλους μας νά σκεφτοῦμε ὁρισμένες βασικές ἀρχές καί ἀλήθειες τῆς πίστης μας,οἱ ὁποῖες εἶναι συνυφασμένες μέ τήν θεολογία τοῦ Σταυροῦ.

   Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ γιά τήν χριστιανική πίστη κορυφαῖο σύμβολο θυσίας καί ἁγιασμοῦ, διότι ἡ σημασία του εἶναι πραγματικά τεράστια. Ὁ Σταυρὀς μαζί μέ τήν Ἀνάσταση λειτουρ-γοῦν ὡς δύο βασικοί ἄξονες πάνω στούς ὁποίους κινεῖται ἡ ζωή τῶν πιστῶν. Ἡ Ἀνάσταση ἕπεται τοῦ Σταυροῦ καί προϋποθέτει τόν Σταυ-ρό καί ὁ Σταυρός προμηνύει τήν Ἀνάσταση. Χωρίς Σταυρό δέν γίνε-ται Ἀνάσταση. Πάνω σέ αὐτές τίς ἀρχές στηρίζεται ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ καί ἡ σπουδαία σημασία του γιά τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. 

     Μέσα σ’ ἕναν κόσμο ἐσωτερικά διχασμένο καί πνευματικά ἀλλο-τριωμένο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑψώνει γιά ἄλλη μία φορά «τό τρι-σμακάριστον ξύλον τοῦ Σταυροῦ» γιά νά ὑπενθυμίσει στούς ἐκκο-σμικευμένους καί πνευματικά ἀλλοτριωμένους ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς  μας  τήν ἀγάπη  τοῦ  Θεοῦ  γιά  τόν ἄνθρωπο, τῆς ὁποίας μέτρο καί ἔκφραση ἀποτελεῖ ἡ θυσία τοῦ Σταυροῦ, ἀπό τήν ὁποία εἰσέρρευσαν στόν κόσμο ἡ σωτηρία, ἡ λύτρωση καί ἡ αἰώνια ζωή. 

Ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος τονίζει συχνά στίς θεό-πνευστες έπιστολές του ὅτι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι γι’αὐτόν καί γιά τήν Ἐκκλησία καύχηση. «ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»(Γαλ. ΣΤ΄, 14). Καί πρός Κορινθίους: «Ὁ λόγος γάρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μέν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δέ σωζομένοις ἠμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστί»(Α΄Κορ. Α΄, 18). Ὁ Λυτρωτής μας Ἰησοῦς Χριστός  καρφώθηκε στόν Σταυρό καί ὑπέστη τό ἐπώδυνο μαρτύριο τῆς σταυρώσεως, ἀλλά αὐτή ἡ ἀνθρώ-πινη κακουργία λειτούργησε εὐεργετικά γιά τό θεοκτόνο ἀνθρώπινο γένος. Λέγει πάλι σχετικά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «συνίστησι δέ τήν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεὀς, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστός ὐπέρ ἡμῶν ἀπέθανε... Εἰ γάρ ἐχθροί ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διά τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ»(Ρωμ. Ε΄, 8-10).

Ἡ σωτηρία πού προσφέρεται ἀπό τό Σταυρό ἔχει ταυτόχρονα μοναδικό καί καθολικό χαρακτῆρα. Μοναδικό, γιατί μόνο μέ τό Σταυρό λυτρώνεται ὁ ἄνθρωπος. Πέρα ἀπό αὐτόν δέν ὑπάρχει ἄλλη δυνατότητα σωτηρίας. Καθολικό, γιατί μέ τό Σταυρό σώζεται ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος, ἐφόσον ὁ Χριστός προσέλαβε ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἔσωσε «παγγενῆ τόν Ἀδάμ». Αὐτή ἡ σωτηρία, πού πηγάζει ἀπό τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, πραγματώνεται μέ τήν ἐνεργοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντα. Ἡ σταυρική θυσία δέν εἶναι ἕνα παρωχημένο ἱστορικό γεγονός, ἀλλά μία διαρκής συγκλονιστική πραγματικότητα, πού διαιωνίζεται μέσα στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί κυρίως στό μυστήριο τῆς Θείας εὐχαριστίας, ὅπου προσφέρεται ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ «εἰς βρῶσιν καί πόσιν τοῖς πιστοῖς».

