Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων

Ενδιαφέροντα
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

     Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή   19   Ἰουνίου   2022 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

 

       Σήμερα  Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία  μᾶς παρουσιάζει τό σωτήριον ἔργο τοῦ Παναγίου Πνεύματος μέ τόν ἑορτασμόν τῶν Ἁγίων, τῶν Ὁσίων, τῶν Μαρτύρων κ.λ.π.,πού τό Πανάγιον Πνεῦμα τούς ἐνδυνάμωσε καί  τούς καθάρισε ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἔγιναν σκεύη ἐκλογῆς καί κατοικητήριον τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων ἔρχεται δηλαδή σάν ἀπόδειξις τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο. Γιατί μᾶς παρουσιάζει τούς καρπούς τῆς σπορᾶς ἐκείνης, τόν θερισμό τῶν λευκῶν χωρῶν πού ἐστάλησαν νά θερίσουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι.

     Ἀνεβάζει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ τήν θεωθεῖσα σάρκα καί ἕλκει μαζί Του καί ἐκείνους πού θέλουν νά πράξουν ἔργα συνδιαλλαγῆς μέ τόν Θεό. Οἱ πρίν ἀποξενωμένοι ἀπό τόν Θεό, ἑνώνονται μέ τόν Θεό καί γίνονται φίλοι Του. Ἡ κοινή αὐτή ἑορτή εἶναι κοινή παρόρμησις πρός ὅσους πιστεύουν στόν Χριστό, εἶναι δοῦλοι τοῦ  Θεοῦ καί ἀγωνίζονται στόν στίβο τοῦ ἀθλήματος τῆς κατά Χριστόν πολιτείας. Παρόρμησις, ἀλλά καί βεβαία ἐλπίς, ὅτι τήν δόξα ἐκείνων θά κατακτήσουν καί οἱ σημερινοί ἀγω-νισταί καί στόν χορό ἐκείνων θά συναριθμηθοῦν καί ἐκεῖνοι, πού βαστάζουν σήμερα «τό βάρος τῆς ἡμέρας καί τόν καύσωνα» (Ματθ. 20, 12). Ὅτι ἡ ἑορτή αὐτή θά εἶναι αὔριο καί δική μας ἑορτή, ὅταν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εὐδοκήσῃ νά μᾶς καλέσῃ στόν μακάριο κόσμο τῆς θριαμβευούσης ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησίας.

   Γνήσιο φυσικὸ καρπὸ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν οἱ σήμερα ἑορταζόμενοι ἅγιοι Πάντες, οἱ ἀμάραντοι αὐτοί βλαστοὶ τοῦ Παραδείσου. Πρέπει νὰ τονισθεῖ, ὅτι σκοπὸς τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς μέσα στὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι μία ἁπλῶς ἠθικὴ βελτίωση ἢ τελείωση, ἀλλὰ εἶναι ὁ προσωπικός μας ἁγιασμός καί ἡ κοινωνία μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

   Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας πάντοτε καὶ ἰδιαίτερα σήμερα, προβάλλει πάνσοφα τὸ «νέφος τῶν μαρτύρων» καὶ τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος ἁγίων της, οἱ ὁποῖοι, τηρῶντας τὸ κατ᾽εἰκόνα Θεοῦ ἀμόλυντο, ἢ καὶ καθαίροντάς το μὲ τὴ μετάνοια, ἔφθασαν στὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ καὶ ἔγιναν θεοὶ κατὰ χάριν. Οἱ ἅγιοι ἀποτελοῦν τοὺς φωτεινοὺς ὁδοδεῖκτες μας στὴν ἀνοδικὴ καὶ δύσκολη πορεία πρὸς τὸν οὐρανό. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τοποθετοῦμε τὶς εἰκόνες τους στὸν ναὸ στὴ θέση αὐτή, στὸ εἰκονοστάσιο, μεταξὺ τοῦ κυρίως ναοῦ, ποὺ συμβολίζει τὸν κόσμο καὶ ποὺ γι᾽ αὐτὸ εἶναι ὁ τόπος προσευχῆς τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἀγωνιζομένων πιστῶν, καὶ τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ποὺ ἐπέχει τὸν τόπο τοῦ οὐρανοῦ καί καλούμεθα νὰ μιμηθοῦμε τὴ θεοφιλὴ ἐπὶ γῆς πολιτεία τους.

