854 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης - Γιατί ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἑορτάζει τούς Ἁγίους

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης - Γιατί ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἑορτάζει τούς Ἁγίους

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 8  Αὐγούστου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

     

        Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες,μεθεορτίως τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τῶν Ἁγίων Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης κ.λ.π.. Ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει σέ προηγούμενα ἄρθρα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἑορτάζει τούς Ἁγίους γιά νά διδαχθοῦμε ἀπό τήν ζωή των.Προβάλλει τήν ζωή των ὡς πρότυπα σταθερῆς καί ἀκλονήτου πίστεως, ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἐγκρατείας.

    Δικαίως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης μᾶς συμβουλεύει νά μιμού-μεθα ὄχι μόνον τήν ζωή τῶν Ἁγίων ἀλλά νά γνωρίζουμε  καί τήν διδασκαλία τους καί νά τήν ἐφαρμόζουμε στήν ζωή μας.

     Συγκεκριμένα μᾶς συμβουλεύει: «Τιμᾶς μαρτύρων τήν μνήμην; Τίμησαι καί τήν γνώμην· κοινωνίαν γάρ τῆς μνήμης ἡ συμφωνία τῆς γνώμης. Μή γάρ ἐκείνοις μόνοις ἐπέλαμψεν ὁ φωτισμός τῆς γνώ-σεως τῆς δόξης τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστού; Μή γάρ ἐκείνοις μόνοις ἡ χάρις ἐξαπεστάλη; Αἱ ἐντολαί κοιναί, ὁ τρόπος κοινός, ὁ τῶν πόνων ἀγωνοθέτης, ἐν τῷ βραβείῳ τῆς ἀληθείας, οὐ γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, εὐχαῖς καί πρεσβείαις τῶν μνημονευθέντων ἁγίων, χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». (PG 46, 735-736).

     Στόν λόγο του «Εἰς τούς τεσσαράκοντα μάρτυρας» ἐπίσης  ἀνα-φέρει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ὅτι καί ὁ ἴδιος τελοῦσε τήν μνήμη τῶν μαρτύρων· «Ἐγώ δέ μνήμην μαρτύρων τελῶν, καί ταύτην τῇ προτεραίᾳ κηρύξας ὑμῖν, τούς τοῦ Χριστοῦ στρατιώτας τούς τεσσα-ράκοντα, τούς πᾶσαν προθυμίαν ὑπερβαλλομένους τοῖς δυναμένοις βλέπειν προῒστημι· κόσμον τῆς Ἐκκλησίας, καί λαῶν εὐφροσύνην, καί Θεοῦ δόξαν τοῦ ἐνισχύσαντος». (PG 46, 773).

    Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος «Εἰς τόν Ἅγιον Ἱερομάρτυρα Κυ- πριανό», ἀναφέρεται καί αὐτός στούς μάρτυρες. «Πᾶσι μέν δή μάρ-τυσι πανηγυριστέον, καί πᾶσιν ἀνοικτέον ἑτοίμως καί γλῶσσαν, καί ἀκοήν, καί διάνοιαν, καί λέγοντάς τι προθύμως περί αὐτῶν καί ἀκούοντας, καί πάντα ἐλάττω νομίζοντας τῆς ἐκείνων ἀθλήσεως». (PG 35, 1173).

      Ὁ Μ. Βασίλειος, στήν ὁμιλία του στόν Ψαλμό 114, ἀναφέρεται στήν τιμή τῶν μαρτύρων καί στούς ὕμνους γιά τόν Θεό· «Πάλαι προ-καταλαβόντες τόν ἱερόν τῶν Μαρτύρων σηκόν(τάφον ἤ Ναόν), ἐκ μέσης νυκτός τόν Θεόν τῶν μαρτύρων διά τῶν ὕμνων ἐξιλεούμενοι, διεκαρτερήσατε μέχρι τῆς μεσημβρίας ταύτης, τήν ἡμετέραν ἄφιξιν ἀναμένοντες. Ὑμῖν μέν οὖν καί ὕπνου καί ἀναπαύσεως τήν εἰς τούς μάρτυρας τιμήν καί τήν τοῦ Θεοῦ λατρείαν προτιμῶσιν, ἕτοιμος ὁ μισθός» (PG 29,484)

    Κάθε ἡμέρα στήν Ἐκκλησία ζητᾶμε τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων. Αὐτές οἱ πρεσβεῖες εἶναι ὁλόκληρη δύναμις, ὁλόκληρος κόσμος πού βγαίνει ἀπό τούς ἁγίους καί ἀπό τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά οἱ ἅγιοι δέν μεσιτεύουν ἁπλῶς. Μέ τό νά βλέπουν τόν Χριστόν καί νά γνωρίζουν τήν ζωή Του, καί μέ τό νά δέχωνται ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ θεῖο φωτισμό, ὁ ὁποῖος θά γίνη πλήρης τήν ἡμέρα ἐκείνη, ὅταν θά παραβρεθοῦμε καί ἐμεῖς μαζί τους, ὁ Χριστός γίνεται πλέον περιουσία τους καί φωτίζουν καί ἐμᾶς.

     Ὁ θεῖος φωτισμός εἶναι τό βαθύτερο καί τό σπουδαιότερο πού μποροῦμε νά ζητήσωμε ἀπό τούς ἁγίους. Ὅ,τι καί ἄν μᾶς λείπη, ἀποκαθίσταται. Γιατί χωρίς τόν φωτισμό, τήν γνῶσι δηλαδή, δέν μποροῦμε νά ζήσωμε. Ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ τά κύτταρά μας καί ἑνώνει τό πνεῦμα μας, μᾶς παριστᾶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί μᾶς σώζει καί μᾶς βάζει στήν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἡ γνώση ἤ ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ μικρή ἤ ἡ μεγάλη, μᾶς κάνει ζωντανούς ἤ νεκρούς. Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους ὁ ἅγιος δέν ἀντέχει νά μήν ἐκφράση τήν ἀγάπη του μέ τό νά μᾶς πλουτίζη μέ τόν θεῖο φωτισμό, μέ τό νά μᾶς διαφωτίζη στό κάθε μας θέμα.  

      Ἐπί πλέον οἱ ἅγιοι προσεύχονται μαζί μας. Ὅταν γονατίζω ἐγώ, ὁ Ἅγιος πού κάθε ἡμέρα εἶναι μέ τόν Θεόν, γονατίζει μαζί μου, συν-γονατίζει, συνιδρώνει, συμπάσχει, συναγωνιᾶ μέ τήν δική μου παράστασι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἐφ’ ὅσον τό Πνεῦμα κράζει καί ἀγωνιᾶ μαζί μας, ἐφ’ ὅσον ὁ Πατήρ καί ἡ κτίσις ἀγωνίζονται μαζί μας, δέν θἀ ἀγωνισθῆ ὁ ἅγιος πού τόν φέραμε καί τόν βάλαμε στήν καρδιά μας; Καί εἶναι τόσο εὔκολη αὐτή ἡ πράξη. Κάνεις μία μικρή ἐπιστράτευσι καί ὑποχρεώνεις ὅλους τούς ἁγίους νά γονατίσουν μαζί σου.

    Συνοδοιπόροι καί ἐμεῖς μέ τούς Ἁγίους νά ἐπικαλούμεθα τήν βοήθειά τους γιά τόν θεῖον φωτισμόν μας, τήν πνευματική μας ἀναγέννηση καί συγκατοίκησή μας μέ αὐτούς εἰς τόν Παράδεισον. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.athonian.gr/ 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.