 Εἶναι ἀλήθεια πώς ἡ ἐποχή μας εἶναι μία ἀντισταυρική ἐποχή. Μία ἐποχή πού ἔχει χάσει τό αἴσθημα τῆς θυσίας καί ἐκλαμβάνει τό Χριστιανισμό σάν μία ἀφηρημένη ἔννοια τύπων καί συνήθειας. Ὁ Σταυρός γιά τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας ἔγινε ἕνα κοσμικό σύμβολο ἐπίδειξης εὐσεβείας καί ἔχασε τόν ὀνειδισμό γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Καθώς θά προσκυνήσουμε αὔριο τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, καλού-μαστε νά βιώσουμε τίς μεγάλες ἀρετές πού ἐνσαρκώνει ὁ Σταυρός. Νά συνειδητοποιήσουμε τίς δυσκολίες πού συνεπάγεται γιά τή ζωή τοῦ χριστιανοῦ ἡ πορεία κάτω ἀπό τό Σταυρό. Νά φέρουμε χωρίς δισταγμό τόν ὀνειδισμό τοῦ Σταυροῦ καί νά σηκώσουμε μέ ὑπομονή καί ἐλπίδα τό βάρος τοῦ Σταυροῦ τῶν καθημερινῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς. Μονάχα μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις θά εἶναι ὁ Σταυρός ἐνερ-γητικά παρών στόν κόσμο γιά νά προσλαμβάνει τό θάνατο τοῦ κόσμου καί νά τόν μεταμορφώνει σέ δυνατότητα αἰώνιας ζωῆς.  ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.pemptousia.gr/2018/09/i-ipsosis-tou-timiou-stavrou/ 

 

Διαδηλώσεις κατά της χρήσης μάσκας στα σχολεία [Εικόνες]

Κοινωνια

Διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας πραγματοποιείται το απόγευμα της Κυριακής από γονείς και οπαδούς που τάσσονται κατά της χρήσης μάσκας στα σχολεία και είναι ενάντια στην επιβολή μέτρων προστασίας και πρόνοιας στα σχολεία.

Πηγή, περισσότερα στο https://www.tovima.gr/2020/09/06/society/diadiloseis-kata-tis-xrisis-maskas-sta-sxoleia-eikones/ 

 

«Διπλή βάση εισαγωγής» για την είσοδο στα ΑΕΙ

Κοινωνια

Ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα τίθεται πάλι στο τραπέζι του υπουργείου Παιδείας, με πιθανές καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων. 

Πηγή, περισσότερα στην https://www.kathimerini.gr/society/561068251/dipli-vasi-eisagogis-gia-tin-eisodo-sta-aei/ 

Στήλη Ἅλατος ... Τό θαῦμα πού ἐπραγματοποίησε ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ εἰς τήν Ἱεράπολη τῆς Φρυγίας

Κοινωνια

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

      Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                     Κυριακή  6   Σεπτεμβρίου   2020  

 Στήλη Ἅλατος ...  

 

       Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τό θαῦμα πού ἐπραγματοποίησε ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ εἰς τήν Ἱεράπολη τῆς Φρυγίας. Τό θαῦμα αὐτό τό εἶχε προφη-τεύσει ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὅτι δηλαδή ἡ περιοχή θά εὐλογηθεῖ ἀπό ἁγίασμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