    Σύμφωνα μὲ τὸν σύγχρονο ὅσιο Γέροντα καὶ ὁμολογητὴ π. Ἰουστῖνο Πόποβιτς, «οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων τί εἶναι; Τίποτε ἄλλο, παρὰ ἕνα εἶδος συνεχίσεως τῶν ‘‘Πράξεων τῶν Ἀποστόλων’’. Μέσα εἰς αὐτοὺς τοὺς Βίους συναντᾶ κανεὶς τὸ ἴδιον Εὐαγγέλιον, τὴν ἰδίαν ζωήν, τὴν ἰδίαν ἀλήθειαν, τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην, τὴν ἰδίαν ἀγάπην, τὴν ἰδίαν πίστιν, τὴν ἰδίαν αἰωνιότητα, τὸν ἴδιον Θεὸν καὶ Κύριον. Διότι «Ἰη-σοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας’’(Ἑβρ. ΙΓ΄, 8). Εἰς τοὺς βίους τῶν ἁγίων δύναται νὰ εὕρῃ κανεὶς ὅλα ὅσα χρειάζονται εἰς μίαν ψυχὴν πεινασμένην καὶ διψασμένην διὰ τὴν αἰωνίαν Δικαιοσύνην καὶ αἰωνίαν Ἀλήθειαν μέσα εἰς αὐτὸν τὸν κόσμον· πεινασμένην καὶ διψασμένην διὰ τὴν θείαν ἀθανασίαν καὶ τὴν αἰωνίαν ζωήν.  

    Στοὺς Βίους τῶν ἁγίων θὰ συναντήσουμε κάθε τύπο καὶ τάξη ἀνθρώπων, ποὺ μὲ τὸν προσωπικό του ἀγώνα ὁ καθένας, τὸν κόπο, τόν  ἱδρώτα καὶ τὸ αἷμα του, εἴτε τοῦ σωματικοῦ μαρτυρίου, εἴτε τοῦ μαρτυρίου τῆς συνειδήσεως, ἔγιναν κατὰ Χάρη θεοί. Ἄνδρες καὶ γυναῖκες, μικροὶ καὶ μεγάλοι, φτωχοὶ καὶ πλούσιοι, ἔνδοξοι καὶ ἄδοξοι, ἀλλὰ καὶ δοῦλοι˙ Πατριάρχες, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχοὶ καὶ μοναχές καί ἁπλοὶ λαϊκοί μὲ τὸν ἀγώνα τους ἀξιώθηκαν τῶν ποικίλων χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

    Ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας, τὶς δύσεκτες καὶ δυσχείμερες, ὁπόταν τὸ κακό, μὲ κάθε μορφὴ καὶ τρόπο, πληθαίνει καὶ εἰσρέει στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, οἱ ἅγιοί μας, οἱ ἀκοίμητοι αὐτοί πρεσβευτές μας στὸν Κύριο, οἱ ἀδελφοί μας στοὺς οὐρανούς, ἀποτελοῦν τὴν μετὰ Θεὸν ἐλπίδα, τὸ φῶς, τὴν παρηγορία μας.    

   Ἔτσι μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Πάντων θά καταστοῦμε καί ἐμεῖς  δοχεῖα τῆς θείας Χάριτος, φῶτα θεῖα, πού θά ὁδηγοῦμε τούς ἑαυτούς μας καί τούς ἀδελφούς μας εἰς κοινωνία μετά τοῦ Ζῶντος Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί μέτοχοι τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας Του. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.imkifissias.gr