     Πράγματι, στίς Κολοσσές, κοντά στήν Ἱεράπολη, ἀνέβλυσε ἁγίασμα, στό ὁποῖο προσήρχοντο πολλοί ἄνθρωποι καθημερινά καί ἐθεραπεύ-οντο ἀπό κάθε ἀσθένεια καί ἀνάγκη. Μεταξύ  τῶν πολλῶν ἀνθρώπων πού εὐεργετήθησαν ἀπό τό ἁγίασμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ ἦτο καί ἡ κωφάλαλη κόρη ἑνός πλουσίου εἰδωλάτρη. Μπροστά στό μεγάλο αὐτό θαῦμα, πίστεψε ὁ ἴδιος καί ὅλη ἡ οἰκογένειά του καί βαπτίστηκαν, γενόμενοι ἔνθερμοι χριστιανοί. Ἀπό εὐγνωμοσύνη, ἔδωσε χρήματα γιά νά κτισθεῖ περικαλλής Ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ. Ἀργότερα ἕνας νεαρός, ὀνόματι Ἄρχιππος, ἔνιωσε ἔντονη ἐπιθυμία, νά ὑπηρετήσει στόν Ναό, ὡς νεωκόρος, καί ὁ ἴδιος γινόταν μάρτυρας καθημερινά τῶν θαυμασίων πού τελοῦνταν ἐκεῖ.Ὁ διάβολος ὅμως δέν ἄντεξε καί θέλησε διά τῶν ὀργάνων του νά χαλάσει τόν Ναό καί τό ἁγίασμα. Παρακίνησε λοιπόν τούς εἰδωλολάτρες τῆς περιοχῆς, ὥστε τά δύο ποτάμια πού περνοῦσαν ἀπό ἐκεῖ, νά τά ἑνώσουν καί νά τά στρέψουν κατά τοῦ Ναοῦ.  Τίς σατανικές αὐτές ἐργασίες εἶδε καί κατά-λαβε ὁ Ἄρχιππος, μέ δάκρυα στά μάτια προσευχόταν στόν Θεό καί στόν Ἀρχάγγελο νά ἐπέμβουν γιά νά μή πραγματοποιηθοῦν τά μιαρά σχέδια τῶν εἰδωλολατρῶν. Ὁ Ἀρχάγγελος κτυπᾶ μέ ραβδί τό μέρος μπροστά στόν Ναό, ἀνοίγοντας ἕνα βαθύ ρῆγμα, στό ὁποῖο χωνεύτηκαν τά νερά καί πέρασαν ἀπό τήν ἄλλη μεριά τοῦ Ναοῦ. Τά σχέδια τῶν υἱῶν τοῦ διαβόλου ἀπέτυχαν καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Ἀρχαγγέλου ἔκανε τούς πιστούς νά μεγαλύνουν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί νά ἐνισχυθοῦν ἀκόμη περισσότερο στήν πίστη τους.

           Δύο πράγματα προβάλλει ἡ Ἐκκλησία σήμερα ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ:

Πρῶτον, τή μαρτυρία της γιά τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ.

Ὁ ὑμνογράφος χαρακτηρίζει τόν Ταξιάρχη, πέραν τῶν ἄλλων, ὡς παραστάτη, ὡς πρωτοστάτη καί ὡς προστάτη. Εἶναι παραστάτης τοῦ Θεοῦ, «τῆς τρισηλίου Θεότητος» ὅπως ἀναφέρει καί καταυγάζεται ἀπό τίς θεϊκές ἐλλάμψεις, ζώντας πλούσια τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἐκδηλώνει ὡς δοξολογία πρός τόν Θεό καί ὡς «ἄνοιγμα» πρός τούς ὑπολοίπους Ἀγγέλους καί  ἀνθρώπους.

      Ὡς παραστάτης λοιπόν τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ εἶναι καί  πρωτοστάτης τῶν Ἀγγέλων, δηλαδή ὁ ἀρχηγός τους, πού τούς καθοδηγεῖ σέ ὅ,τι ὁ ἴδιος ἐπιτελεῖ∙ Δηλαδή δοξολογία πρός τόν Δημιουργό, ἀγάπη καί πρόνοια γιά τούς ἀνθρώπους.

    Ἔτσι ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, ὅπως καί οἱ λοιπές οὐράνιες δυνάμεις, γίνεται καί προστάτης τῶν ἀνθρώπων. Ἡ προστασία τοῦ ἀνθρώπου  διαπιστώνεται μέ τήν ἔννοια ὅτι ὁ Ἀρχάγγελος προστατεύει τόν ἄν-θρωπο ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ καί τῶν ἰδίων τῶν παθῶν του.

   Δεύτερον, ὁ ὑμνογράφος προβάλλοντας τό θαῦμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ ὡς ἐνέργεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά συσχετίσει τόν Ἀρχάγγελο μέ ἅγια καί σπουδαῖα πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως τόν Νῶε, τόν Μωϋσῆ, τόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ. Μέ τόν Νῶε, γιά παράδειγμα, διότι ὅπως αὐτός κατασκεύασε τήν Κιβωτό, κατ’  ἐντολήν τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νά σωθοῦν ἄνθρωποι καί ζῶα ἀπό τόν κατακλυσμό, ἔτσι καί ὁ Ἀρχάγγελος, προκειμένου νά σώσει τόν Ναό του καί τούς πιστούς ἀνθρώπους ἀπό τόν κατακλυσμό τῶν ποταμιῶν,  «κατασκευάζει» ἕνα χωνί στό ἔδαφος, γιά νά ἀπορροφήσει τά νερά. Μέ τόν Μωϋςῆ πού διά τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας σώζονται ἀπό τά νερά οἱ Ἰσραηλίτες, καί στόν βράχο Χωρήβ ἔπειτα, κτυπᾶ μέ τό ραβδί καί βγαίνουν νερά γιά νά ξεδιψάσουν οἱ Ἰουδαῖοι. Ἔτσι καί μέ τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ  ἔχουμε καί πάλι ὕδατα καί σωτηρία ἀνθρώπων.

    Ἀπό τό θαῦμα  τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ διδασκόμεθα ὅτι:

    Α) Ὁ ὑμνογράφος εὔχεται, ὅπως τότε ὁ Ἀρχάγγελος ἔσωσε τόν Ναό ἀπό τόν κατακλυσμό τῶν ὑδάτων, ἔτσι καί ἐμεῖς νά τόν ἱκατεύσουμε,  νά ἐπέμβει γιά νά μᾶς σώσει ἀπό τόν κατακλυσμό τῶν λογισμῶν μας.

  Β) Ἐνόψει τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς καί ὑγειονομικῆς κρίσης, πού πρόκειται γιά  πνευματική κρίση καί πού τήν ζοῦμε ἔντονα καί ἐμεῖς, παρακαλοῦμε  νά ἐπέμβει ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ  σέ κάθε κατακλυσμό, σέ κάθε τσουνάμι ἀπειλητικό καί νά σταθεῖ μπροστά ἐκεῖνος. Μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά «χωνεύσει» αὐτό τό τσουνάμι καί τήν κάθε κρίση.

    Ἕνα μόνον ἀπαιτεῖται ἀπό ἐμᾶς.Γιά νά δοῦμε νά ἐνεργοποιεῖται αὐτή ἡ δύναμη τοῦ Ταξιάρχη, Ἀπαιτεῖται ἡ ζωντανή πίστη μας καί ἡ ἐπίκλη-σή του μέ πόθο θερμό. Αὐτό μᾶς λέει ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας, αὐτό ἔχει ὑποσχεθεῖ ὁ Κύριός μας, λέγοντάς μας :«αἰτεῖτε  καί δοθήσετε ὑμῖν, ζητεῖτε καί εὑρήσετε, κρούετε, καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν»(Ματθαίου Ζ΄, 7).ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.ekklisiaonline.gr/nea/en-chones-thavma-archangelos-michail-megali-giorti-tis-orthodoxias-simera-6-septemvriou/ 

 

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Κοινωνια

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

     Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                             Κυριακή  30   Aὐγούστου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ... 

 

       Χθές ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἑόρτασε ἕνα θλιβερό γεγονός, τήν ἀποτομήν τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρό-μου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἀπό τόν Βασιλέα  τῆς Ἰουδαίας Ἡρώδη. Ἡ Ἐκκλησία κηρύσσει αύτή τήν ἡμέρα ὡς ἡμέρα νηστείας, διότι ὁ Πρόδρομος καί Βαπτιστής Ἰωάννης θανατώθηκε ἐξαιτίας τῆς οἰνοποσίας καί τοῦ ἀκράτου ἡδονισμοῦ ἑνός βασιλιᾶ σέ ἕνα συμπόσιο ἑορτῆς τῶν γενεθλίων του. Πρόκειται γιά τόν τελευταῖο Προφήτη πού συνδέει τήν Καινή μέ τήν Παλαιά Διαθήκη καί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς του ὑπῆρξε ἡ ἀναγγελία τῆς ἐνανθρώπισης τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

      Βλέπουμε ἐδῶ τήν ἐξαιρετική τιμή πού ἐπιφυλάσσει ὁ Θεός στό “σκεῦος ἐκλογῆς του”,στόν Πρόδρομον καί Βαπτιστήν Ἰωάννην. Γιά τήν μοναδική τιμή, πού βιώνει τήν γνήσια ταπείνωση, διακηρύττει στούς ἀκροατές του ὅτι δέν εἶναι ἄξιος οὔτε τά κορδόνια τῶν ὑποδη-μάτων Του νά λύσει. Γιά τόν Προφήτη πού ἀποτολμᾶ ἀκόμη καί νά ἀρνηθεῖ νά βαπτίσει τόν Ἰησοῦ, λέγοντάς Του: «ἐγώ ἔχω χρείαν ὑπό σοῦ βαπτισθῆναι, καί σύ ἔρχη πρός με;»(Ματθαίου Γ΄, 14).

    Ὁ εὐσεβής, ταπεινός, δίκαιος, ἅγιος καί ἀπόγονος εὐσεβοῦς οἰκογένειας,τέκνο τοῦ ἱερέα Ζαχαρία, ζεῖ ἁπλά καί φτωχικά στήν ἔρημο κηρύττοντας τή μετάνοια στό λαό τοῦ Ἰσραήλ καί μεταφέροντας τό ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς ἔλευσης τοῦ Θεανθρώπου. Προετοιμάζει τήν «ὁδόν τοῦ Κυρίου», ἐξ οὗ καί ἡ προσωνυμία του Πρόδρομος.

    Τό κήρυγμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου ἦτο: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ.Γ΄,2). Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ὁ Ὁποῖος  ἐγκαινίασε στόν κόσμο τήν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Τόν Χριστό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ ὁ ἄνθρωπος χωρίς μετάνοια. Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ ἀναγκαία προϋπόθεση, γιά νά δεχθεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Θεάνθρωπο καί τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

    Ὅσο ὁ ἄνθρωπος ζεῖ ἀμετανόητος, ἐγκλωβισμένος μέσα στόν ἐγωϊσμό του, στήν αὐτάρκειά του, στήν φιλαυτία του καί στά πάθη του, δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ οὔτε τόν Χριστό ὡς Θεάνθρωπο οὔτε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτό ὁ Τίμιος Πρόδρομος δίδασκε τήν μετάνοια. Διά νά ἀνοιχθοῦν  οἱ   καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί νά δεχθοῦν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.

    Γι’ αὐτό δέν διστάζει νά ἐλέγχει καί τόν Ἡρώδη πού συζοῦσε μέ τήν Ἡρωδιάδα, γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου: « Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τήν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου»(Μάρκου ΣΤ΄, 18). Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ ἐλέγχου ὁ Ἡρώδης τόν συλλαμβάνει καί τόν κλείνει σέ φυλακή, γιά νά τόν φιμώσει καί νά σταματήσει ὁ ἐνοχλητικός ἔλεγχός του. Ἀπό τήν φυλακή ὁ ἀσυμβίβαστος Ἰωάννης δέν ἔπαυσε νά  ἐλέγχει τόν Ἡρώδη καί τήν Ἡρωδιάδα διά τήν ἁμαρτωλή ζωή τους.

   Ἡ Ἡρωδιάδα βρῆκε τήν εὑκαιρία νά ἀποκεφαλίσει τόν Πρόδρομον.Ὁ Βασιλεύς Ἡρώδης διογανώνει συμπόσιο ἐπί τῶν γενεθλίων του καί καλεῖ πολλούς προσκεκλημένους. Ἡ κόρη τῆς Ἡρωδιάδος   χορεύει ἄριστα καί ὁ Ἡρώδης ὑπό τήν ἐπήρεια τοῦ οἴνου, τῆς ὑπόσχεται ὅ,τι τοῦ ζητήσει θά τῆς τό πρσφέρει. Ἐκείνη μέ τήν συμβουλή τῆς μητέρας της ζητᾶ τήν κεφαλή τοῦ Προδρόμου ἐπί πίνακι.

    Σέ ἀντίθεση πρός τόν δίκαιο καί ἅγιο, ταπεινό ἀλλά ἀσυμβί-βαστο Ἰωάννη πού ἀφιέρωσε τήν ζωή του στόν Θεό, παρουσιάζεται ὁ ἁμαρτωλός, ὁ ἀπερίσκεπτος Ἡρώδης πού μέ εὐκολία  δίνει ὑπο-σχέσεις, ἐνῶ ὁ Θεός διά τοῦ κηρύγματος καί τοῦ ἐλέγχου τοῦ Προδρόμου, τοῦ δίνει τήν εὐκαιρία νά ἀλλάξει τρόπο ζωῆς. Αὐτός δοῦλος τῶν παθῶν του κλείνει τά αὐτιά του καί προβαίνει στόν ἀποκεφαλισμό τοῦ Τιμίου Προδρόμου γιά χάρη τῆς κόρης καί τῆς παράνομης γυναίκας του.

  Ὁ Πρόδρομος ζοῦσε γιά τήν ἀγάπη καί τή δόξα τοῦ Χριστοῦ καί ὑπέγραψε αὐτήν τήν ἀγάπη του μέ τήν ἴδια του τήν ζωή. Τό  αἷμα του εἶναι ἡ μεγαλύτερη μαρτυρία τῆς συνέπειας στό πανάγιο καί παντοκρατορικό θέλημα τοῦ Θεοῦ.  

   Ἡ φωνή τοῦ Τιμίου Προδρόμου φθάνει μέχρις ἐμᾶς καί τό κήρυγμά του εἶναι αἰώνιο κήρυγμα. Μᾶς καλεῖ ὁ Τίμιος Πρόδρομος σήμερα νά εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς μετανοίας, ἐάν θέλουμε νά ἔχουμε τόν Χριστό στήν καρδιά μας καί ἐάν θέλουμε νά ἔχουμε τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ μετάνοια εἶναι μία διαρκής στάση ζωῆς. Ὅλη μας ἡ ζωή πρέπει νά εἶναι ζωή μετανοίας, ζωή ἀγῶνος, γιά νά  καλύψουμε τίς ἐλλείψεις καί νά ταπεινώσουμε τά πάθη, ὥστε νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό, ὡς Μεσσία, Λυτρωτή μας καί Σωτήρα μας.   

    Ἄς πρεσβεύει ὁ Μάρτυρας τῆς ἀληθείας καί τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἤθους, ὥστε νά δεχθοῦμε τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ , νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι νά ἀγωνισθοῦμε τόν καλό ἀγώνα τῆς μετανοίας μέχρι τελευταίας μας ἀναπνοῆς, γιά νά ἔχουμε μία συνειδητή Ὀρθό-δοξη Χριστιανική ζωή καί νά κερδίσουμε τήν αἰωνιότητα. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: http://ikivotos.gr/post/7756/apotomh-ths-timias-kefalhs-toy-ag-iwannoy-prodromoy